ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
----------------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TÂY (TRƯỚC ĐÂY) BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
--------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản của HĐND, UBND;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 3037/Tr-STP ngày 14/7/2011;
QUYẾT ĐỊNH:

>> Xem thêm:  Quy định về giải tỏa đất đai theo đúng pháp luật ? UBND xã có thẩm quyền giải tỏa đất không ?

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này là danh mục văn bản quy phạm pháp luật của UBND Thành phố Hà Nội, UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) ban hành đã hết hiệu lực thi hành do có văn bản thay thế; gồm 45 văn bản, trong đó: 38 Quyết định của UBND thành phố Hà Nội, 07 Quyết định của UBND tỉnh Hà Tây (trước đây).
Điều 2. Chánh văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

>> Xem thêm:  Điều kiện mua bán chuyển nhượng nhà ở tái định cư ? Đối tượng nào thuộc diện tái định cư không ?