ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 3480/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ỦY QUYỀN CHO SỞ TÀI CHÁNH XÉT DUYỆT VỐN GÓP VÀO CÔNG TƯ HỢP DOANH VÀ HÌNH THỨCPHÂN PHỐI LÃI CHO CÁC CỔ PHẦN TƯ NHÂN TRONG CÁC XÍ NGHIỆP CÔNG TƯ HỢP DOANH CỦATHÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ vào Luậttổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Hành chánh các cấp ngày 27-10-1962
Căn cứ vào chỉ thị số 93-TTg ngày 3-2-1970 của Phủ Thủ tướng về việc thi hànhmột số chỉ đạo cụ thể trong công tư hợp doanh ở các tỉnh miền Nam; Xét đề nghị của đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ủy quyền cho Sở Tài chánh xét duyệt vốn tư nhân góp vàocông tư hợp doanh và tỷ lệ lãi cho cổ phần tư nhân trong các xí nghiệp công tưhợp doanh sau khi được Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định chấp nhận công tưhợp doanh.

Điều 2. Các cơ quan quản lý xí nghiệp công tư hợp doanh cùng với SởTài chánh, Ban Cải tạo, Ủy ban Kế hoạch, Ủy ban Vật giá thành phố, Sở Thuế,Ngân hàng thành phố và các cơ quan có liên quan, có trách nhiệm xác định vốncông tư hợp doanh và tỷ lệ lãi cho các cổ phần tư nhân, đúng theo thời gian đãquy định trong các quyết định chấp nhận xí nghiệp công tư hợp doanh của Ủy banNhân dân thành phố, Sở Tài chánh xét duyệt và báo cáo Ủy ban Nhân dân thànhphố.

Sở Tài chánh căn cứ vào chỉ thị 93-TTgnói trên, thông tư 07-TC/HĐ ngày 7-4-1978 của Bộ Tài chánh và các văn bản cóliên quan, hướng dẫn xí nghiệp thực hiện.

Điều 3. Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố,Trưởng Ban cải tạo công thương nghiệp tư doanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch, Chủnhiệm ban Vật giá thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh, Giám đốc các sở, ban,ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành quyếtđịnh này.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Văn Đại