UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2007/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 24 tháng 7 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN VIỆC THU PHÍSANG BÁN VÉ DỊCH VỤ THAM QUAN TẠI ĐIỂM DU LỊCH CÁT CÁT - HUYỆN SA PA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀOCAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;

Căn cứ Pháp lệnh số 38/2001/PL-UBTVQH 10 ngày28/8/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnhphí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyếtđịnh của HĐND tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày16/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XIII – Kỳ họp thứ 9;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển việc thu phísang bán vé dịch vụ tham quan tại điểm du lịch Cát Cát -huyện Sa Pa.

Giao Công ty Du lịch Lào Cai thực hiện quản lývé dịch vụ tham quan; tự chủ xây dựng giá vé và thực hiện quản lý thu tiền vétham quan điểm du lịch Cát Cát - huyện Sa Pa theo Luật Doanh nghiệp và các quyđịnh hiện hành.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thương mại và Du lịch,Cục Thuế; Chủ tịch UBND huyện Sa Pa; Giám đốc Công ty Du lịch Lào Cai; Thủtrưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này bãi bỏ nội dung “Điểm du lịchCát Cát” tại Điểm b, Khoản 3, Điều 1 Quyết định số 28/2006/QĐ-UBND ngày04/4/2006 cua UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành thu phí tham quan danh lamthắng cảnh Sa Pa và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Vạn