NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH CỦATHỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

về việc phê chuẩn
Điều lệ Tổ chức và hoạt động của
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 20 tháng 4 năm 1995;

Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Pháp lệnh Ngân hàng,Hợp tác xã tín dụng và Công ty tài chính công bố theo Lệnh số số 37/LCT-HĐNH8 và Lệnh số 38/LCT-HĐNN8 ngày 24-5-1990 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ,quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Văn bản số 3329-ĐMDN ngày 11-7-1996 của Chính phủ uỷ quyềnThống đốc Ngân hàng Nhà nước ký quyết định thành lập lại Ngân hàng Đầu tư vàPhát triển Việt Nam;

Căn cứ Văn bản số 3575-ĐMDN ngày 18-7-1997 của Chính phủ uỷ quyềnThống đốc Ngân hàng Nhà nước tạm thời phê chuẩn Điều lệ Tổ chức và hoạt độngcủa các Ngân hàng quốc doanh;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đầu tư và Pháttriển Việt Nam và Vụ trưởng Vụ các Định chế tài chính Ngân hàng Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Phê chuẩn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Ngân hàngĐầu tư và Phát triển Việt Nam gồm 11 chương, 58 điều kèm theo Quyết định này.

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từngày ký và thay thế Quyết định số 79-QĐ/NH5 ngày 21/3/1995 của Thống đốc Ngânhàng Nhà nước về việc xác nhận cho phép áp dụng Điều lệ Ngân hàng Đầu tư vàPhát triển Việt Nam.

Điều 3.- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàngĐầu tư và Phát triển Việt Nam, Vụ trưởng Vụ các định chế tài chính, Chánh vănphòng, Chánh Thanh tra, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương,Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này..

KT. THỐNG ĐỐC
Phó Thống đốc

(Đã ký)

Đỗ Quế Lượng