ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 35/2007/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 10 tháng 7 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 3, KHOẢN 4ĐIỀU 4 VÀ KHOẢN 3, KHOẢN 4, KHOẢN 5 ĐIỀU 5 CHƯƠNG II, ĐIỀU 6, ĐIỀU 7 CHƯƠNG IIIVÀ ĐIỀU 8 CHƯƠNG IV CỦA QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI HỌC SINH DÂN TỘC THIỂUSỐ Ở CÁC THÔN, XÃ MIỀN NÚI, VÙNG CAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN BAN HÀNH KÈMTHEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 84/2005/QĐ-UBND NGÀY 15/12/2005 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Giám đốc SởGiáo dục và Đào tạo tại Tờ trình liên tịch số 285/LS-TC-DT-GD &ĐT ngày07/6/2007 về việc đề nghị sửa đổi khoản 3, 4 Điều 4, khoản 3, 4, 5 Điều 5Chương II, Điều 6, 7 Chương III và Điều 8 Chương IV Quy định ban hành kèm theoQuyết định số 84/2005/QĐ-UBND ngày 15/12/2005 của UBND tỉnh và Công văn số 3233/STC-HCSN ngày 26/6/2007 của Sở Tài chính về việc đề nghị sửa đổi Quyếtđịnh số 84/2005/QĐ-UBND ngày 15/12/2005 của UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi khoản 3, khoản 4 Điều 4 vàkhoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 5 .Chương II, Điều 6, Điều 7 Chương IIIvà Điều 8 Chương IV của Quy định chế độ trợ cấp đối với học sinh dân tộc thiểusố ở các thôn, xã miền núi, vùng cao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèmtheo Quyết định số 84/2005/QĐ-UBND ngày 15/12/2005 của UBND tỉnh (sau đây gọitắt là Quy định), cụ thể như sau:

1. Khoản 3, khoản 4 thuộc Điều 4 củaQuy định được sửa lại là:

Viết bi kim: 01 cây/học sinh/thánghọc (một năm học 9 tháng).

2. Khoản 3, khoản 4, khoản 5 thuộcĐiều 5 của Quy định được sửa lại là:

- Viết bi kim: 02 cây/học sinh/thánghọc (một năm học 9 tháng);

- Cặp học sinh: 01 cái/học sinh/02năm học liền kề.

3. Điều 6 của Quy định được sửa lạilà:

Dụng cụ dạy học, sách giáo khoa, vởviết học sinh, viết bi kim, cặp học sinh, quần, áo, nón, dép nhựa, thắt lưngđược cấp phát một lần vào đầu năm học trên cơ sở sổ điểm danh học sinh do giáoviên chủ nhiệm lập, có xác nhận của Hiệu trưởng nhà trường.

4. Điều 7 của Quy định được sửa lạilà:

Gạo, dầu hỏa thắp sáng được cấp pháthàng tháng trên cơ sở sổ điểm danh học sinh đi học do giáo viên chủ nhiệm lập,có xác nhận của Hiệu trưởng nhà trường.

5. Điều 8 của Quy định được sửa lạilà:

Toàn bộ hàng hóa cấp phát cho họcsinh phải có danh sách theo sổ điểm danh học sinh đi học do giáo viên chủ nhiệmlập, có chữ ký của học sinh, nếu học sinh không ký được thì phải lăn rõ dấu vântay ngón tay trỏ của bàn tay phải (không được đánh dấu x). Riêng đối với họcsinh hệ mầm non thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật thay chochữ ký của học sinh đó.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, TrưởngBan Dân tộc tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, thủtrưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căncứ Quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành