ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2013/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 27 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KÉO DÀI THỜIGIAN HƯỞNG CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐƯỢC LUÂNCHUYỂN, ĐIỀU ĐỘNG, BIỆT PHÁI ĐẾN NHẬN CÔNG TÁC TẠI HUYỆN HỚN QUẢN VÀ HUYỆN BÙGIA MẬP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Thông tư số 02/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cánbộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 62/2010/QĐ-UBND ngày29/9/2010 của UBND tỉnh quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức,viên chức được luân chuyển, điều động, biệt phái trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND ngày22/7/2013 của HĐND tỉnh về việc kéo dài thời gian hưởng chế độ, chính sách đốivới cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển, điều động, biệt phái đếnnhận công tác tại huyện Hớn Quản và huyện Bù Gia Mập;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1211/TTr-SNV ngày 20/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kéo dài thời gian hưởng các chế độ,chính sách được quy định tại Quyết định số 62/2010/QĐ-UBND ngày 29/9/2010 củaUBND tỉnh đối với cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển, điều động,biệt phái đến nhận công tác tại huyện Hớn Quản và huyện Bù Gia Mập (theo đề ánnhân sự thành lập huyện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt) đến ngày31/12/2013.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốcSở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản, Chủ tịch UBNDhuyện Bù Gia Mập và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kểtừ ngày ký./.

Nơi nhận:
- VPCP, Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT.TU, TT-HĐND tỉnh;
- CT, PCT;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ban TCTU;
- Như Điều 2;
- Sở Tư pháp;
- LĐVP, P.NC-NgV;
- Trung tâm tin học – Công báo;
- Lưu: VT (T-QD159-22/8)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm