HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 349-CP

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 1979

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÍ NGHIỆP LIÊN HỢP KIM MẦU TRỰC THUỘC BỘ CƠ KHÍ VÀ LUYỆN KIM.

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14-7-1960.
Căn cứ nghị định số 147-CP ngày 19-8-1969 của Hội đồng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bộ Cơ khí và luyện kim.
Theo đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Cơ khí và luyện kim.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. – Nay thành lập Xí nghiệp liên hợp luyện kim mầu trực thuộc Bộ Cơ khí và luyện kim.

Điều 2. – Xí nghiệp liên hợp luyện kim mầu là tổ chức sản xuất kinh doanh có nhiệm vụ sản xuất kim loại mầu từ khâu khai thác, tuyển chọn đến nấu luyện bao gồm các cơ sở sau :

1. Mỏ thiếc Tĩnh Túc Cao Bằng.

2. Mỏ thiếc Sơn Dương Hà Tuyên.

3. Mỏ Angti moan Hà Tuyên.

4. Nhà máy luyện kim mầu Thái Nguyên.

5. Nhà máy cơ khí 19-5 Thái Nguyên.

6. Các cơ sở sản xuất kinh doanh và phục vụ khác thuộc diện quản lý của Bộ.

Xí nghiệp liên hợp luyện kim mầu hoạt động theo chế độ hạch toán kinh tế, có tư cách pháp nhân và có tài khoản riêng.

Điều 3. – Xí nghiệp liên hợp luyện kim mầu do một tổng giám đốc phụ trách và có một số phó tổng giám đốc giúp việc.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Cơ khí và luyện kim quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Xí nghiệp liên hợp luyện kim mầu theo đúng điều lệ xí nghiệp công nghiệp quốc doanh.

Điều 4. - Đồng chí Bộ trưởng Bộ Cơ khí và luyện kim chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 5. - Những quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNGLê Thanh Nghị