UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3443/2011/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ LuậtTổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ LuậtBan hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày03/12/2004;

Căn cứ Nghịquyết số 12/2011/NQ-HĐND ngày 01/7/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninhkhoá XII - Kỳ họp thứ 2 “Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụnglệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Lệ phí đăng ký giao dịchbảo đảm và Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm”;

Xét đề nghịcủa Sở Tài chính tại Tờ trình số 3071 /TTr-STC-QLG ngày 14/10/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Lệ phí đăng kýgiao dịch bảo đảm như sau:

1. Mức thu.

STT

Các trường hợp nộp lệ phí

Mức thu

(đồng/hồ sơ)

1

Đăng ký giao dịch bảo đảm

80.000

2

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm

70.000

3

Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký

60.000

4

Xoá đăng ký giao dịch bảo đảm

20.000

2. Đối tượng,phạm vi áp dụng.

a) Đối tượngnộp lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm: Tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký giaodịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án;

b) Không ápdụng thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm đối với các trường hợp:

- Các cá nhân,hộ gia đình khi đăng ký giao dịch bảo đảm để vay vốn tại tổ chức tín dụng đểsản xuất, kinh doanh thì không phải nộp lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm theoquy định tại Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủvề chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;

- Yêu cầu sửachữa sai sót về nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng cho thuê tài chínhdo lỗi của Đăng ký viên;

- Thông báoviệc kê biên tài sản thi hành án, yêu cầu thay đổi nội dung đã thông báo việckê biên tài sản thi hành án, xoá thông báo việc kê biên.

c) Trong lĩnhvực hàng không quy định thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm thực hiện theohướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.

3. Thẩm quyềnthu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm tại địa phương.

- Văn phòngđăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng đăng kýquyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thị xã, thành phốthuộc tỉnh;

- Ủy ban nhândân xã trong trường hợp được Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện ủyquyền thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhâncư trú tại các xã ở xa huyện lỵ.

4. Quản lý, sửdụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm.

- Đơn vị thu lệphí được Ngân sách Nhà nước đảm bảo kinh phí thực hiện nhiệm vụ: nộp 100% số lệphí thu được vào Ngân sách Nhà nước.

- Đơn vị đượcuỷ quyền thu lệ phí và đơn vị thu lệ phí chưa được Ngân sách Nhà nước đảm bảokinh phí thực hiện nhiệm vụ đăng ký giao dịch bảo đảm tỷ lệ (%) trích để lại100% trên tổng số lệ phí thu được.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.Quyết định này thay thế Quyết định số 467/2008/QĐ-UBND ngày 15/02/2008 của Ủyban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụngLệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tàichính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường, Giám đốcKho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố,Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thành