ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 8 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Về việc ban hành Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Lào Cai

_____________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Nghị định số: 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ;

Để bảo đảm hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh tuân thủ theo pháp luật về đo đạc và bản đồ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Các ông Chánh Văn phòng HĐND&UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đặng Quốc Lộng