ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2013/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 03 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNGQUYẾT ĐỊNH SỐ 15 / 2013/QĐ-UBND NGÀY 12/7/2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAIVỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤNTHUỘC TỈNH GIA LAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức đã được Quốc hộikhóa XII, kỳ hợp thứ 4 thông qua ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn và Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn về chức trách, tiêuchuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày22/7/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộlãnh đạo quản lý và tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức nhà nước của tỉnh.

Căn cứ Quyết định số 15 /2013/QĐ-UBND ngày12/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụngcông chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Gia Lai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụtại văn bản số 1490/SNV-XDCQ ngày 02/12/2013; ýkiến thẩm định của Sở Tư pháp, tại văn bản số 714/STP-VBPL ngày 28/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bổ sung thêm tại điểm b, khoản 3,Điều 13 Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnhGia Lai (Ban hành kèm theo Quyết định số 15 /2013/QĐ-UBND ngày 12/7/2013 của Ủyban nhân dân tỉnh), cụ thể như sau:

Thứ tự ưu tiên xác định người trúng tuyển xếp dướiđiểm b.5 và trên điểm b.6 của điểm b, khoản 3, Điều 13, Quy chế tổ chức tuyểndụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Gia Lai: “Những người có hộ khẩuthường trú tại tỉnh Gia Lai đủ 36 tháng trở lên (kể cả các trường hợp đã cắtchuyển hộ khẩu ra khỏi tỉnh để đi học tại các trường chuyên nghiệp nay đã tốtnghiệp ra trường), được hợp đồng để làm công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn củachức danh công chức cần tuyển ít nhất đủ từ 12 tháng trở lên trước khi cơ quan,đơn vị cử đi học và đã tốt nghiệp các lớp có trình độ từ trung cấp trở lên dotỉnh mở từ nguồn ngân sách của tỉnh, đồng thời vẫn liên tục đảm nhiệm công việctrên tại xã, phường, thị trấn từ khi được hợp đồng cho đến nay”.

Điều 2. Ưu tiên xét tuyển quy định tại Điều1 của Quyết định này chỉ áp dụng trong năm 2013 để tuyển dụng công chức xã,phường, thị trấn thuộc tỉnh Gia Lai đối với những người đủ điều kiện, tiêuchuẩn dự tuyển quy định, được xác định trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng tại 01(một) Hội đồng xét tuyển và không áp dụng các quy định khác trái với Quyết địnhnày.

Điều 3. Quyếtđịnh này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốcSở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện,thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Phạm Thế Dũng