ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc******

Số: 35/2007/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 19 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH TÂY NINH GIAI ĐOẠN 2007-2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
Căn cứ Quyết định số 109/2007/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia giai đoạn 2007-2010;
Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm xúc tiến Đầu tư-Thương mại-Du lịch tại Tờ trình số: 81/TTr-TTXTĐT-TM-DL ngày 18 tháng 9 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2007-2010.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Trưởng ban quản lý Khu công nghiệp Tây Ninh, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư-Thương mại-Du lịch, Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

-Văn phòng Chính phủ;
- Bộ KHĐT;
- Cục kiểm tra văn bản-Bộ TP;
- TT/TU;
- TT/HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT/VP.UBND tỉnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Nên


CHƯƠNG TRÌNH

XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH TÂY NINH GIAI ĐOẠN 2007–2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 35/2007/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2007 của UBND tỉnh Tây Ninh)

Tây Ninh là tỉnh thuộc Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nằm ở vị trí cửa ngõ giao lưu quốc tế giữa Việt Nam với Campuchia và các nước khác. Tây Ninh có đầy đủ điều kiện tự nhiên và cơ hội thuận lợi để phát triển kinh tế nhanh, mạnh và bền vững.

Để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thời gian qua Tây Ninh đã triển khai nhiều chính sách cải cách nhằm cải thiện môi trường đầu tư. Tuy nhiên, so với một số tỉnh trong vùng, Tây Ninh vẫn là tỉnh đi sau một bước trong thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và dịch vụ.

Nhằm ngày càng nâng cao vị thế, quảng bá hình ảnh Tây Ninh, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư tạo chuyển biến tích cực trong thu hút đầu tư, giai đoạn 2007-2010 cần đẩy mạnh thực hiện công tác xúc tiến đầu tư.

I. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH:

- Huy động mọi nguồn lực, xây dựng được môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn và lành mạnh; có kết cấu hạ tầng đồng bộ và gắn kết thông suốt hiệu quả. Nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển. Dịch vụ hỗ trợ phong phú, chất lượng cao để phục vụ phát triển kinh tế xã hội nói chung và xúc tiến đầu tư nói riêng; rút ngắn dần khoảng cách về thu hút đầu tư với các địa phương trong khu vực và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tương xứng với tiềm năng phát triển kinh tế của tỉnh.

- Xây dựng Tây Ninh cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp vào năm 2020.

- Phấn đấu thu hút vốn đăng ký trong, ngoài nước đạt mục tiêu 850 triệu USD vào năm 2010; trong đó, tập trung xây dựng các dự án lớn để xúc tiến và kêu gọi đầu tư, chú ý các dự án phát triển du lịch; kết hợp chặt chẽ giữa xúc tiến đầu tư với xúc tiến thương mại và du lịch.

II. GIẢI PHÁP:

1. Xây dựng và quảng bá hình ảnh Tây Ninh-địa bàn có nhiều tiềm năng, cơ hội và điều kiện tốt để đầu tư:

Trên tinh thần trân trọng các nhà đầu tư, xem nhà đầu tư và các doanh nghiệp là “đối tượng phục vụ”, là “đối tác tin cậy” của các cơ quan quản lý nhà nước…tập trung xây dựng môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh thông thoáng, minh bạch thông qua việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ hơn nữa, nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả của các ngành chức năng trong quản lý đầu tư, thương mại, du lịch nói riêng và điều hành kinh tế xã hội nói chung phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế, đặc biệt chú trọng thực hiện “một cửa, liên thông”, có sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành liên quan, đồng thời, tăng cường phân cấp và gắn trách nhiệm rõ ràng đi đôi với việc tăng cường cơ chế giám sát. Hoàn thiện, thường xuyên cập nhật, phổ biến rộng rãi, thực hiện nghiêm túc các chính sách ưu đãi và hỗ trợ, các qui định về đất đai, bảo vệ môi trường…đối với nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Quan tâm, đối xử tốt với nhà đầu tư hiện hữu để xây dựng hình ảnh Tây Ninh bằng phương pháp lan toả, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ nhà đầu tư khi họ gặp khó khăn. Cần khẳng định việc tháo gỡ, giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh là một trong những giải pháp xúc tiến đầu tư có hiệu quả nhất, là một kênh thông tin quan trọng đối với các nhà đầu tư có ý định đầu tư vào Tây Ninh. Bên cạnh đó, để tạo môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh cần có biện pháp xử lý kiên quyết đối với những dự án chậm triển khai hoặc triển khai cầm chừng của những nhà đầu tư thiếu năng lực hoặc lập dự án để giữ đất; các doanh nghiệp vi phạm pháp luật…

Thường xuyên rà soát quy hoạch các khu, cụm công nghiệp cho phù hợp với điều kiện thực tế để khai thác được lợi thế của từng khu, cụm công nghiệp. Đặc biệt quan tâm xây dựng kết cấu hạ tầng. Trước mắt, trong khi tiềm lực của tỉnh có hạn, tập trung đầu tư vào một số đường giao thông và những lĩnh vực, khu, cụm công nghiệp có lợi thế nhất, tạo được sự bứt phá làm tiền đề để phát triển các bước tiếp theo. Nghiên cứu và thực hiện các chính sách phù hợp để khuyến khích các nhà đầu tư tham gia đầu tư dưới nhiều hình thức trong xây dựng kết cấu hạ tầng.

Tăng cường đào tạo, đào tạo lại nhằm đáp ứng, bổ sung kịp thời về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực cho các ngành, các cấp và doanh nghiệp; thu hút sự tham gia tích cực và phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức trong, ngoài nước, các doanh nghiệp và sự nỗ lực của bản thân người lao động trong đào tạo nghề nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo và đáp ứng tốt hơn nhu cầu về lao động kỹ thuật của nhiều nhà đầu tư hiện nay. Tạo điều kiện và có chính sách thu hút nhân tài, các nhà quản lý giỏi, các chuyên gia khoa học, công nhân có tay nghề, lao động có kinh nghiệm… đến sinh sống và lao động tại tỉnh Tây Ninh. Đồng thời, chú ý đến việc bố trí, sử dụng lao động, tạo môi trường làm việc tốt để họ phát huy hết năng lực và nhiệt tâm của mình.

Phát triển các ngành dịch vụ hỗ trợ dự án, doanh nghiệp như ngân hàng, tín dụng, dịch vụ logistics...tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư trong thanh toán, vay vốn, xuất nhập khẩu hàng hóa. Nâng cao chất lượng của ngành y tế, giáo dục- đào tạo, văn hóa-xã hội nhằm tạo sự an tâm cho các nhà đầu tư trong việc chăm sóc sức khoẻ, hưởng thụ văn hóa, vui chơi, giải trí…

Quảng bá hình ảnh Tây Ninh nơi có nhiều cơ hội tốt đầu tư; ngoài môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, thân thiện còn có vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên thuận lợi, có nhiều lợi thế trong đầu tư sản xuất kinh doanh; đặc biệt là điều kiện khí hậu ôn hòa, không bị ảnh hưởng bởi thiên tai như bão, lụt; có địa hình cao, bằng phẳng, địa chất công trình tốt, thuận lợi để phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch…

2. Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư:

- Xác định công tác xúc tiến đầu tư là nhiệm vụ của các ngành, các cấp và của cả hệ thống chính trị. Xây dựng Trung tâm xúc tiến Đầu tư-Thương mại-Du lịch đủ mạnh để thực hiện mô hình “một cửa, một đầu mối” trong xúc tiến thu hút đầu tư nhằm hỗ trợ nhà đầu tư từ khâu tiếp đón ban đầu đến khi hình thành dự án và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh; gắn chặt công tác xúc tiến đầu tư với xúc tiến thương mại, du lịch, chủ động tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư-thương mại-du lịch trong và ngoài nước.

- Đổi mới, nâng cao nội dung và phương thức xúc tiến đầu tư.

+ Nâng cao chất lượng danh mục dự án kêu gọi đầu tư, để danh mục này thực sự trở thành công cụ định hướng đầu tư có hiệu quả trên cơ sở danh mục gọi vốn đầu tư của các ngành, huyện, thị xã và của các công ty. Mục tiêu đặt ra là danh mục dự án gọi vốn đầu tư phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, để khi danh mục được công bố thì xem như là đã thống nhất về chủ trương và phù hợp với quy hoạch ngành, sản phẩm cũng như địa điểm đầu tư.

+ Đa dạng hóa các phương thức tổ chức xúc tiến đầu tư-thương mại-du lịch: xác định các địa bàn trọng điểm, đối tác chính để tập trung nguồn lực có hiệu quả; tiến hành vận động trực tiếp bằng nhiều hình thức đối với từng lĩnh vực, dự án và đối tác cụ thể hoặc thông qua các tổ chức xúc tiến đầu tư-thương mại-du lịch, các công ty tư vấn trong và ngoài nước. Tổ chức hoặc tham gia các hoạt động như hội chợ, triển lãm, lễ hội; khai thác, sử dụng hiệu quả các loại hình, phương tiện thông tin, truyền thông hiện đại và truyền thống phục vụ cho công tác xúc tiến.

- Đầu tư trang thiết bị cần thiết, bố trí nguồn tài chính thỏa đáng, tạo cơ chế phù hợp nhằm đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch.

3. Tăng cường hợp tác song phương và đa phương:

Tranh thủ vị trí địa lý kinh tế thuận lợi nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có đường biên giới chung hai nước Việt Nam và Campuchia với các cửa khẩu quốc tế lớn để tăng cường hợp tác song phương và đa phương với các tỉnh trong vùng và khu vực, cùng liên kết đầu tư và phát triển.

Mở rộng quan hệ hợp tác, hỗ trợ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để có thêm nhiều thông tin và cơ hội cho thu hút đầu tư và phát triển thương mại, du lịch. Phải gắn công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch của tỉnh với cả nước để khi có điều kiện thì giúp đỡ cho đơn vị bạn, cho đối tác; từ đó, tạo thêm nhiều cơ hội mới cho tỉnh.

Đẩy mạnh hợp tác với các trường Đại học, Viện nghiên cứu, Phòng Thương mại-Công nghiệp Việt Nam hỗ trợ cho tỉnh.

4. Tuyên truyền trong cộng đồng:

Tăng cường công tác tuyên truyền trong cộng đồng về việc thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch để có cách nhìn, suy nghĩ đúng về vai trò quan trọng của công tác thu hút nguồn lực thông qua đầu tư, mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp, thu hút khách du lịch… trong sự phát triển của địa phương. Từ đó, tạo được sự đồng tình ủng hộ của người dân; sự thống nhất về quan điểm và phương thức thực hiện chương trình trong các ngành, các cấp.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

Để thực hiện các giải pháp nêu trên, từ nay đến năm 2010 cần triển khai đồng bộ, liên tục 4 chương trình cơ bản, đó là:

1. Chương trình hoàn thiện cơ chế, chính sách và cơ sở hạ tầng cho thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp:

- Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước; Qui chế phối hợp giữa Trung tâm xúc tiến Đầu tư-Thương mại-Du lịch với các ngành liên quan. Ban hành Quy định về chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư, hỗ trợ nhà đầu tư và doanh nghiệp; Các quy định về đất đai, môi trường…liên quan đến đầu tư và hoạt động của doanh nghiệp. Triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2000 trong các cơ quan quản lý nhà nước, cải tiến thủ tục đầu tư, thủ tục đăng ký kinh doanh, cấp phép lao động cho người nước ngoài cũng như cách thức quản lý hoạt động của các doanh nghiệp trên cơ sở các quy định mới của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các Luật, Nghị định có liên quan, đảm bảo chặt chẽ nhưng đơn giản và rút ngắn thời gian xử lý các hồ sơ, thủ tục.

- Rà soát lại, điều chỉnh các quy hoạch tổng thể, quy hoạch ngành, sản phẩm của tỉnh; điều chỉnh quy hoạch các khu, cụm công nghiệp, khu du lịch phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

- Đối với các khu, cụm công nghiệp hiện có, chọn một số vị trí tiến hành lên phương án đền bù tạo quỹ đất sạch để giao cho nhà đầu tư, trong đó chú ý thực hiện tốt chính sách tái định cư tại chỗ gắn với khu dự án, ban hành thực hiện tốt chính sách đền bù, chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người lao động thuộc khu vực dành đất để thực hiện dự án.

- Cân đối bố trí một phần nguồn vốn từ ngân sách để giải toả đền bù nhằm tạo mặt bằng đất sạch kêu gọi đầu tư.

- Xây dựng hệ thống dữ liệu đầu vào về các thông tin cơ bản. Cập nhật toàn bộ và thường xuyên các thông tin mà nhà đầu tư và doanh nghiệp quan tâm vào website điện tử của tỉnh và website chung của Trung ương như: Tiềm năng, thế mạnh của Tây Ninh; quy hoạch các ngành, giới thiệu các khu, cụm công nghiệp, khu du lịch; khung giá cho thuê đất tại các khu, cụm công nghiệp; chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh; trình tự thủ tục cấp giấy phép đầu tư, đăng ký kinh doanh…

2. Chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:

- Lập và triển khai kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, ngoại ngữ và các kiến thức có liên quan cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ quy hoạch và cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư.

- Tăng cường cán bộ có năng lực cho công tác xúc tiến đầu tư, chủ động phối hợp với các đơn vị, tổ chức liên quan để bồi dưỡng, tập huấn các kỹ năng xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch.

- Đầu tư đúng mức đồng thời xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích xã hội hoá công tác đào tạo công nhân lành nghề, kỹ thuật viên, cán bộ quản lý có trình độ để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp. Tạo sự gắn kết giữa các cơ sở đào tạo với doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả đào tạo và sử dụng lao động; đặc biệt chú trọng công tác phối hợp với nhà đầu tư để cùng đào tạo lao động, đảm bảo lao động được đào tạo đúng ngành nghề, có kỹ năng thích ứng với từng dây chuyền sản xuất, có thể sử dụng được ngay.

3. Chương trình quảng bá hình ảnh Tây Ninh và tạo lập, phát triển quan hệ đối tác:

- Khai thác và sử dụng có hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng và truyền thông, tiếp thị cả hiện đại lẫn truyền thống như: Internet, báo chí, phát thanh truyền hình, Brochuse, đĩa CD Rom, đĩa DVD…để giới thiệu về tiềm năng, cơ hội đầu tư, chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh; cập nhật các thông tin về chính sách, pháp luật, thông tin thị trường, dịch vụ…phục vụ cho công tác xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch đồng thời hỗ trợ thông tin cho nhà đầu tư và doanh nghiệp.

- Xuất bản “Bản tin xúc tiến đầu tư-thương mại và du lịch”, sách hướng dẫn đầu tư - kinh doanh tại Tây Ninh (Tiếng Anh, Tiếng Trung).

- Tổ chức các loại hình hoạt động sinh động, hấp dẫn, có chiều sâu để khắc họa hình ảnh Tây Ninh trong nước và quốc tế như: các lễ hội gắn với những đặc trưng văn hoá, truyền thống và thế mạnh của Tây Ninh, diễn đàn xúc tiến mời gọi đầu tư và phát triển thương mại trong nước và nước ngoài, kết nghĩa với các địa phương của các nước. Đồng thời, chủ động lập các đoàn xúc tiến đầu tư-thương mại, tham quan, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài.

- Phối hợp với các tỉnh, thành bạn trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam để tổ chức các hoạt động chung như: Hội chợ, hội thảo xúc tiến đầu tư, thương mại, định kỳ tổ chức các cuộc trao đổi về công tác xúc tiến đầu tư, trao đổi các thông tin liên quan đến địa bàn, đối tác vận động đầu tư; cùng tổ chức các đoàn đi kêu gọi đầu tư và xúc tiến thương mại-du lịch ở nước ngoài để giảm chi phí và tăng hiệu quả chung; đưa chương trình xúc tiến đầu tư vào kế hoạch hợp tác với thành phố Hồ Chí Minh.

- Chủ động tiếp cận các nhà đầu tư lớn hoặc đối tác quan trọng đã được nghiên cứu kỹ theo định hướng chiến lược của tỉnh. Đặt mối quan hệ với các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài như Eurocham (Châu Âu), Amcham (Mỹ), Kotra (Hàn Quốc)...

- Tiếp cận và giữ mối liên hệ thường xuyên với Lãnh sự quán các nước, các tổ chức nước ngoài như: JETRO (Tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài của Nhật), GTZ (Tổ chức Hợp tác kỹ thuật Đức)…các cơ quan ngoại giao, thương vụ của Việt Nam ở nước ngoài…để thực hiện các nghiệp vụ xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch.

- Kết hợp các cuộc xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Bộ Công thương, Bộ Văn hóa-Thông tin-Du lịch; các chuyến đi thăm và làm việc ở nước ngoài của Lãnh đạo tỉnh… để tổ chức các cuộc hội thảo giới thiệu môi trường đầu tư nhằm xây dựng hình ảnh tốt về đất nước, con người Tây Ninh và sự quan tâm của chính quyền địa phương đối với đầu tư nước ngoài.

- Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng cơ chế phối hợp giữa cơ quan Trung ương và địa phương trong vận động xúc tiến đầu tư trên cơ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ các địa phương ít có cơ hội tham gia xúc tiến đầu tư ở nước ngoài. Đối với các dự án lớn và có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ trong quá trình triển khai thực hiện.

4. Chương trình hỗ trợ, tôn vinh nhà đầu tư và doanh nghiệp:

- Thu thập ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, của các tổ chức liên quan trong nước và nước ngoài về chủ trương, chính sách và hoạt động quản lý, điều hành kinh tế - xã hội nhằm không ngừng cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư của tỉnh. Thiết lập “Đường dây nóng” và tổ chức thường xuyên các cuộc đối thoại giữa lãnh đạo chính quyền và các ngành chức năng của tỉnh với nhà đầu tư và doanh nghiệp nhằm giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc phát sinh.

- Hỗ trợ và quan hệ chặt chẽ với các Hội nghề nghiệp, các tổ chức của cộng đồng doanh nghiệp (Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ, Hội doanh nghiệp trẻ, các tổ chức của nhà đầu tư các nước …), tạo ra các kênh liên lạc thường xuyên, hiệu quả giữa cộng đồng doanh nghiệp và chính quyền.

- Phối hợp với các đơn vị có kinh nghiệm tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn giúp các Doanh nghiệp nâng cao kiến thức, năng lực quản trị doanh nghiệp; kiến thức kinh doanh hiện đại và hội nhập kinh tế quốc tế, khai thác và sử dụng các công cụ thích hợp cho quản lý và phát triển kinh doanh như: ứng dụng tin học trong quản lý, điều hành doanh nghiệp; thương mại điện tử …

- Tiếp nhận và triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- Hỗ trợ, tư vấn cho các Doanh nghiệp xây dựng thương hiệu.

- Tổ chức hoặc hỗ trợ các đoàn doanh nghiệp đi khảo sát thị trường, tham dự hội chợ, triển lãm, diễn đàn đầu tư trong nước và nước ngoài.

- Tổ chức đón tiếp chu đáo, cung cấp thông tin và sự hỗ trợ cần thiết cho các nhà đầu tư nước ngoài đến tìm hiểu về môi trường đầu tư và cơ hội kinh doanh. Trả lời kịp thời, chính xác các thông tin cho các nhà đầu tư qua Email, Fax hoặc điện thoại.

- Xây dựng chế độ khen thưởng, tôn vinh các doanh nghiệp và doanh nhân. Khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn tham gia các giải thưởng có uy tín trong nước và quốc tế. Tổ chức trang trọng ngày “Doanh nhân Việt Nam” 13 tháng 10 hàng năm.

Bốn chương trình cơ bản trên được triển khai thực hiện đồng bộ và liên tục để hỗ trợ, bổ sung cho nhau, giúp cho chương trình Xúc tiến đầu tư của tỉnh giai đoạn 2007-2010 thành công. Đối với các công việc cụ thể thì tuỳ khả năng, điều kiện và tình hình thực tế để triển khai thực hiện hiệu quả. Qua thực tiễn triển khai, thường xuyên nghiên cứu bổ sung những công việc mới, loại hình hoạt động mới nhằm đạt hiệu quả cao nhất…

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư-Thương mại-Du lịch tỉnh Tây Ninh chủ trì phối hợp các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã tổ chức thực hiện Chương trình này.

2. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư-Thương mại-Du lịch tỉnh Tây Ninh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cho từng năm với những nhiệm vụ cụ thể. Định kỳ sơ kết rút kinh nghiệm, báo cáo những khó khăn, vướng mắc đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý kịp thời.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình, đảm bảo Chương trình thực hiện đúng yêu cầu, mục tiêu, nội dung, tiến độ và có hiệu quả và theo quy định của pháp luật hiện hành. Trung tâm xúc tiến Đầu tư-Thương mại-Du lịch có trách nhiệm cung cấp tài liệu, thông tin có liên quan đến Chương trình và tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát Chương trình.

4. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể việc cấp kinh phí và thanh quyết toán thực hiện Chương trình hàng năm.

5. Trên cơ sở những nhiệm vụ và nội dung chủ yếu trong Chương trình này; Thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tập trung chỉ đạo, phối hợp tốt trong việc triển khai chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2007-2010./.