ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc điều khoản thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

__________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ vào Quyết định số 03/TC .NSNN ngày 30/12/1994 của Bộ Tài chính về việc giao tỷ lệ % để lại các nguồn thu cho ngân sách địa phương năm 1995;

Xét tờ trình số 119/TT .TC ngày 20/7/1995 của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay cho phép trích tỷ lệ điều tiết tiền thu tiền sử dụng đất trên địa bàn toàn tỉnh như sau:

1. Toàn bộ khoản thu tiền sử dụng đất được nộp 100% vào ngân sách Nhà nước.

2. Sau khi nộp khoản thu trên được phép trích lại 10% trên tổng số thu để lại cho Ngân sách địa phương.

3. Nội dung chi tiêu từ khoản thu 10% được quy định như sau:

a. Giao cho Chi cục thuế các huyện thị xã 6%. Trong đó 5% dùng vào mục đích chi bồi dưỡng cho cán bộ đi thực địa, đo đạc và làm công tác thu ở địa bàn (chi tối đa không quá 300.000đ/người/tháng và chi công tác tuyên truyền, vận động in ấn tài liệu, quản lý phục vụ cho nhiệm vụ thu tiền sử dụng đất).

1% giành cho công tác khen thưởng, động viên những cá nhân, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ.

b. Giành 4% cho xã, phường mua sắm xây dựng cơ sở vật chất của địa phương. (Danh mục mua sắm, xây dựng cơ sở vật chất, có sự thống nhất của ngành tài chính).

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Tài chính vật giá căn cứ vào mức thu của các xã, phường, điều tiết khoản thu này từng tháng để cơ sở chủ động chi tiêu.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Cục trưởng cục thuế, Thủ trưởng các ngành có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Quý Đăng