BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3468/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU GIẢNG DẠYVỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG DÙNG CHO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG KHÔNG CHUYÊN VỀLUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 củaChính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quanngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 củaChính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáodục và Đào tạo;

Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2012 của Thủtướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tạicác cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014;

Căn cứ kết luận của Hội đồng thẩm định Tài liệu giảng dạy vềphòng, chống tham nhũng dùng cho các trường đại học, cao đẳng Không chuyên vềluật tại Biên bản họp Hội đồng thẩm định ngày 21/11/2013 và kết luận của Chủ tịchHội đồng thẩm định tại văn bản xác nhận chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng thẩmđịnh ngày 02/4/2014;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Tài liệu giảng dạy về phòng, chốngtham nhũng dùng cho các trường đại học, cao đẳng không chuyên về luật. Các cơ sởgiáo dục đại học tham khảo sử dụng Tài liệu giảng dạy này trong việc đưa nộidung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy và chủ động nghiên cứu, xây dựng bàigiảng về phòng, chống tham nhũng phù hợp để sử dụng cho cơ sở mình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởngcác đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo)
- Lưu: VT, GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN