THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 2 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập một số Vụ thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ và Nghị định số 22/CP , ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ của Chính phủ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Thành lập một số Vụ thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường như sau:

1. Vụ Quản lý khoa học và công nghệ công nghiệp và Vụ Quản lý khoa học và công nghiệp nông nghiệp trên cơ sở tổ chức và sắp xếp lại Vụ Quản lý công nghệ.

2. Vụ Quản lý khoa học xã hội và tự nhiên trên cơ sở tổ chức và sắp xếp lại Vụ Quản lý khoa học.

Nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức cụ thể của các Vụ nói trên do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường quy định.

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3.- Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải