ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 348/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 12 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN TRÀ ÔN, TỈNH VĨNH LONG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Luật Đất đai, ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP , ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP , ngày 01 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT , ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Trà Ôn tại Tờ trình số 229/TTr-UBND , ngày 27 tháng 12 năm 2018; Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 50/TTr-STNMT, ngày 05 tháng 01 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệtkế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Trà Ôn với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước

Bảng 1: Kết quả thực hiện chỉ tiêu diện tích các loại đất năm 2018

TT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Diện tích kế hoạch được duyệt
(ha)

Kết quả thực hiện

Diện tích
(ha)

So sánh

Tăng (+), giảm (-)
(ha)

Tỷ lệ
(%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(5)-(4)

(7)=(5)/(4)*100

1

Đất nông nghiệp

NNP

21.975,35

22.006,88

31,53

100,14

1.1

Đất trồng lúa

LUA

12.249,89

12.316,04

66,15

100,54

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

12.249,89

12.316,04

66,15

100,54

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

352,03

354,27

2,24

100,64

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

9.298,58

9.264,74

-33,84

99,64

1.4

Đất nuôi trồng thuỷ sản

NTS

74,85

71,83

-3,02

95,97

1.5

Đất nông nghiệp khác

NKH

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

4.736,18

4.704,65

-31,53

99,33

2.1

Đất quốc phòng

CQP

31,48

31,48

 

100,00

2.2

Đất an ninh

CAN

1,05

1,05

 

100,00

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

 

 

 

 

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

 

 

 

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

 

 

 

 

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

8,80

4,31

-4,49

48,98

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

22,07

18,40

-3,67

83,37

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

 

 

 

 

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

1.124,71

1.108,07

-16,64

98,52

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

 

 

 

 

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

 

 

 

 

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

2,77

2,77

 

100,00

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

776,55

770,96

-5,59

99,28

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

33,00

31,84

-1,16

96,48

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

17,10

16,94

-0,16

99,06

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

0,16

0,67

0,51

418,75

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

 

 

 

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

38,00

36,50

-1,50

96,05

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

61,87

61,93

0,06

100,10

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

0,31

0,31

 

100,00

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

2,00

0,72

-1,28

36,00

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

 

 

 

 

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

3,12

3,07

-0,05

98,40

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

2.612,75

2.615,25

2,50

100,10

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

 

0,01

0,01

 

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

0,44

0,37

-0,07

84,09

3

Đất chưa sử dụng

CSD

2,89

2,89

 

100,00

2. Nội dung kế hoạch sử dụng đất năm 2019

2.1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm 2019

Bảng 2a: Chỉ tiêu sử dụng đất năm 2019 phân theo đơn vị hành chính cấp xã

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính cấp xã

Hòa Bình

Hựu Thành

Lục Sĩ Thành

Nhơn Bình

Phú Thành

Tân Mỹ

Thiện Mỹ

(1)

(2)

(3)

(4)= (5)+(6)+...

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

 

1

Đất nông nghiệp

NNP

21.966,27

2.419,43

1.574,19

1.409,67

1.539,51

1.239,98

1.713,63

1.897,35

 

1.1

Đất trồng lúa

LUA

12.255,65

1.758,08

1.134,48

44,73

1.012,40

39,86

1.115,29

1.287,22

 

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

12.255,65

1.758,08

1.134,48

44,73

1.012,40

39,86

1.115,29

1.287,22

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

354,19

4,66

4,82

124,09

4,69

104,40

2,22

3,37

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

9.284,60

656,19

433,55

1.201,25

522,08

1.074,75

596,10

606,64

 

1.4

Đất nuôi trồng thuỷ sản

NTS

71,83

0,50

1,34

39,60

0,34

20,97

0,02

0,12

 

1.5

Đất nông nghiệp khác

NKH

-

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

4.745,26

357,87

213,40

921,01

229,27

778,03

240,81

330,65

 

2.1

Đất quốc phòng

CQP

31,48

29,69

 

 

 

 

 

1,79

 

2.2

Đất an ninh

CAN

0,99

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

-

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

-

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

14,96

0,48

0,69

4,03

0,30

0,30

0,30

1,17

 

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

23,30

1,18

0,60

0,30

0,50

0,30

0,30

3,30

 

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

-

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

1.121,10

132,73

80,04

42,74

123,93

35,74

70,99

89,17

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Đất xây dựng cơ sở văn hóa

DVH

3,58

 

0,41

 

0,25

 

 

0,20

 

 

 Đất xây dựng cơ sở y tế

DYT

3,98

0,40

0,25

 

0,12

0,24

0,24

0,06

 

 

 Đất xây dựng cơ sở giáo dục, đào tạo

DGD

41,40

3,73

3,18

1,95

2,91

1,85

1,28

4,96

 

 

 Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao

DTT

3,19

 

 

 

 

 

 

3,19

 

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

-

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

-

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

2,77

 

 

 

 

 

 

2,77

 

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

782,40

70,26

63,13

55,31

58,32

44,63

62,98

68,18

 

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

34,51

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

17,65

1,29

0,43

0,67

1,19

0,48

0,63

1,14

 

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

0,67

 

 

 

 

 

 

 

 

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

-

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

37,05

1,67

5,20

2,17

0,21

1,22

9,56

6,38

 

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

61,43

4,80

4,20

4,97

3,11

1,12

1,57

7,22

 

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

0,31

 

 

 

 

 

 

 

 

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

1,23

 

0,07

0,01

 

 

0,51

 

 

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

-

 

 

 

 

 

 

 

 

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

3,17

0,24

0,14

0,93

 

0,16

0,29

0,33

 

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

2.611,86

115,53

58,59

809,88

41,71

694,08

93,68

149,20

 

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

0,37

 

0,31

 

 

 

 

 

 

3

Đất chưa sử dụng

CSD

2,89

 

 

1,50

 

1,39

 

 

 

4

Đất khu công nghệ cao*

KCN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Đất khu kinh tế*

KKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Đất đô thị*

KDT

218,44

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên

Bảng 2b: Chỉ tiêu sử dụng đất năm 2019 phân theo đơn vị hành chính cấp xã

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính cấp xã

Thới Hòa

Thuận Thới

Tích Thiện

Trà Côn

Vĩnh Xuân

Xuân Hiệp

Thị trấn Trà Ôn

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+(6)+...

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

 

1

Đất nông nghiệp

NNP

21.966,27

1.660,42

1.279,98

1.497,81

1.757,48

2.293,29

1.597,72

85,81

 

1.1

Đất trồng lúa

LUA

12.255,65

1.194,01

610,92

659,82

987,70

1.320,77

1.083,15

7,22

 

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

12.255,65

1.194,01

610,92

659,82

987,70

1.320,77

1.083,15

7,22

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

354,19

1,57

6,37

48,24

2,67

42,00

4,58

0,51

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

9.284,60

464,68

662,65

788,94

767,11

924,45

509,64

76,57

 

1.4

Đất nuôi trồng thuỷ sản

NTS

71,83

0,16

0,04

0,81

 

6,07

0,35

1,51

 

1.5

Đất nông nghiệp khác

NKH

-

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

4.745,26

187,57

146,00

368,24

229,47

272,82

337,49

132,63

 

2.1

Đất quốc phòng

CQP

31,48

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất an ninh

CAN

0,99

 

 

 

 

 

 

0,99

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

-

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

-

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

14,96

0,87

0,30

0,30

0,57

0,45

2,69

2,51

 

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

23,30

0,35

0,33

5,33

0,30

0,65

7,86

2,00

 

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

-

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

1.121,10

106,14

48,73

106,86

75,82

94,25

75,82

38,14

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Đất xây dựng cơ sở văn hóa

DVH

3,58

0,02

0,01

0,17

 

0,37

0,03

2,12

 

 

 Đất xây dựng cơ sở y tế

DYT

3,98

0,18

0,17

0,20

0,12

0,17

0,16

1,67

 

 

 Đất xây dựng cơ sở giáo dục, đào tạo

DGD

41,40

3,22

2,16

3,14

1,79

3,58

3,25

4,40

 

 

 Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao

DTT

3,19

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

-

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

-

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

2,77

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

782,40

53,92

44,90

54,79

67,65

81,94

56,37

0,02

 

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

34,51

 

 

 

 

 

 

34,51

 

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

17,65

0,47

0,43

0,65

1,14

1,69

1,03

6,41

 

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

0,67

 

 

 

0,05

 

 

0,62

 

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

-

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

37,05

1,07

0,39

0,64

2,05

3,01

1,19

2,29

 

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

61,43

4,22

2,29

2,28

4,20

10,59

8,87

1,99

 

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

0,31

 

 

0,31

 

 

 

 

 

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

1,23

 

0,60

 

 

0,04

 

 

 

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

-

 

 

 

 

 

 

 

 

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

3,17

 

0,15

0,43

0,25

 

 

0,25

 

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

2.611,86

20,53

47,88

196,65

77,43

80,20

183,66

42,84

 

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

0,01

 

 

 

 

 

 

0,01

 

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

0,37

 

 

 

0,01

 

 

0,05

 

3

Đất chưa sử dụng

CSD

2,89

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Đất khu công nghệ cao*

KCN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Đất khu kinh tế*

KKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Đất đô thị*

KDT

218,44

 

 

 

 

 

 

218,44

 

Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên

2.2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2019

Bảng 3a: Kế hoạch thu hồi đất phân theo đơn vị hành chính cấp xã

Đơn vị tính: ha

TT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính cấp xã

Hòa Bình

Hựu Thành

Lục Sĩ Thành

Nhơn Bình

Phú Thành

Tân Mỹ

Thiện Mỹ

(1)

(2)

(3)

(4)= (5)+(6)+...

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1

Đất nông nghiệp

NNP

9,55

 

0,55

0,17

0,94

0,25

 

1,35

1.1

Đất trồng lúa

LUA

1,94

 

 

 

0,35

 

 

0,05

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

1,94

 

 

 

0,35

 

 

0,05

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

0,04

 

 

 

 

 

 

0,04

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

7,57

 

0,55

0,17

0,59

0,25

 

1,26

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

4,67

 

0,27

0,79

0,06

0,39

 

0,51

2.1

 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

 DHT

1,95

 

0,05

0,41

 

0,15

 

0,09

2.2

Đất ở tại nông thôn

ONT

0,60

 

0,05

0,07

0,06

0,02

 

0,14

2.3

Đất ở tại đô thị

ODT

0,04

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

2,08

 

0,17

0,31

 

0,22

 

0,28

Bảng 3b: Kế hoạch thu hồi đất phân theo đơn vị hành chính cấp xã

Đơn vị tính: ha

TT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Thới Hòa

Thuận Thới

Tích Thiện

Trà Côn

Vĩnh Xuân

Xuân Hiệp

TT Trà Ôn

(1)

(2)

(3)

(4)= (5)+(6)+...

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

1

Đất nông nghiệp

NNP

9,55

0,42

0,23

2,71

0,96

0,30

 

1,67

1.1

Đất trồng lúa

LUA

1,94

 

0,02

 

 

 

 

1,52

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

1,94

 

0,02

 

 

 

 

1,52

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

0,04

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

7,57

0,42

0,21

2,71

0,96

0,30

 

0,15

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

4,67

0,41

 

1,00

1,20

 

 

0,04

2.1

 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

 DHT

1,95

0,25

 

0,37

0,63

 

 

 

2.2

Đất ở tại nông thôn

ONT

0,60

0,04

 

0,14

0,08

 

 

 

2.3

Đất ở tại đô thị

ODT

0,04

 

 

 

 

 

 

0,04

2.4

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

2,08

0,12

 

0,49

0,49

 

 

 

2.3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019

Bảng 4a: Kế hoạch chuyển mục đích đất phân theo đơn vị hành chính cấp xã

Đơn vị tính: ha

TT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính cấp xã

Hòa Bình

Hựu Thành

Lục Sĩ Thành

Nhơn Bình

Phú Thành

Tân Mỹ

Thiện Mỹ

(1)

(2)

(3)

(4)= (5)+(6)+...

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

40,77

1,73

2,61

4,47

2,99

2,40

1,62

3,23

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

2,75

0,06

0,04

 

0,44

 

0,06

0,11

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

2,75

0,06

0,04

 

0,44

 

0,06

0,11

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

0,08

 

 

 

0,01

0,03

 

0,04

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

37,94

1,67

2,57

4,47

2,54

2,37

1,56

3,08

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

57,70

8,86

9,14

 

1,68

 

3,70

7,57

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

LUA/CLN

57,70

8,86

9,14

 

1,68

 

3,70

7,57

3

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

PKO/OCT

0,64

0,07

 

 

 

 

 

0,36

Bảng 4b: Kế hoạch chuyển mục đích đất phân theo đơn vị hành chính cấp xã

Đơn vị tính: ha

TT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính cấp xã

Thới Hòa

Thuận Thới

Tích Thiện

Trà Côn

Vĩnh Xuân

Xuân Hiệp

TT Trà Ôn

(1)

(2)

(3)

(4)= (5)+(6)+...

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

40,77

1,74

3,26

4,16

2,96

2,45

1,69

5,46

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

2,75

0,05

0,07

0,05

0,06

0,07

0,05

1,69

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

2,75

0,05

0,07

0,05

0,06

0,07

0,05

1,69

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

0,08

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

37,94

1,69

3,19

4,11

2,90

2,38

1,64

3,77

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

57,70

3,77

3,45

4,75

1,47

7,48

1,80

4,03

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

LUA/CLN

57,70

3,77

3,45

4,75

1,47

7,48

1,80

4,03

3

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

PKO/OCT

0,64

0,01

0,12

 

 

 

 

0,08

2.4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2019

Trong năm 2019, diện tích đất chưa sử dụng trên địa bàn huyện không đưa vào sử dụng.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Trà Ôn có trách nhiệm:

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhândân huyện Trà Ôn, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trườnghuyện Trà Ôn, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;- Phòng: KTN, TTTin học (tổng hợp);- Lưu: VT, 4.08.05.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang