ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 35/2013/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 20 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘTSỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH 37/2009/QĐ-UBND NGÀY 26/11/2009 CỦA UBND TỈNH VỀ TIÊUCHUẨN, CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI, CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐỐI VỚI CÁN BỘ LUÂN CHUYỂN, TĂNG CƯỜNGVÀ THU HÚT TRÍ THỨC TRẺ, CÁN BỘ CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT ĐẾN CÔNG TÁC TẠI XÃ THUỘC 3HUYỆN SI MA CAI, BẮC HÀ, MƯỜNG KHƯƠNG - TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 30a/ 2008/NQ-CP ngày27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vữngđối với 61 huyện nghèo;

Căn cứ Quyết định số 70/2009/QĐ-TTg ngày27/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộchủ chốt cho các xã thuộc 61 huyện nghèo và chính sách ưu đãi, khuyến khích thuhút trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật về tham gia tổ công tác tại các xãthuộc 61 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chínhphủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trìnhsố 283/TTr-SNV ngày 05/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung một số điều củaQuyết định 37/2009/QĐ-UBND ngày 26/11/2009 của UBND tỉnh về tiêu chuẩn, chínhsách ưu đãi, cơ cấu tổ chức đối với cán bộ luân chuyển, tăng cường và thu húttrí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật đến công tác tại xã thuộc 3 huyện SiMa Cai, Bắc Hà, Mường Khương - tỉnh Lào Cai, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 2 như sau:

“3. Đối với trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹthuật tình nguyện về công tác tại xã:

a) Phải nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng vàchính sách, pháp luật của Nhà nước;

b) Có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần tráchnhiệm;

c) Tuổi đời không quá 30 (trường hợp đặc biệt, đốitượng dự kiến quy hoạch cán bộ nguồn tại xã thì không quá 35 tuổi), đủ sức khỏeđể thực hiện nhiệm vụ được giao;

d) Có trình độ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ từ đạihọc trở lên, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ ở địa phương (riêng chuyên ngành Xâydựng, Giao thông, Thủy lợi, Tài chính nếu thiếu nguồn tuyến có thế lấy trình độtừ cao đẳng trở lên);

đ) Tình nguyện công tác tại xã từ đủ 05 năm (60tháng) trở lên;

e) Ưu tiên những người thông thạo tiếng dân tộcthiểu số và phong tục, tập quán của đồng bào địa phương; người có hộ khẩuthường trú tại tỉnh Lào Cai; người có trình độ chuyên môn cao; người được đàotạo chuyên môn nghiệp vụ hệ chính quy; người có trình độ chuyên môn tốt nghiệpđạt loại giỏi, loại khá”.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 4 như sau:

“2. Thành phần và số lượng: Mỗi xã được thành lập01 tổ công tác, số lượng 03 người/tổ, trong đó bao gồm: Đội viên Dự án 600 PhóChủ tịch xã, cán bộ, công chức tăng cường về xã làm công tác chuyên môn và tríthức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật tình nguyện (không tính cán bộ, công chức,lực lượng vũ trang tăng cường về đảm nhiệm chức vụ cán bộ chủ chốt xã)”.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốcSở Nội vụ; Chủ tịch UBND các huyện: Si Ma Cai, Bắc Hà, Mường Khương; thủ trưởngcác cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thihành.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngàyký; bãi bỏ Khoản 3, Điều 2 và Khoản 2, Điều 4 của Quyết định 37/2009/QĐ-UBND ngày 26/11/2009 của UBND tỉnh về tiêu chuẩn, chính sách ưu đãi, cơ cấu tổ chứcđối với cán bộ luân chuyển, tăng cường và thu hút trí thức trẻ, cán bộ chuyênmôn kỹ thuật đến công tác tại xã thuộc 3 huyện Si Ma Cai, Bắc Hà, Mường Khương- tỉnh Lào Cai./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vịnh