ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 35/2011/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 08 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

QUYĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VÀ MỨC CHI ĐẶC THÙ CHO CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANHNGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhànước ngày 16/12/2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;

Căn cứ Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-TTg ngày 05/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợpháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010 - 2014;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2010 của Bộ Tài Chính và Bộ Tư pháp hướng dẫnviệc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nướcbảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2011/NQ-HĐND ngày 25/8/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về một sốnội dung và mức chi đặc thù cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trênđịa bàn tỉnh Tiền Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc SởTư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh,đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quyết định này quy định một sốnội dung chi và mức chi đặc thù cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vàChương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnhTiền Giang.

2. Đối tượng áp dụng:

Quyết định này áp dụng đối vớicác cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanhnghiệp và Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp trên địabàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Nội dung chi

Nội dung chi cho công tác hỗ trợpháp lý cho doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại Điều 2 Thông tư liêntịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháphướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sáchnhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Điều 3. Mức chi

1. Một số mức chi có tính chấtđặc thù để triển khai trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và Chươngtrình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp, cụ thể như sau:

a) Chi thuê chuyên gia giải đáppháp luật cho doanh nghiệp: 400.000 đồng/lần (ý kiến tham gia bằng văn bản).

b) Chi xây dựng đề cương Chươngtrình, xét duyệt, thẩm định, xây dựng nội dung Chương trình, xây dựng báo cáoChương trình:

- Xây dựng đề cương Chương trình:

+ Xây dựng đề cương chi tiết củaChương trình: 900.000 đồng/đề cương.

+ Tổng hợp hoàn chỉnh đề cươngcủa Chương trình: 1.500.000 đồng/Chương trình.

- Chi các cuộc họp góp ý, tổchức xét duyệt kế hoạch, báo cáo, đề cương, chuyên đề:

+ Chủ trì cuộc họp: 200.000đồng/người/buổi;

+ Đại biểu được mời tham dự:100.000 đồng/người/buổi;

+ Bài tham luận: 300.000đồng/bài viết.

+ Bài nhận xét góp ý chỉnh sửa:200.000 đồng/người/bản.

- Chi xây dựng các chuyên đề củaChương trình: 300.000 đồng/chuyên đề.

- Lấy ý kiến thẩm định Chươngtrình: 300.000 đồng/bài viết.

- Xây dựng các báo cáo Chươngtrình: 500.000 đồng/báo cáo.

c) Chi họp, góp ý nội dung Đề ánxây dựng mạng lưới tư vấn pháp luật; họp góp ý, thẩm định Quy chế hoạt động củamạng lưới tư vấn pháp luật; chi các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Chươngtrình: Thực hiện theo mức chi quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 Quyết định này.

d) Chi bồi dưỡng cho Luật gia,Tư vấn viên pháp luật và cộng tác viên tư vấn pháp luật tham gia tư vấn phápluật: 30.000 đồng/giờ tư vấn.

2. Các mức chi khác để thực hiệnChương trình thực hiện theo khoản 1 Điều 3 Thông tư liên tịch số157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2010 của Bộ Tài Chính và Bộ Tư pháp.

Điều 4. Nguồn kinh phí bảođảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

1. Nguồn kinh phí bảo đảm chocông tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp bao gồm:

a) Ngân sách nhà nước;

b) Đóng góp của các doanh nghiệp;

c) Viện trợ, tài trợ của các tổchức, cá nhân trong nước, nước ngoài.

2. Kinh phí cho công tác hỗ trợpháp lý cho doanh nghiệp thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm theo phâncấp ngân sách hiện hành và được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm.

3. Kinh phí ngân sách nhà nướccho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp phải sử dụng đúng mục đích, tiếtkiệm, hiệu quả; tránh sự trùng lắp giữa các nguồn kinh phí cho hoạt động hỗ trợpháp lý cho doanh nghiệp.

Điều 5. Lập dự toán, chấphành và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Việc lập dự toán, chấp hành vàquyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thựchiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các văn bảnhướng dẫn thi hành và theo quy định phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước các cấptrên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 6. Giao Giám đốc SởTư pháp phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính triển khai và hướng dẫn thực hiệnQuyết định này.

Điều 7. Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành tỉnh có liên quan, Chủ tịch Ủyban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công và các tổ chức, cánhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thihành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Minh Điều