ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 2 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

V/v uỷ quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

______________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ kết luận tại buổi giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 18/02/2005;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 23/CV-TNMT ngày 18/01/2005;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Uỷ quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong các trường hợp quy định tại điều 56, Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phải tuân thủ đầy đủ mọi quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong các trường hợp trên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, mọi văn bản uỷ quyền trước đây trái với nội dung tại Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Chủ tịch

(Đã ký)

Đinh Văn Hùng