ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2013/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

SỬAĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG THEO LUẬT DOANH NGHIỆP VÀHỘ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 29/2012/QĐ-UBND NGÀY 30/10/2012 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ; Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiếtthi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanhnghiệp; Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng kýdoanh nghiệp;

Căn cứ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ; Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫucác văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 và Điều 3, Luật sửa đổi bổ sung một số điều củacác luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009quy định việc đăng ký lại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND ngày 17/10/2008 của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phốHà Nội;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 1854/STP-VBPQ ngày 25/7/2013 của Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kếhoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 319/TTr-KH &ĐT ngày 10/6/2013 và số 511/TTr-KH &ĐT ngày 07/8/2013;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung Quychế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh trênđịa bàn Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND củaUBND Thành phố Hà Nội cụ thể như sau:

Bổ sung Điểm g Khoản 1 Điều 13trong Chương 3 Quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp vàhộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội, như sau:

g) Ủy quyền cho Giám đốc Sở Kếhoạch và Đầu tư xem xét, ký văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận đối vớicác thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội vàquy định thời hạn hiệu lực bổ sung hồ sơ đối với doanh nghiệp và dự án có vốnđầu tư nước ngoài trên địa bàn Thành phố, cụ thể như sau:

- Cấp mới, cấp điều chỉnh, cấp lại,cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (không gắn dự án đầu tư),Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện cho các doanh nghiệp cóvốn đầu tư nước ngoài thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại Thành phố HàNội.

- Cấp mới, cấp điều chỉnh, cấp lại,cấp đổi văn bản chấp thuận việc đăng ký thành lập văn phòng điều hành tại Thànhphố Hà Nội của bên hợp doanh nước ngoài đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp táckinh doanh.

- Ký văn bản chấp thuận thay đổinội dung Giấy phép hoạt động của chi nhánh (không gắn dự án đầu tư), văn phònggiao dịch, địa điểm kinh doanh, kho hàng, cửa hàng giới thiệu sản phẩm (khôngmang tính sản xuất) trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã được cấp trước ngày01/7/2006 của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

- Thông báo về việc giải thể chinhánh (không gắn dự án đầu tư), văn phòng đại diện, văn phòng giao dịch, địađiểm kinh doanh, kho hàng, cửa hàng giới thiệu sản phẩm (không mang tính sảnxuất), văn phòng điều hành tại Thành phố Hà Nội của bên nước ngoài đầu tư theohình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh đã được cấp Giấy phép/Giấy chứng nhậnđăng ký hoạt động.

- Ký văn bản xác nhận đăng ký nhânsự chủ chốt quản lý điều hành của doanh nghiệp như danh sách giám đốc hoặc tổnggiám đốc, phó giám đốc hoặc phó tổng giám đốc, hội đồng thành viên (đối vớicông ty TNHH), hội đồng quản trị (đối với công ty cổ phần), ban điều phối (đốivới hợp đồng hợp tác kinh doanh), văn phòng điều hành (đối với bên nước ngoàitrong hợp đồng hợp tác kinh doanh), được thành lập theo quy định của Luật Đầutư nước ngoài và chưa đăng ký lại theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanhnghiệp.

- Thời hạn hiệu lực đối với các hồsơ lưu giữ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư chờ nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung: Sở Kếhoạch và Đầu tư có trách nhiệm lưu giữ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày cóthông báo yêu cầu nhà đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ. Quá thời hạn nêu trên nhà đầu tưkhông thực hiện bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu, hồ sơ mặc nhiên hếthiệu lực.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận,huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tư pháp;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT TU, TT HĐND TP;
- Đoàn ĐBQH TP Hà Nội;
- Chủ tịch UBND TP;
- Các PCT UBND TP;
- Như Điều 3;
- CVP, các PVP, các phòng CV, TH;
- Cổng Thông tin điện tử TP;
- Trung tâm Tin học - Công báo TP;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo