ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc ban hành cơ chế quản lý cấp phát vốn chuẩn bị đầu tư, thiết kế quy hoạch trên địa bàn tỉnh Lào Cai

_______________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ban hành ngày 21/6/1994;

Căn cứ vào “Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng” ban hành kèm theo Nghị định 177/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 1994 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 107/TC-ĐT ngày 8/12/1994 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn quản lý cấp phát vốn đầu tư các dự án thuộc nguồn vốn NSNN”;

Xét đề nghị của Sở Tài chính vật giá – Cục đầu tư phát triển,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản quy định về cơ chế quản lý, cấp phát nguồn vốn chuẩn bị đầu tư, thiết kế quy hoạch trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Bản quy định này áp dụng cho các dự án đầu tư có sử dụng vốn ngân sách trong khâu chuẩn bị đầu tư, thiết kế quy hoạch được ghi trong kế hoạch đầu tư hàng năm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các quyết định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Các ông Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện thị xã, các đơn vị được ghi kế hoạch đầu tư hàng năm chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Quý Đăng