ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2013/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 01 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỀÁN "THU HÚT BÁC SĨ VỀ CÔNG TÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH, GIAI ĐOẠN 2013- 2020"

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật củaHội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND ngày11/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa VIII - kỳ họp thứ 9 phêduyệt Đề án "Thu hút bác sĩ về công tác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giaiđoạn 2013 - 2020";

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trìnhsố 393/TTr-SNV ngày 21/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đềán "Thu hút bác sĩ về công tác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2013- 2020".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốcSở Y tế, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh có liên quan, Chủtịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Sơn Thị Ánh Hồng

ĐỀ ÁN

"THU HÚT BÁC SĨVỀ CÔNG TÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH, GIAI ĐOẠN 2013 - 2020"
(Ban hành kèm theo Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ngày 01/10/2013 của Ủy ban nhândân tỉnh)

I. THỰC TRẠNG:

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnhluôn quan tâm đầu tư phát triển hệ thống y tế, hỗ trợ đào tạo bác sĩ để phục vụcác cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhândân. Đến nay, biên chế chung của ngành y tế trong tỉnh 3.223 người, trong đó có513 bác sĩ, chiếm 15,91% so với tổng biên chế (200 bác sĩ chuyên khoa I, 29 bácsĩ chuyên khoa II, 10 thạc sĩ, 01 tiến sĩ), 2.710 y sĩ, dược sĩ và điều dưỡng;được phân công bố trí như sau:

- Tuyến tỉnh (gồm các trung tâm, bệnh viện, đơn vịthuộc Sở Y tế quản lý): 242 bác sĩ, chiếm 47,17% so với tổng số bác sĩ trongtỉnh.

- Tuyến huyện, thành phố (gồm phòng y tế, trung tâmy tế, bệnh viện đa khoa, bệnh viện đa khoa khu vực): 200 bác sĩ, chiếm 38,98%so với tổng bác sĩ trong tỉnh.

- Tuyến xã, phường, thị trấn (gồm các trạm y tế,phòng khám đa khoa khu vực): 71 bác sĩ, chiếm 13,84% so với tổng bác sĩ trongtỉnh.

Mặc dù công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành ytế luôn được quan tâm nhưng số lượng bác sĩ ra trường về công tác tại tỉnh chưađáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. Hiện nay, số lượng bác sĩ/10.000dân trên địa bàn tỉnh chỉ đạt 4,9 bác sĩ/10.000 dân, thấp so với chỉ tiêu Nghịquyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010 - 2015 (7 bác sĩ/10.000dân). Nguyên nhân là do tỉnh chưa có chính sách thu hút đội ngũ bác sĩ ratrường về công tác trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đạibiểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010 - 2015 nhằm đáp ứng nhu cầu khám,chữa bệnh của nhân dân trong tỉnh, nhất là tuyến y tế cơ sở, tỉnh cần có chínhsách thu hút đội ngũ bác sĩ về công tác trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG ĐỀ ÁN:

1. Mục tiêu của Đề án:

Đào tạo, thu hút nguồn nhân lực trong và ngoài tỉnhphục vụ ở các cơ sở y tế trong tỉnh Trà Vinh, nhằm khắc phục tình trạng thiếubác sĩ, nhất là tuyến cơ sở, vùng sâu, đáp ứng nhu cầu khám và chữa bệnh chonhân dân, phấn đấu đến năm 2015 đạt 07 bác sĩ/10.000 dân và đến năm 2020 đạt 10bác sĩ/10.000 dân.

2. Đối tượng được hưởng chính sách của Đề án:

- Sinh viên đào tạo bác sĩ hệ chính quy, đào tạobác sĩ theo địa chỉ sử dụng được hưởng chính sách đào tạo.

- Những người có hộ khẩu trong hoặc ngoài tỉnh TràVinh có bằng bác sĩ, có nguyện vọng công tác lâu dài trong ngành y tế tỉnh TràVinh được hưởng chính sách thu hút.

3. Chính sách đào tạo và chính sách thu hút:

3.1. Chính sách đào tạo: Hỗ trợ đào tạo bác sĩ hệchính quy (thi đậu vào các trường công lập), đào tạo bác sĩ theo địa chỉ sửdụng - hệ B (kể cả sinh viên đang học các năm trước chưa tốt nghiệp, được hưởngchế độ chính sách đào tạo từ năm 2013), không hỗ trợ thời gian đào tạo đối vớisinh viên học lại do lưu ban, cụ thể:

- Hỗ trợ đào tạo bác sĩ hệ chính quy: Ngân sáchtỉnh hỗ trợ 100% học phí và 10 triệu đồng/sinh viên/năm.

- Hỗ trợ đào tạo bác sĩ theo địa chỉ sử dụng: Ngânsách tỉnh hỗ trợ 10 triệu đồng/sinh viên/năm.

Các bác sĩ khi tốt nghiệp ra trường (cả hệ chínhquy và đào tạo theo địa chỉ sử dụng) nếu được Sở Y tế phân công về công tác ởtrạm y tế xã (trừ các trạm y tế phường, thị trấn) sẽ được hỗ trợ một lần20.000.000 đồng/bác sĩ và được bố trí nhà ở công vụ. Nơi không có nhà ở công vụđược hỗ trợ tiền thuê nhà 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian công tác 05 năm.

(Các bác sĩ đăng ký về công tác tại trạm y tếxã, Sở Y tế sẽ bố trí công tác ở các cơ sở khám bệnh đủ 18 tháng, cấp chứng chỉhành nghề khám chữa bệnh, mới phân công về xã).

3.2. Chính sách thu hút một lần đối với bác sĩ đăngký về công tác trên địa bàn tỉnh: Những người có bằng bác sĩ tự nguyện về côngtác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh được hưởng chính sách thu hút một lần (trừ đốitượng quy định tại điểm 3.1, khoản này), cụ thể:

- Tuyến tỉnh: 50 triệu đồng (trừ Bệnh viện Đa khoaTrà Vinh).

- Tuyến huyện: 60 triệu đồng.

- Tuyến xã: 70 triệu đồng và được bố trí nhà ở côngvụ. Nơi không có nhà ở công vụ được hỗ trợ tiền thuê nhà 500.000đồng/người/tháng.

4. Điều kiện để được hưởng chính sách của Đề án:

4.1. Điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ đàotạo trong thời gian học bác sĩ:

Sinh viên đi học bác sĩ (thi đậu hệ chính quy vàocác trường công lập và được cấp có thẩm quyền cử đi đào tạo theo địa chỉ sửdụng) có nguyện vọng công tác lâu dài trong ngành y tế trên địa bàn tỉnh TràVinh, có phẩm chất đạo đức tốt, không vi phạm kỷ luật, có đủ sức khỏe để hoànthành nhiệm vụ học tập. Hồ sơ gồm:

- Đơn xin được hưởng chính sách, có xác nhận của SởY tế tỉnh Trà Vinh.

- Giấy báo trúng tuyển của trường đại học.

- Có cam kết hoàn thành các chương trình, nội dunghọc tập theo quy định, sau khi tốt nghiệp ra trường về công tác tại các cơ sở ytế trong tỉnh Trà Vinh (cam kết có chữ ký của cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng củasinh viên, được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận chữ ký; nếu cha, mẹsinh viên là cán bộ, công chức, viên chức thì do thủ trưởng cơ quan xác nhận chữký). Nếu vi phạm cam kết phải bồi hoàn 100% chi phí do Đề án đã hỗ trợ.

- Các hồ sơ khác có liên quan.

4.2. Điều kiện để được hưởng các chính sách thu hútbác sĩ, khi có quyết định phân công về công tác tại các cơ sở y tế trong tỉnh:

Những người có hộ khẩu trong và ngoài tỉnh Trà Vinhtự học bác sĩ, có tâm huyết phục vụ lâu dài trong ngành y tế tỉnh Trà Vinh, cóphẩm chất đạo đức tốt, không vi phạm kỷ luật, có đủ sức khỏe để hoàn thànhnhiệm vụ được phân công. Hồ sơ gồm:

- Đơn xin được hưởng chính sách thu hút.

- Bằng tốt nghiệp bác sĩ, do cơ sở đào tạo có thẩmquyền cấp.

- Quyết định phân công công tác của Giám đốc Sở Ytế tỉnh Trà Vinh.

- Có cam kết chấp hành sự phân công, điều động vềcông tác tại cơ sở y tế trong tỉnh Trà Vinh, thời gian công tác từ 05 năm trởlên (cam kết có chữ ký của người có trách nhiệm tài chính trong cùng hộ khẩugia đình, được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận chữ ký). Nếu viphạm cam kết phải bồi hoàn 100% chi phí thu hút do Đề án đã hỗ trợ.

- Các hồ sơ khác có liên quan.

5. Việc sử dụng, đãi ngộ đối với người hưởngchính sách của Đề án:

- Trong thời gian đào tạo được hỗ trợ kinh phí theoquy định của Đề án.

- Người được đào tạo thông qua Đề án này, sau khihọc xong sẽ được điều động, phân công làm việc tại các cơ sở y tế trong tỉnhTrà Vinh và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

- Bác sĩ có nguyện vọng về công tác tại các cơ sở ytế trong tỉnh Trà Vinh, khi có quyết định phân công nhiệm vụ được hưởng chế độthu hút.

6. Trách nhiệm của người được hưởng chính sáchcủa Đề án:

6.1. Người học bác sĩ:

- Trong thời gian học: Phải chấp hành các quy địnhcủa pháp luật, các quy định về chế độ học tập của trường và các quy định của Đềán.

- Sau khi tốt nghiệp: Phải chấp hành sự phân côngcủa cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm việc tại cơ sở y tế trong tỉnh Trà Vinhtheo thời gian cam kết.

- Trường hợp người được hưởng chính sách đào tạokhông chấp hành quy định của Đề án, bỏ học không lý do chính đáng, không hoànthành khóa học, vi phạm nội quy của cơ sở đào tạo, vi phạm pháp luật, khôngchấp hành sự phân công sau khi tốt nghiệp thì phải bồi thường toàn bộ chi phíĐề án đã hỗ trợ hoặc bị xử lý hành chính theo quy định của pháp luật.

6.2. Trách nhiệm của bác sĩ có nguyện vọng về côngtác tại các cơ sở y tế trong tỉnh Trà Vinh:

Bác sĩ được hưởng chế độ thu hút, nếu vi phạm camkết phải bồi hoàn toàn bộ chi phí thu hút do Đề án đã cấp hoặc bị xử lý hànhchính theo quy định của pháp luật.

7. Thời gian thực hiện Đề án:

- Thời gian cử đi đào tạo bác sĩ từ năm 2013 đếnnăm 2015, kéo dài kinh phí thực hiện đến năm 2020 (kể từ năm 2016 đến năm 2020không cử mới đi học bác sĩ; mà chỉ theo dõi, quản lý và chi kinh phí đào tạocho sinh viên đã theo học các năm trước).

- Thời gian thực hiện chính sách thu hút từ năm2013 đến năm 2020 (khi số lượng bác sĩ/10.000 dân đạt mục tiêu của Đề án).

8. Đánh giá kết quả thực hiện Đề án:

- Đợt 1: Sau khi kết thúc việc cử đi học bác sĩ vàonăm 2015.

- Đợt 2: Khi kết thúc khóa học của từng lớp, đã bốtrí phân công công tác cho học viên tốt nghiệp về công tác tại các cơ sở y tếtrong tỉnh.

- Đợt 3: Khi kết thúc, báo cáo tổng kết Đề án.

9. Kinh phí thực hiện Đề án:

9.1. Nguồn kinh phí thực hiện Đề án: Ngân sáchtỉnh, đóng góp của người học và các nguồn tài trợ hợp pháp khác.

9.2. Các nội dung chi của Đề án:

- Chi hỗ trợ cho sinh viên đi đào tạo bác sĩ hệchính quy và sinh viên được cử đi đào tạo bác sĩ theo địa chỉ sử dụng - hệ B.

- Chi hỗ trợ cho những người có bằng tốt nghiệp bácsĩ có nguyện vọng công tác lâu dài trong ngành y tế tỉnh Trà Vinh.

9.3. Dự toán kinh phí:

- Kinh phí đào tạo theo địa chỉ sử dụng:8.730.000.000 đồng (tám tỷ bảy trăm ba mươi triệu đồng) (đính kèm phụ lục 1).

- Kinh phí đào tạo bác sĩ hệ chính quy:12.720.000.000 đồng (mười hai tỷ bảy trăm hai mươi triệu đồng) (đính kèm phụlục 2).

- Kinh phí thu hút hỗ trợ 1 lần cho tuyến tỉnh,tuyến huyện, tuyến xã:

4.980.000.000 đồng (bốn tỷ chín trăm tám mươi triệuđồng) (đính kèm phụ lục 3).

- Kinh phí hỗ trợ bác sĩ tự nguyện đăng ký công táctại trạm y tế xã:

1.760.000.000 đồng (một tỷ bảy trăm sáu mươi triệuđồng) (đính kèm phụ lục 4).

- Bảng tổng hợp kinh phí: 28.190.000.000 đồng (haimươi tám tỷ một trăm chín mươi triệu đồng) (đính kèm phụ lục 5).

- Phân kỳ đầu tư (đính kèm phụ lục 6).

10. Tổ chức thực hiện:

10.1. Sở Y tế:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các Sở, ngànhtỉnh có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Điều hànhthực hiện Đề án "Thu hút bác sĩ về công tác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh,giai đoạn 2013 - 2020" (gọi tắt là Ban Điều hành), do Phó Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh làm Trưởng Ban Điều hành, các Phó Trưởng Ban Điều hành là đạidiện lãnh đạo Sở Y tế, Sở Nội vụ; thành viên Ban Điều hành gồm đại diện lãnhđạo Sở, ngành tỉnh có liên quan.

- Là cơ quan thường trực giúp Ủy ban nhân dân tỉnhvà Ban Điều hành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện toàn diện Đề án"Thu hút bác sĩ về công tác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2013 -2020"; xây dựng và ban hành quy chế hoạt động của Ban Điều hành, phân côngcụ thể trách nhiệm của từng thành viên Ban Điều hành nhằm triển khai thực hiệnđạt mục tiêu của Đề án.

- Hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện Đề án, tiếpnhận tổng hợp danh sách các đối tượng đăng ký tham gia Đề án, báo cáo TrưởngBan Điều hành tổ chức cuộc họp Ban Điều hành xem xét thông qua.

- Lập dự toán, quản lý, sử dụng, thanh quyết toánkinh phí thực hiện Đề án theo quy định hiện hành.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sởđào tạo để quản lý sinh viên tham gia Đề án.

- Phối hợp với các Sở, ngành tỉnh có liên quan tiếpnhận, phân công các đối tượng thuộc Đề án về tuyến y tế cơ sở hợp lý.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết theo kế hoạch của Đề án;báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triểnkhai thực hiện Đề án để uốn nắn, chỉ đạo kịp thời.

10.2. Sở Nội vụ:

- Phối hợp với Sở Y tế triển khai thực hiện Đề án"Thu hút bác sĩ về công tác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2013 -2020".

- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập BanĐiều hành, nêu rõ chức năng, nhiệm vụ của Ban Điều hành nhằm giúp Ủy ban nhândân tỉnh triển khai thực hiện Đề án đạt hiệu quả.

- Bố trí, phân công sinh viên tham gia Đề án saukhi tốt nghiệp bác sĩ và người có bằng tốt nghiệp bác sĩ tự nguyện về công táctrên địa bàn tỉnh./.