ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2013/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 31 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ỦY QUYỀN QUYẾT ĐỊNH MIỄN, GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚICÁCH MẠNG THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày29/11/2006;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất vàkhung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất và Nghịđịnh số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sốĐiều Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấychứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trìnhtự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giảiquyết khiếu nại về đất đai;

Căn cứ Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cáchmạng cải thiện nhà ở; Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủtướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 118/TTg ;Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗtrợ người hoạt động cách mạng từ trước cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiệnnhà ở;

Căn cứ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành mộtsố điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 vàNghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Cục Thuế tỉnhtại Công văn số 2419/CT-QLCKTTĐ ngày 08/8/2013, Sở Tư pháp tại Văn bản số 423/STP-XD &KTVB ngày 30/9/2013, Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 1506/STNMT-QHKH ngày 30/9/2013 và Sở Tài chính tại Tờ trình số 1468/TTr-STC ngày 04/10/2013 về việc ủy quyền quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất đối vớingười có công với cách mạng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho UBNDcác huyện, thành phố tổ chức xét duyệt và quyết định miễn, giảm tiền sử dụngđất ở trong hạn mức khi được Nhà nước giao đất làm nhà ở: cho phép chuyển mụcđích sử dụng đất sang đất ở; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sởhữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với người có công với cách mạngtheo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. UBND các huyện,thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện kiểm tra, xác minh việcmiễn, giảm tiền sử dụng đất trên cơ sở ý kiến đề nghị của UBND các xã, phường,thị trấn nơi người có công với cách mạng cư trú và chịu trách nhiệm trước phápluật, UBND tỉnh về các nội dung được ủy quyền. Nguyên tắc, trình tự, thủ tục,hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng thực hiệntheo đúng quy định hiện hành.

Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm hướngdẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đấtcủa UBND các huyện, thành phố.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủtrưởng các cơ quan: Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh;Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- Công báo, Website tỉnh;
- Lưu: VP1, VP3, VP6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tuấn