ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2011/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 05 tháng 10 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH PHỤ CẤP KIÊM NHIỆM ĐỐI VỚI CÁN BỘ QUẢN LÝ TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNGĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết địnhsố 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đàotạo về việc bàn hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộngđồng tại xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 40/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việcsửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm họctập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 96/2008/TT-BTC ngày 27tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sáchnhà nước cho các Trung tâm học tập công đồng”;

Theo đề nghị của Giám đốc SởGiáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 244/TTr-SGD &ĐT ngày 28 tháng 6 năm 2011về việc Quy định phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ quản lý Trung tâm học tậpcộng đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm hàng tháng đối với cán bộ quản lýTrung tâm học tập cộng đồng, như sau:

a) Đối với Giám đốc, mức phụ cấpbằng 0,35 mức lương tối thiểu chung.

b) Đối với Phó Giám đốc, mức phụcấp bằng 0,25 mức lương tối thiểu chung.

- Thời gian thực hiện được tính từngày 01 tháng 01 năm 2011.

- Kinh phí phụ cấp kiêm nhiệm hàngtháng lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục phân bổ cho Trung tâm học tậpcộng đồng theo Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Ủyban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo và Thủ trưởngcác đơn vị có liên quan triển khai thực hiện việc hỗ trợ phụ cấp kiêm nhiệm đốivới cán bộ quản lý Trung tâm học tập cộng đồng đảm bảo đúng đối tượng, thủ tụcquy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh liênquan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thihành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Văn Thi