ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2013/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 20 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤCCÁC ĐỊA ĐIỂM CẤM VÀ KHU VỰC CẤM BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 34/2006/QĐ-UBND NGÀY 11/7/2006 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ XÁC ĐỊNH ĐỊA ĐIỂM CẤM VÀ KHU VỰC CẤMTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồngnhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 28 tháng 12 năm2000;

Căn cứ Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước;Thông tư số 12/2002/TT-BCA (A11) ngày 13 tháng 9 năm 2002 của Bộ Công an hướngdẫn thực hiện Nghị định số 33/2002/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 160/2004/QĐ-TTg ngày 06 tháng 9 năm2004 của Chính phủ về việc xác định khu vực cấm, địa điểm cấm;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung danh mục các địa điểm cấm và khu vực cấm ban hành kèmtheo Quyết định số 34/2006/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dântỉnh về xác định địa điểm cấm, khu vực cấm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, cụ thểnhư sau:

1. Địa điểm cấm:

a) Doanh trại Công an nhân dân đóng trên địa bàn tỉnh TiềnGiang

- Doanh trại Công an tỉnh bao gồm: Doanh trại các đơn vịnghiệp vụ trực thuộc Công an tỉnh: Trại tạm giam, Cơ quan điều tra Công antỉnh, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Phòng Cảnh sát phòngcháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Phòng Cảnh sát đường thủy, Trạm Cảnh sátgiao thông Châu Thành, Trạm Cảnh sát đường thủy số 1 (Vàm Kỳ Hôn), Đội Cảnh sátphòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Cái Bè - Cai Lậy, Đội Cảnh sátphòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Gò Công, Trạm Công an cửa khẩucảng Mỹ Tho.

- Doanh trại Công an các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã GòCông (gọi chung là Công an cấp huyện) bao gồm:

+ Trụ sở chính Công an thành phố Mỹ Tho, Công an thị xã GòCông, Công an huyện Cái Bè, Công an huyện Cai Lậy, Công an huyện Tân Phước,Công an huyện Châu Thành, Công an huyện Chợ Gạo, Công an huyện Gò Công Tây,Công an huyện Gò Công Đông, Công an huyện Tân Phú Đông;

+ Các Đội nghiệp vụ, Đồn Công an, Nhà tạm giữ, Kho vật chứngdoanh trại ngoài trụ sở chính trực thuộc Công an thành phố Mỹ Tho, Công an thịxã Gò Công, Công an huyện Cái Bè, Công an huyện Cai Lậy, Công an huyện TânPhước, Công an huyện Châu Thành, Công an huyện Chợ Gạo, Công an huyện Gò CôngTây, Công an huyện Gò Công Đông, Công an huyện Tân Phú Đông.

b) Doanh trại Quân đội nhân dân đóng trên địa bàn tỉnh TiềnGiang

- Doanh trại Quân đội nhân dân trực thuộc Quân khu 9 - BộQuốc phòng bao gồm: Tòa án Quân sự khu vực 1, cơ quan Điều tra hình sự khu vực1 (phường 6, thành phố Mỹ Tho).

- Doanh trại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, bao gồm:

+ Doanh trại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

+ Doanh trại Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh;

+ Doanh trại Trường Quân sự tỉnh;

+ Doanh trại Đại đội huấn luyện - cơ động;

+ Doanh trại Đại đội 8 (Trường bắn Tân Hiệp);

+ Doanh trại Đại đội 9 và xưởng sửa chữa tổng hợp;

+ Doanh trại Trung đoàn 924 và Kho B;

+ Doanh trại Đồn Biên phòng Kiểng Phước;

+ Doanh trại Đồn Biên phòng Tân Thành;

+ Doanh trại Đồn Biên phòng Phú Tân;

+ Khu đất Trung đoàn 29 Thông tin; (H. CB)

+ K38 (kho xăng dầu Quân khu);

+ Kho 302;

+ Kho xăng dầu phường 6 và Tân Mỹ Chánh (Kho xăng dầu Quốclộ 50, Kho xăng dầu Bình Đức);

+ Các trận địa pháp bờ biển:

. Trận địa pháp ở Tân Thành;

. Trận địa pháp ở Đèn Đỏ;

. Trận địa pháp ở Doi Bà Cai - Vàm Láng;

+ Doanh trại Hải đội 2 Biên phòng;

+ Khu diễn tập Bộ đội Biên phòng tỉnh;

- Doanh trại Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện, bao gồm: Ban Chỉhuy Quân sự thành phố Mỹ Tho, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Gò Công, Ban Chỉ huyQuân sự huyện Cái Bè, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cai Lậy, Ban Chỉ huy Quân sựhuyện Châu Thành, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Phước, Ban Chỉ huy Quân sựhuyện Chợ Gạo, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Gò Công Tây, Ban Chỉ huy Quân sự huyệnGò Công Đông, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Phú Đông.

c) Các mục tiêu bảo vệ đặc biệt quan trọng về chính trị,kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh Tiền Giang bao gồm:

- Tỉnh ủy Tiền Giang;

- Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang;

- Kho bạc Nhà nước tỉnh Tiền Giang;

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tiền Giang;

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Tiền Giang;

2. Khu vực cấm

a) Doanh trại Công an nhân dân đóng trên địa bàn tỉnh TiềnGiang

- Đơn vị, doanh trại Công an nhân dân trực thuộc Bộ Công an,bao gồm:

+ Trường Văn hóa II - Bộ Công an;

+ Trại giam Phước Hòa;

+ Trại giam Mỹ Phước.

- Doanh trại Khu vực trung tâm Công an tỉnh;

b) Doanh trại Quân đội nhân dân đóng trên địa bàn tỉnh TiềnGiang

- Khu vực doanh trại Tiểu đoàn 514;

- Khu vực đơn vị K1;

- Khu vực doanh trại Sư đoàn 8, kho 302, Trung đoàn 416,xưởng 202;

- Trường bắn Doi Bà Cai, huyện Gò Công Đông.

3. Hủy bỏ khu vực cấm

a) Ấp Lăng, xã Vàm Láng, huyện Gò Công;

b) Trung tâm Truyền tải Điện khu vực II (Trạm biến điện).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởngcác sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố Mỹ Tho, thị xã Gò Công căn cứ quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Kim Mai