ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 35/2007/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỂM 2.2, KHOẢN 2, ĐIỀU 6 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI CÁN BỘ,CÔNG CHỨC HỢP ĐỒNG DỰ NGUỒN NGOÀI CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 74/2004/QĐ-UB ngày 04 tháng 08 năm 2004 củaUBND tỉnh)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Kết luận số 80-KL/TU ngày 21 thàng 09 năm 2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy(khóa XVII) tại Hội nghị lần thứ 28 về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công táctổ chức cán bộ, công tác kiểm tra - giám sát và chính sách cán bộ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sungđiểm 2.2, khoản 2, Điều 6 Quy định chế độ đối với cán bộ, công chức hợp đồng dựnguồn ngoài chỉ tiêu biên chế (ban hành kèm theo Quyết định số 74/2004/QĐ-UB ngày 04 tháng 8 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định) như sau:

2.2. Được trả tiền công hợp đồnghàng tháng theo các mức:

- Xã đặc biệt khó khăn, hải đảo:1.400.000 đồng/người/tháng;

- Xã khó khăn thuộc bãi ngang:1.200.000 đồng/người/tháng;

- Các xã còn lại: 1.040.000đồng/người/tháng.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2007. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốcSở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịchUBND các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Vũ Hoàng Hà