ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2007/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 7 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾTĐỊNH SỐ 28/2005/QĐ-UB NGÀY 02 THÁNG 3 NĂM 2005 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀNẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 210/1999/QĐ-BTP ngày 09 tháng7 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế Báo cáo viên pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 28/2005/QĐ-UB ngày02 tháng 3 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Ban hành Quy chế hoạtđộng của Báo cáo viên pháp luật thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thànhphố, Giám đốc Sở Tư pháp, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhândân thành phố, chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thủ trưởng các cơquan, đơn vị có liên quan và các Báo cáo viên pháp luật thành phố chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHTrần Văn Minh