ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2013/QĐ-UBND

Long An, ngày 07 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ SUNG PHẠM VI ÁP DỤNG VÀ ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH LÀ THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG VÀCÁC XÃ, PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG TRONG CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦAỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN CÒN HIỆU LỰC THI HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện MộcHóa để thành lập thị xã Kiến Tường và huyện Mộc Hóa còn lại; thành lập cácphường thuộc thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tưpháp tại Tờ trình số 709/TTr-STP ngày 01/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung phạm vi ápdụng và đối tượng điều chỉnh là thị xã Kiến Tường và các xã, phường thuộc thịxã Kiến Tường trong các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnhLong An ban hành trước ngày 19/5/2013 còn hiệu lực thi hành.

Các văn bản quy phạm pháp luật củaỦy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành trước ngày 19/5/2013 còn hiệu lực thihành, có quy định điều chỉnh đối với huyện Mộc Hóa, nay tiếp tục được áp dụngthực hiện đối với thị xã Kiến Tường cho đến khi có quy định mới thay thế.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tưpháp phối hợp với các ngành chức năng liên quan và Ủy ban nhân dân thị xã KiếnTường tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10(mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các Sở ngành tỉnh, Chủ tịchỦy ban nhân dân thị xã Kiến Tường và các tổ chức cá nhân, cá nhân liên quan thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KT VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCTUBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố Tân An;
- Phòng NC-TCD, KT, VX, TH, DT;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm