UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2007/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 04 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG CẢNG CÁ TRÊNĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐNDvà UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệphí số 38/2001/PL-UBNVQH 10 ngày 28/8/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệphí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 57/2002/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật vềphí, lệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính vềsửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyềnquyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 80/2007/NQ-HĐND ngày 25/4/2007 của HĐND tỉnh khoá VII, kỳ họp thứ 13 về việc sửa đổi và banhành quy định quản lý một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định củaHội đồng nhân dân tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Tàichính tại Tờ trình số 298/TTr-STC ngày 15/6/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mức thu,nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, nhưsau:

1. Phí sử dụng cảng cá là khoảnthu nhằm bù đắp một phần hoặc toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng, quản lý cảng cá.

2. Đối tượng nộp phí là các tổchức, cá nhân có hàng hoá, phương tiện sử dụng tại cảng cá.

3. Cơ quan thu phí: Các đơn vị,tổ chức được Nhà nước giao quản lý cảng cá trên địa bàn tỉnh.

4. Mức thu: đối với từng loạiphương tiện vận chuyển neo, đậu, hàng hoá lưu thông tại cảng cá, cụ thể như sau

4.1. Đối với tàu, thuyềnđánh bắt cá cập cảng ( thời gian neo, đậu trong phạm vi cảng không quá 12 giờ )phải nộp mức phí tính theo công suất tàu, thuyền, cụ thể

TT

Đối tượng

Mức thu (đồng/lần vào, ra)

1

Ghe, thuyền không lắp máy

1.000

2

Tàu, thuyền có công suất đến 12CV

4.000

3

Tàu, thuyền có công suất từ 13 đến 30CV

8.000

4

Tàu, thuyền có công suất từ 31 đến 90CV

15.000

5

Tàu, thuyền có công suất từ 91 đến 200CV

25.000

6

Tàu, thuyền có công suất lớn hơn 200CV

40.000

4.2. Đối với tàu, thuyền vậntải đường thuỷ cập cảng ( thời gian neo, đậu không quá 12 giờ ) phải nộp mức phítính theo trọng tải tàu, thuyền, cụ thể

TT

Đối tượng

Mức thu (đồng/lần vào,ra)

1

Có trọng tải dưới 5 tấn

7.000

2

Có trọng tải từ 5 đến 10 tấn

15.000

3

Có trọng tải trên 10 đến 50 tấn

20.000

4

Có trọng tải trên 50 đến 100 tấn

30.000

5

Có trọng tải trên 100 tấn

40.000

4.3. Đối với phương tiện vậntải đường bộ cập cảng ( thời gian đậu, đỗ không quá 12 giờ ) phải nộp mức phí tínhtheo trọng tải của phương tiện vận chuyển, cụ thể

TT

Đối tượng

Mức thu (đồng/lần/vào, ra)

Xe máy, xe xích lô, xe ba gác chở hàng

1.000

Phương tiện có trọng tải dưới 1 tấn

5.000

Phương tiện có trọng tải từ 1 đến 2,5 tấn

10.000

Phương tiện có trọng tải trên 2,5 đến 5 tấn

15.000

Phương tiện có trọng tải trên 5 đến 10 tấn

20.000

Phương tiện có trọng tải trên 10 tấn

25.000

4.4. Đối với hàng hoá lưu thôngqua cảng phải nộp mức phí tính theo chủng loại hàng hoá, cụ thể

TT

Đối tượng

Mức thu (đồng/tấn)

Hàng thủy, hải sản, động vật sống

7.000

Hàng hoá là Container

30.000

Các loại hàng hoá khác

4.000

* Trường hợp tàu, thuyền, phươngtiện vận chuyển neo, đậu vượt quá thời gian qui định đối với từng loại nêu trênthì phải nộp thêm phí theo tỷ lệ thời gian neo, đậu tương ứng.

5. Công tác quản lý và sử dụngtiền phí

5.1. Công tác quản lý: phí sửdụng cảng cá là khoản thu thuộc ngân sách Nhà nước. Cơ quan thu phí có trách nhiệm

- Tổ chức thu, nộp phí theo đúngquy định tại Quyết định này; niêm yết công khai mức thu tại địa điểm thu phí vàkhi thu phí phải lập và cấp biên lai thu cho đối tượng nộp phí theo quy địnhcủa Bộ Tài chính về phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế.

- Đăng ký, kê khai, thu, nộpphí với cơ quan Thuế trực tiếp quản lý; mở tài khoản tạm giữ tiền phí tại Kho bạcNhà nước nơi đơn vị giao dịch để theo dõi, quản lý. Căn cứ tình hình thu phí;định kỳ hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng, cơ quan thu phí phải nộp toàn bộsố tiền phí thu được trong kỳ vào tài khoản tạm giữ. Thực hiện trích nộp vàongân sách Nhà nước kịp thời với tỷ lệ quy định theo chương - loại - khoản - mục- tiểu mục tương ứng của mục lục ngân sách Nhà nước và mở sổ sách hạch toánriêng khoản thu này theo quy định.

- Hàng năm, cùng thời gian vớiviệc lập dự toán, quyết toán nguồn kinh phí ngân sách phân bổ; cơ quan thu phíphải lập dự toán, quyết toán thu - chi về phí, quyết toán biên lai thu phí, quyếttoán số thu, số nộp ngân sách với cơ quan Thuế trực tiếp quản lý; quyết toán sốtiền phí được trích để lại với cơ quan Tài chính cùng cấp, theo đúng quy địnhcủa Luật Ngân sách Nhà nước.

- Cuối năm, số tiền phí đượctrích để lại nếu chưa sử dụng hết, thì được chuyển sang năm sau.

5.2. Sử dụng

- Nộp ngân sách Nhà nước 25%trên tổng số phí thu được.

- Cơ quan thu phí được tríchđể lại 75% trên tổng số phí thu được để chi phí các khoản trực tiếp phục vụ côngtác thu phí ( tỷ lệ này được ổn định trong thời kỳ ổn định ngân sách 2007-2010), như sau:

+ Thanh toán tiền lương hoặctiền công, các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp theo tiền lương, tiền công chongười lao động trực tiếp thu phí ( trừ những người đã hưởng lương từ ngân sách Nhànước), theo chế độ hiện hành.

+ Chi phí trực tiếp công tácthu phí, như: mua văn phòng phẩm, cước phí điện thoại, tiền điện, nước, công tácphí, ... theo tiêu chuẩn, định mức hiện hành của Nhà nước.

+ Chi sửa chữa thường xuyên tàisản, máy móc, thiết bị, mua sắm tài sản, trang thiết bị phục vụ trực tiếp côngtác thu phí và các khoản chi phí hợp lý khác.

+ Trích quỹ khen thưởng, quỹphúc lợi cho cán bộ, nhân viên trực tiếp thu phí trong đơn vị. Mức trích lập 2 (hai)quỹ, bình quân một người, một năm tối đa không quá 3 (ba) tháng lương, nếu thựchiện số thu năm sau cao hơn năm trước và bằng 2 (hai) tháng lương, nếu thựchiện số thu năm sau thấp hơn hoặc bằng năm trước.

Điều 2. Quyết định nàycó hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

+ Sở Tài chính và các ngành liênquan theo dõi, kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai thực hiện Quyếtđịnh này.

Điều 3. Chánh Văn phòngUBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Tư pháp, Thủy sản, Cục Thuế, Khobạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, cánhân và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết địnhnày./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHNguyễn Đức Hải