ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 35/2008/QĐ- UBND

Buôn Ma Thuột, ngày 08 tháng 09 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH MỨC KHEN THƯỞNG CHO VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN VÀ CHẾ ĐỘ BỒIDƯỠNG CHO LỰC LƯỢNG PHỤC VỤ THI ĐẤU THỂ THAO

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật T chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 57/2002/QĐ-TTg ngày 26/04/2002 của Thủ tướng Chínhphủ về việc quy hoạch phát triển ngành Thể dục Thể thao đến năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ vềmột số chế độ đối với huấn luyện viên, vận độngviên thể thao;

Căn cứThông tư liên tịch số 34/2007/TTLT -BTC-BLĐTBXH-UBTDTT,ngày 02/04/2007 của Liên bộ: Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội- Ủy ban Thể dục Thể thao, hưng dẫn thực hiện Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủvề một số chế độđối với huấn luyện viên, vận độngviên th thao;

Căn c Thông tư số 106/2006/TTLT-BTC-UBTDTT ngày 17/11/2006 của Liên bộ:Bộ Tài chính - Ủy ban Thể dục Ththao về việc quy định chế độ chi tiêutài chính cho các giải thi đấu th thao;

Theo đề nghị của Liên sở: Sở Tàichính - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờtrình s 355/TTr LS-TC-VHTTDL,ngày 15 tháng 8 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyđịnh mức khen thưởng cho vận động viên, huấn luyện viên và chế độ bồi dưỡng cholực lượng phục vụ thi đấu thể thao với các nội dung sau:

A. Chế độ khen thưởngcác giải thi đấu thể dục thể thao.

I. Giải thưởng giải vô địch toànquốc trong hệ thng thành tích cao.

1. Giải toàn đoàn: 2. Giải đồng đội:

- Nhất: 5.000.000 đồng - Nhất: 3.000.000 đồng

- Nhì: 4.000.000đồng - Nhì: 2.000.000 đồng

- Ba: 3.000.000 đồng - Ba: 1.000.000 đồng

3. Môn cá nhân:

Đơnvị tính: Triệu đồng

TT

Tên giải

Thành tích

Vàng

Bạc

Đng

Phá kỷ lục

1

Giải vô địch quc gia

5

3

2

5

2

Giải vô địch trẻ quc gia

Giải vô địch trẻ Quc gia dưới 12 tui

1

0,6

0,4

1

Giải vô địch trẻ Quc gia 12 đến dưới 16 tui

1,5

0,9

0,6

1,5

Giải vô địch trẻ Quc gia 16 đến dưới 18 tuổi

2

1,2

0,8

2

Giải vô địch trẻ Quc gia 18 đến dưới 21 tuổi

2,5

1,5

1,0

2,5

- Những huấn luyện viên trực tiếp đàotạo hoặc huấn luyện thi đấu VĐV lập thành tích trong cáccuộc thi đấu thì mức thưởng chung được tính bng mức thưởng đối với VĐV. Trong đó huấn luyện viên trực tiếp đào tạođược hưởng 40%, huấn luyện viên trực tiếp huấn luyện đội tuyển thi đấu được hưởng 60%;

- Những VĐV có thành tích tại cácgiải thi đấu khu vực Đông Nam Á, châu lục, Quốc tế, thìmức tiền thưởng thực hiện theo quy định tại Quyết định số234/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ;

4. Môn tập thể:

Đơnvị tính: Triệu đồng

Môn

Thng vòng loại

Hòa sân nhà

Hòa sân khách

Thng vòng CK

Huy chương vàng (Nhất)

Huy chương bạc (Nhì)

Huy chương đồng (Ba)

Thăng hạng

I

Bóng đá

1

Đội tuyn tỉnh

20

8

10

5 x Số lượng

3 x Slượng

2 x Số lượng

150

2

18 đến dưới 21 tuổi

2,5 x Số lượng

1,5 x Số lượng

1,0 x Số lượng

3

16 đến dưới 18 tuổi

2 x Số lượng

1,2 x Số lượng

0,8 x Số lượng

4

12 đến dưới 16 tuổi

1,5 x Số lượng

0,9 x Số lượng

0,6 x Số lượng

5

Dưới 12

1,0 x Số lượng

0,6 x Số lượng

0,4 x Số lượng

II

Bóng Chuyn

1

Bóng chuyền A1

5

10

4 x Slượng

3 x Số lượng

2 x Số lượng

50

2

18 đến dưới 21tuổi

2,5 x Số lượng

1,5 x Số lượng

1,0 x Số lượng

3

16 đến dưới 18 tuổi

2 x Số lượng

1,2 x Số lượng

0,8 x Số lượng

4

12 đến dưới 16 tuổi

1,5 x Số lượng

0,9 x Số lượng

0,6 x Số lượng

III

Đi với các môn có nội dung thi đu đôi, đng đội.

1

Giải vô địch toàn quốc

5 x Số lượng

3 x Số lượng

2 x Số lượng

2

Giải trẻ toàn quốc

2,5 x Số lượng

1,5 x Số lượng

1,0 x Số lượng

3

Hội thi ththao toàn quốc

2,5 x Số lượng

1,5 x Số lượng

1,0 x Số lượng

- Số lượng nêu trên là số lượng vậnđộng viên tham gia thi đấu theo đội hình đăng ký chính thức (ví dụ: Đội tuyểnbóng đá 18 VĐV...);

- Những huấn luyện viên trực tiếp đàotạo hoặc huấn luyện thi đu các đội lập thành tích trongthi đấu thì mức thưởng chung được tính bằng mức thưởng đối với VĐV. Trong đóhuấn luyện viên trực tiếp đào tạo được hưởng 40%, huấn luyện viên trực tiếphuấn luyện đội tuyn thi đấu được hưởng 60%;

- Số lượng huấn luyện viên của cácđội và đồng đội được tính như sau:

Đi với các độithuộc những môn có quy định từ 2 đến 5 VĐV tham gia thiđấu mức thưởng chung tính cho 01 huấn luyện viên;

Đối với các đội thuộc những môn cóquy định từ 6 đến 12 VĐV tham gia thi đu mức thưởng chungtính cho 02 hun luyện viên;

Đối với các đội thuộc những môn cóquy định từ 13 VĐV trở lên tham gia thi đấu mức thưởng chung tính cho 03 huấnluyện viên;

- Các giải Cúp quốc gia, Quốc tế mởrộng, giải khu vực, mức khen thưởng cá nhân hoặc tập thể bng 50% mức thưởng trên;

II. Giải thưởng thi đấutoàn quốc trong hệ thống phong trào, do Bộ Văn hoá – Th thao và Du lịch tổ chức hoặc các Bộ chủ trì phối hợp với Bộ Văn hoá – Th thao và Dulịch đồng tổ chức.

1. Giải toàn đoàn: 2. Giải đồng đội:

- Nhất: 5.000.000đồng - Nhất: 3.000.000 đồng

- Nhì: 3.000.000 đồng - Nhì: 2.000.000 đồng

- Ba: 2.000.000 đồng - Ba: 1.000.000 đồng

3. Giải cá nhân: Đơn Đôi

- Huy chươngvàng: 2.000.000 đồng 4.000.000 đồng

- Huy chươngbạc: 1.500.000đng 3.000.000 đồng

- Huy chươngđồng: 1.000.000 đồng 2.000.000 đồng

III. Giải thưởng cho cácgiải thể thao do tỉnh tổ chức (Sở Văn hoá – Th thaovà Du lịch tổ chức).

1. Giải đồng đội:

a. Bóng đá:

- Nhất: 5.000.000đồng

- Nhì: 4.000.000 đồng

- Ba: 3.000.000 đồng

- Giải phong cách: 3.000.000 đồng

b. Bóng chuyền, bóng đá mi ni, bóng r, bóng ném:

- Nhất: 4.000.000 đồng

- Nhì: 3.000.000 đồng

- Ba: 2.000.000 đồng

- Giải phong cách: 2.000.000 đồng

c. Bóng bàn, cu lông, đá cầu, bi sắt, thể thao dân tộc, quầnvợt...:

- Nhất: 3.000.000đồng

- Nhì: 2.000.000 đồng

- Ba: 1.000.000 đồng

2. Giải cá nhânvà đôi:

Đôi Đơn

- Nhất: 2.000.000 đồng 1.200.000 đồng

- Nhì: 1.500.000 đồng 800.000 đồng

- Ba: 1.000.000 đồng 600.000 đồng

3. Các môn điền kinh, việt dã, đua xeđạp, quyền anh, võ ctruyền, wushu,Taekwondo, karatedo...:

Toànđoàn Đồng đi Cá nhân

- Nhất 2.000.000 đồng 2.000.000 đồng 1.200.000 đồng

- Nhì 1.500.000 đồng 1.500.000 đồng 800.000 đồng

- Ba 1.000.000 đồng 1.000.000 đồng 600.000 đồng

- Giải khuyến khích: 500.000 đồng

* Riêng đua xe đạp giải cá nhân:

- Nhất:1.500.000 đồng

- Nhì:1.000.000 đồng

- Ba: 700.000đồng

- Giải khuyến khích: 500.000 đồng

B. Chế độ bồi dưỡng phục vụcác giải thi đấu thể dục thể thao.

I. Đối với các giải thi đấuquốc gia, khu vực do địa phương đăng cai tổ chức.

1. Chế độ bồi dưng cho ban tổ chức và các thành viên khác chi theo chế độ do điều lệgiải của Ban tổ chức giải Quốc gia quy định. Trưng hợpđiều lệ không quy dịnh cho toàn bộ các thành viên hoặc mộtbộ phận thành viên thì mức chi cụ th như sau:

a. Bồi dưỡng các thành viên Ban tổchức:

- Trong nhà: 60.000 đồng/buổi

- Ngoài trời: 70.000 đồng/buổi

b. Bồi dưỡng chongười phc vụ: công an, quân đội, y tế, phục vụ khác:

- Trong nhà: 40.000 đồng/buổi

- Ngoài trời: 50.000 đồng/buổi

2. Bồi dưỡng trọng tài:

a. Bóng đá:

- Giám sát: 100.000 đồng/trận

- Trọng tài chính: 100.000 đồng/trận

- Trọng tài biên: 70.000 đồng/trận

- Các trọng tài khác: 50.000 đồng/trận

b. Môn bóng chuyền, bóng rổ, bóngném, bóng đá mi ni:

- Trọng tài chính: 55.000 đồng/trận

- Giám sát: 55.000 đồng/trận

- Trọng tài hai: 40.000 đồng/trận

- Các trọng tài khác: 50.000 đồng/buổi

c. Môn điền kinh, bơi lội, đua xe,quần vợt, bi sắt, bóng bàn, đá cầu, cầu mây, cầu lông, đẩy cây, bn nỏ, kéo co, võ thuật ...:

- Trọng tải: 70.000 đồng/bui

3. Tiền ăn, ở cho giám sát và trọngtài:

- Tiền ở theo chế độ quy định hiệnhành

- Tiền ăn: 70.000 đồng/ngày/người

- Tiền đi lại thanh toán theo thực tế

II. Đối với giảiphong trào do tỉnh tổ chức.

1. Bồi dưỡng các thành viên ban tổ chức:

- Trong nhà: 60.000 đồng/buổi

- Ngoài trời:70.000 đồng/buổi

2. Bồi dưỡng cho người phục vụ: côngan, quân đội, y tế, phục vụ khác:

- Trong nhà: 40.000 đồng/buổi

- Ngoài trời: 50.000 đồng/buổi

3. Tiền bồi dưỡng trọng tài:

a. Bóng đá:

- Trọng tài chính: 80.000 đồng/trận

- Giám sát: 80.000 đồng/trận

- Trọng tài biên:60.000 đồng/trận

- Các trọng tài khác: 50.000 đồng/trận

b. Các môn bóng chuyền, bóng rổ, bóngném, bóng đá mi ni:

- Trọng tài chính: 50.000 đồng/trận

- Giám sát: 50.000 đồng/trận

- Trọng tài hai: 40.000 đồng/trận

- Các trng tàikhác: 35.000 đồng/trận

c. Các môn bóng bàn, cầu lông, đácầu, cầu mây, võ thuật, quần vợt, bisắt, điền kinh, bơi lội, đua xe, thể thao dân tộc…:

- Trọng tài chính: 60.000 đồng/buổi

- Các trọng tài khác: 50.000 đồng/buổi

d. Các giải tổ chức vào ngày lễ, tếtđược tăng thêm 50%; ban đêm được tăng thêm 20% so với quyđịnh.

III. Hợp đồng huấn luyệnviên và vận động viên.

1. Căn cứ vào các nguồn kinh phí(ngân sách nhà nước chi cho sự nghiệp thdục thể thao hàng năm, nguồn vận động, tài trợ ...), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch ký hợp đồng với mức lương từ 20.000.000 đồng/tháng trở xuống đối với huấn luyện viên, mức lương từ 10.000.000 đồng/tháng trở xuống đối với vận độngviên. Tùy theo khả năng chuyên môn của từng huấn luyệnviên, vận động viên; thng nhất với cơ quan tài chính đký mức lương cho phù hợp.

2. Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịchthống nhất với cơ quan tài chính, dành một phần kinh phí sự nghiệp hàng năm đểhỗ trợ các ngành, các địa phương trong tỉnh có phong trào thể dục thể thao tốt.Mức hỗ trợ không vượt quá 30.000.000 đ/ln.

3. Nguồn kinh phí: Sử dụng trong dựtoán sự nghiệp thdục thể thao hàng năm và các nguồn vậnđộng, tài trợ, quảng cáo....

4. Đối với các huyện và thành phốBuôn Ma Thuột, tùy theo tình hình kinh phí đáp dụng mứcchi phục vụ và tiền thưởng nhưng không vượt quá mức chi theo quy định này.

Điều 2.Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,Giám đc các Sở: Tài chính, Sở Vănhoá – Ththao và Du lịch; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủtrưởng các đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban Nhân dâncác huyện, thành phcó trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày.

Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kểtừ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
-
TT HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Vụ pháp chế - Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Công báo tỉnh; Báo ĐắkLắk;
Đài PTTHtỉnh;
-
PCVPUBND tỉnh;
- TTLT, TTTH, TM, TH;
- Lưu VT, TH, TM, VX. (T.45)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lữ Ngọc Cư