ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3467/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNGĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011-2015) PHƯỜNG QUANG TRUNG, THỊ XÃ SƠN TÂY

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổchức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấtđai năm 2003, các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghịđịnh số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành LuậtĐất đai;

Căn cứ Nghịđịnh số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sungvề quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái địnhcư;

Căn cứ Nghịquyết số 06/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quy hoạch sử dụngđất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của thành phốHà Nội;

Căn cứ Quyếtđịnh số 7968/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 củaUBNDThành phố về phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụngđất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) của thị xã Sơn Tây;

Xét đề nghị củaGiám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 3238/TTr-TNMT-KHTH ngày 20tháng 6 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất5 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây với các nội dungchủ yếu như sau:

1. Các chỉ tiêuQuy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây:

a) Diệntích, cơ cấu các loại đất:

Đơn vị tính: ha

TT

Mục đích sử dụng

Hiện trạng năm 2011

Diện tích đến 2020

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Cấp trên phân bổ (ha)

Phường xác định (ha)

Cộng (ha)

Cơ cấu (%)

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

69,80

100,00

69,80

69,80

100,0

1

Đất nông nghiệp

NNP

4,99

7,15

0,72

-0,28

0,44

0,63

Trong đó:

1.1

Đất lúa nước

DLN

4,13

5,92

0,68

-0,30

0,38

0,54

-

Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

4,13

5,92

0,68

-0,30

0,38

0,54

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

BHK

0,86

1,23

0,04

0,02

0,06

0,09

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

64,40

92,26

69,08

0,28

69,36

99,37

Trong đó

2.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

CTS

0,75

1,07

1,10

1,10

1,58

2.2

Đất quốc phòng

CQP

0,20

0,20

0,29

2.3

Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

SKC

2,88

4,13

2,78

2,78

3,98

2.4

Đất có di tích, danh thắng

LDT

0,36

0,52

0,89

0,89

1,28

2.5

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

TTN

0,13

0,19

0,13

0,13

0,19

2.6

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

NTD

1,50

2,15

2,40

2,40

3,44

2.7

Đất sông suối và mặt nước CD

SMN

3,43

4,91

5,53

5,53

7,92

2.8

Đất phát triển hạ tầng

DHT

20,84

29,86

24,91

24,91

35,69

-

Đất giao thông

DGT

12,13

17,38

16,80

16,80

24,07

-

Đất thủy lợi

DTL

0,10

0,14

-

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

DGD

3,36

4,81

3,62

3,62

5,19

-

Đất cơ sở thể dục - thể thao

DTT

3,40

4,87

3,4

3,40

4,87

-

Đất chợ

DCH

1,49

2,13

1,09

1,09

1,56

3

Đất chưa sử dụng

CSD

0,41

0,59

4

Đất ở đồ thị

ODT

34,87

49,96

31,14

0,28

31,42

45,01

b) Diện tíchchuyển mục đích sử dụng đất:

Đơn vị tính: ha

TT

Chỉ tiêu

Cả thời kỳ (2011 - 2020)

Phân theo kỳ

Kỳ đầu (2011-2015)

Kỳ cuối (2016-2020)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

NNP/PNN

4,55

2,96

1,59

1.1

Đất lúa nước

DLN/PNN

3,75

2,50

1,25

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

BHK/PNN

0,80

0,46

0,34

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

c) Diện tíchđất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

Đơn vị tính: ha

STT

Mục đích sử dụng

Cả thời kỳ

Phân theo kỳ

Kỳ đầu

Kỳ cuối

1

Đất nông nghiệp

NNP

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

0,41

0,41

Trong đó:

2.1

Đất có mặt nước chuyên dùng

SMN

0,41

0,41

2. Vị trí, diệntích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng sử dụng được xác định theobản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỷ lệ 1/5.000 và Báo cáo thuyết minhtổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm đầu(2011-2015) của phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, được Giám đốc Sở Tài nguyênvà Môi trường xác nhận ngày 20 tháng 6 năm 2014.

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của phườngQuang Trung, thị xã Sơn Tây với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích cácloại đất phân bổ trong kỳ kế hoạch sử dụngđất:

a) Phân bổdiện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch:

Đơn vị tính: ha

STT

Mục đích sử dụng

DT năm 2010

Diện tích đến các năm

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

1

Đất nông nghiệp

NNP

4,99

4,99

4,96

2,08

2,03

Trong đó:

Đất lúa nước

DLN

4,13

4,13

4,13

2,08

1,63

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

64,40

64,40

64,43

67,31

67,36

Trong đó:

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

CTS

0,75

0,75

0,75

1,05

1,05

2.2

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

SKC

2,88

2,88

2,88

2,88

2,88

2.3

Đất di tích danh thắng

DDT

0,36

0,36

0,36

0,89

0,89

2.4

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

TTN

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

2.5

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

NTD

1,50

1,50

1,50

1,40

1,40

2.6

Đất có mặt nước chuyên dùng

SMN

3,43

3,43

3,43

3,43

3,43

2.7

Đất phát triển hạ tầng

DHT

20,48

20,48

20,48

22,58

22,58

3

Đất chưa sử dụng

CSD

0,41

0,41

0,41

0,41

0,41

4

Đất ở đô thị

ODT

34,87

34,87

34,90

34,95

35,00

b) Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu

Diện tích

Phân theo các năm

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

NNP/PNN

2,96

0,03

2,88

0,05

1.1

Đất lúa nước

DLN/PNN

2,50

2,50

-

Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

2,50

2,50

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

BHK/PNN

0,46

0,03

0,38

0,05

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

2. Vị trí, diệntích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng sử dụng được xác định theo bảnđồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỷ lệ 1/5.000 và Báo cáo thuyết minh tổnghợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm đầu(2011-2015) của phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, được Giám đốc Sở Tài nguyênvà Môi trường xác nhận ngày 20 tháng 6 năm 2014.

Điều 3. Trách nhiệm của UBND thị xãSơn Tây và Sở Tài nguyên và Môi trường:

1. Đối UBND thị xãSơn Tây:

a) Tổ chức côngbố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phường Quang Trung theo đúng quyđịnh của pháp luật về đất đai;

b) Thực hiện thuhồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quyhoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;

c) Tổ chức kiểmtra thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, có trách nhiệm phát hiện và xửlý kịp thời các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bànphường Quang Trung, thị xã Sơn Tây.

2. Đối với Sở Tàinguyên và Môi trường:

a) Tổ chức kiểmtra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

b) Tổng hợp báocáo Ủy ban nhân dân Thành phố kết quảthực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố đến ngày 31tháng 12 hàng năm.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở, ban, ngành củaThành phố, Mặt trận tổ quốc Thành phố và Chủ tịch Ủyban nhân dân thị xã Sơn Tây chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- VPUB: CVP, PCVP Phạm Chí Công;
- Lưu VT, TNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh