ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3457/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀNQUẢN LÝ THUÊ BAO CHỨNG THƯ SỐ CHUYÊN DÙNG TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH THANHHÓA

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Công nghệthông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử vềchữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày23/11/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luậtgiao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

Căn cứ Thông tư số 05/2010/TT-BNV ngày 01/7/2010của Bộ Nội vụ, hướng dẫn về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữký số chuyên dùng phục vụ cho các cơ quan thuộc hệ thống chính trị;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tạiTờ trình số 802/TTr-STTTT ngày 23/9/2014, về việc ủy quyền quản lý thuê baochứng thư số để triển khai ứng dụng chữ ký số cho các cơ quan nhà nước tỉnhThanh Hóa và của Sở Tư pháp tại Công văn số 1514/STP-XDVB ngày 10/10/2014, vềviệc tham mưu ủy quyềnquản lý thuê baochứng thư số,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Thông tinvà Truyền thông thực hiện trách nhiệm củangười quản lý thuê bao đối với chứng thư số do tổchức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng thuộc Ban Cơ yếuChính phủ cấp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong cơ quan nhà nước trên địabàn tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2.Giám đốc Sở Thông tin và Truyềnthông thực hiện trách nhiệm quản lý thuê bao theo đúng quy định tại Thông tư số05/2010/TT-BNV ngày 01/7/2010 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn về cung cấp, quản lý vàsử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ cho các cơ quan thuộchệ thống chính trị và các quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin vàTruyền thông, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành; Chủ tịch UBND cáchuyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để BC);
- Ban Cơ yếu Chính phủ (để BC);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CNTT.

CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Chiến