ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 35/2007/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 30 tháng 7 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

QUYĐỊNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP KẾ TOÁN TRƯỞNG, PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN TRONG CÁC ĐƠN VỊ KẾ TOÁN THUỘCLĨNH VỰC KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 2 năm 2002;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Thông tư số 50/2005/TTLT-BTC-BNV ngày 15/6/2005 của liên Bộ Tài chính -Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thếvà xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộclĩnh vực kế toán nhà nước;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này bản “Quy định chế độ phụ cấp kế toán trưởng, phụ cấp kế toán trongcác đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước”.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,thành phố và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Lâm Phi

QUY ĐỊNH

CHẾĐỘ PHỤ CẤP KẾ TOÁN TRƯỞNG, PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN TRONG CÁC ĐƠN VỊ KẾ TOÁN THUỘC LĨNHVỰC KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 35/2007/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2007của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Điều 1. Đối tượng áp dụng

1. Quy định này áp dụng cho tất cảcơ quan, đơn vị, tổ chức trong lĩnh vực kế toán nhà nước do địa phương quản lýcó sử dụng kinh phí từ ngân sách và các đơn vị sự nghiệp công lập tự cân đốithu chi.

2. Không áp dụng đối với các đơnvị bộ máy thuộc tổ chức Đảng, kế toán trưởng ngân sách thuộc cơ quan tài chính cấptỉnh.

Điều 2. Chế độ phụ cấp kế toánđối với đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước do cấp tỉnh quản lý

1. Đối với các Sở và đơn vịtương đương

a) Đối với đơn vị có thành lập PhòngKế toán hoặc Phòng Kế hoạch - Tài chính:

- Trong trường hợp bổ nhiệm kế toántrưởng và giữ chức vụ Trưởng phòng hoặc Phó trưởng phòng thì ngoài mức phụ cấpchức vụ đã hưởng được công thêm phụ cấp trách nhiệm công việc ở mức 1 hệ số 0,1so với mức lương tối thiểu chung theo quy định hiện hành.

- Trong trường hợp khuyết người làmkế toán trưởng do không đủ tiêu chuẩn, điều kiện bố trí làm kế toán trưởng thìđược phép bố trí người làm phụ trách kế toán được hưởng mức phụ cấp chức vụ Trưởngphòng của đơn vị. Thời hạn phụ cấp phụ trách kế toán tối đa giữ chức là một nămtài chính, sau đó phải bố trí người làm kế toán trưởng theo đúng tiêu chuẩn,điều kiện quy định.

b) Đối với đơn vị không thành lậpPhòng Kế toán hoặc Phòng Kế hoạch - Tài chính:

- Trong trường hợp nhân viên kế toánđược bổ nhiệm phụ trách kế toán được hưởng mức phụ cấp Phó trưởng phòng (Phóban) của đơn vị so với mức lương tối thiểu chung theo quy định hiện hành.

- Trong trường hợp lãnh đạo Văn phòngsở, hoặc lãnh đạo Phòng Hành chính Quản trị, Phòng Quản trị - Tài vụ kiêm côngtác kế toán (phụ trách kế toán) thì được cộng theo phụ cấp trách nhiệm côngviệc ở mức 1 hệ số 0,1 so với mức lương tối thiểu chung theo quy định hiệnhành.

2. Đối với các đơn vị kế toán trựcthuộc Sở và đơn vị tương đương

a) Đối với đơn vị có thành lập PhòngKế toán hoặc Phòng Kế hoạch - Tài chính:

Trường hợp được bổ nhiệm kế toántrưởng đơn vị và giữ chức vụ Trưởng phòng hoặc Phó trưởng phòng (Trưởng ban, Phótrưởng ban), ngoài phụ cấp chức vụ đã hưởng được công thêm phụ cấp trách nhiệmcông việc ở mức 1 hệ số 0,1 so với mức lương tối thiểu chung theo quy định hiệnhành.

b) Đối với đơn vị không thành lậpPhòng Kế toán hoặc Phòng Kế hoạch - Tài chính:

Trường hợp bổ nhiệm phụ trách kếtoán đơn vị, kế toán được hưởng chế độ phụ cấp theo mức phụ cấp chức vụ của Phótrưởng phòng (Phó trưởng ban) của đơn vị so với mức lương tối thiểu chung theo quyđịnh hiện hành.

Điều 3. Chế độ phụ cấp kế toánđối với các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước do huyện, thị xã vàthành phố quản lý

1. Trường hợp được bổ nhiệm kế toántrưởng, mức phụ cấp được hưởng theo mức phụ cấp của Phó trưởng phòng đơn vị sovới mức lương tối thiểu chung theo quy định hiện hành.

2. Trường hợp bổ nhiệm phụ tráchkế toán, mức phụ cấp được hưởng với hệ số 0,15 so với mức lương tối thiểu chungtheo quy định hiện hành.

Điều 4. Các quy định khác

1. Thủ tục bổ nhiệm kế toán trưởng,giao nhiệm vụ phụ trách kế toán

a) Đối với bổ nhiệm kế toán trưởngđơn vị kế toán cấp I, thuộc cấp nào do Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) cấp đóbổ nhiệm. Hồ sơ bổ nhiệm kế toán trưởng thuộc ngân sách cấp nào gửi về cơ quanNội vụ cấp đó thẩm định trình Chủ tịch UBND cấp đó ra quyết định.

b) Đối với việc bổ nhiệm kế toántrưởng đơn vị trực thuộc và phụ trách kế toán các đơn vị còn lại, do thủ trưởngcơ quan, đơn vị bổ nhiệm hoặc giao nhiệm vụ sau khi có ý kiến thẩm định của cơ quanNội vụ cùng cấp.

2. Các nội dung khác như: bố tríngười làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc thuê người làm kế toán trưởng;tiêu chuẩn điều kiện để được bổ nhiệm làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặcđể được thuê làm kế toán trưởng; thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế kế toántrưởng, phụ trách kế toán; thuê và chấm dứt hợp đồng với người được thuê làm kếtoán trưởng; tổ chức thực hiện,… thực hiện theo quy định tại Thông tư số 50/2005/TTLT-BTC-BNV ngày 15/6/2005 của liên Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ.

Điều 5. Phụ cấp kế toán trưởng,phụ trách kế toán được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tínhđóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Điều 6. Trong quá trình thựchiện nếu có khó khăn, vướng mắc của đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời vềLiên Sở Tài chính - Sở Nội vụ để tổng hợp, nghiên cứu tham mưu giải quyết kịpthời./.