ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2013/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản; Nghịđịnh số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ Quy định về đấu giá quyềnkhai thác khoáng sản;

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản,đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bảntrong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản,hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản (gọi tắt là Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT );

Căn cứ Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg ngày19/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cảitạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khoáng sản;

Căn cứ Thông tư số 33/2012/TT-BCT ngày14/11/2012 của Bộ Công Thương quy định về lập, thẩm định và phê duyệt thiết kếmỏ, dự án đầu tư xây dựng mỏ khoáng sản rắn;

Căn cứ Thông tư số 02/2013/TT-BTNMT ngày01/3/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định việc lập bản đồ hiện trạng,bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản; thống kê, kiểmkê trữ lượng khoáng sản.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môitrường tại Công văn số 1173/STNMT ngày 08/7/2012 và Báo cáo thẩm định số 158/BC-STP ngày 17/8/2012 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh QuảngNgãi.

Điều 2. Giám đốc Sở Tàinguyên và Môi trường chịu trách nhiệm phối hợp với các Sở, ngành liên quan hướngdẫn, kiểm tra việc thực hiện bản Quy định này.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban ngành: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư,Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thuế Quảng Ngãi, Ban Quản lý Khu kinh tếQung Quất; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở,ngành và đơn vị liên quan; các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cao Khoa

QUY ĐỊNH

VỀQUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI(Ban hành kèm theo Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND Ngày 12/8/2013 của UBNDtỉnh Quảng Ngãi)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Các hoạt động khoáng sản theo Quy định này bao gồm:Bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; thăm dò, khai thác khoáng sản; khai thác tậnthu khoáng sản; khai thác cát, sỏi lòng sông, khai thác thủ công đối với khoángsản làm vật liệu xây dựng (sau đây gọi tắt là VLXD) thông thường; khai tháckhoáng sản làm vật liệu san lấp (sau đây gọi tắt là VLSL).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nướcvề khoáng sản; các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (sauđây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện), Ủy ban nhân dân các xã, phường, thịtrấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã); tổ chức, cá nhân có liênquan đến việc quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; tổ chức, cá nhân trongvà ngoài nước tham gia hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Chương 2.

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀKHOÁNG SẢN

Điều 3. Quy hoạch khoáng sản

1) Ủy ban nhân dân tỉnh phân công tổ chức lập,trình phê duyệt quy hoạch khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhândân tỉnh:

a) Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở,ngành liên quan lập Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng các loại khoáng sản(trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường);

b) Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở, ngànhliên quan lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoángsản làm vật liệu xây dựng thông thường;

c) Sở Công Thương, Sở Xây dựng tổ chức lấy ý kiến củacác sở, ngành; Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ có liên quan về quy hoạchkhoáng sản trước khi gửi Ủy ban nhân tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thôngqua.

2. Kỳ qui hoạch quy định tại Khoản 1 Điều này là 5năm, tầm nhìn 10 năm.

3. Việc điều chỉnh quy hoạch khoáng sản được thựchiện theo Điều 14 Luật Khoáng sản năm 2010.

Điều 4. Trách nhiệm quản lýnhà nước về khoáng sản

1. Ủy ban nhân dân tỉnh: Tổ chức, chỉ đạo các cơquan chuyên môn và Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện các biện pháp quản lý, bảovệ khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản; thực hiện các biện pháp bảo vệmôi trường, khoáng sản chưa khai thác, tài nguyên thiên nhiên khác trên địa bàntỉnh theo quy định tại Khoản 1 Điều 81 của Luật Khoáng sản năm 2010 và các quyđịnh khác liên quan.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện trong phạm vi nhiệm vụ,quyền hạn của mình có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng thựchiện các biện pháp bảo vệ môi trường, khoáng sản chưa khai thác, tài nguyênthiên nhiên khác; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội tại khu vực có khoángsản;

b) Giải quyết theo thẩm quyền cho thuê đất hoạt độngkhoáng sản, sử dụng hạ tầng kỹ thuật và các vấn đề khác có liên quan cho tổ chức,cá nhân được phép hoạt động khoáng sản tại địa phương theo quy định của pháp luậtvà quy định của Ủy ban nhân tỉnh;

c) Hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo UBNDtỉnh tình hình hoạt động khoáng sản trên địa bàn (thông qua Sở Tài nguyên vàMôi trường);

d) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật vềkhoáng sản; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về khoáng sản theo thẩmquyền;

đ) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện các biệnpháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; huy động và chỉ đạo phối hợp lực lượngtrên địa bàn để giải tỏa, ngăn chặn các hoạt động khoáng sản trái phép.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã trong phạm vi nhiệm vụ,quyền hạn của mình có trách nhiệm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hoạt độngkhoáng sản trái phép; phối hợp với các cơ quan chức năng bảo vệ khoáng sản chưakhai thác trên địa bàn.

Điều 5. Thẩm quyền cấp, gia hạn,thu hồi, cho phép trả lại giấy phép, cho phép chuyển nhượng quyền hoạt độngkhoáng sản; tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản, phê duyệt trữ lượngkhoáng sản, phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản thực hiện theo quy định tạiĐiều 49, Điều 75 và Khoản 2, Khoản 3 Điều 82 Luật Khoáng sản năm 2010, cụ thể:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh cấp các loại giấy phép:

a) Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khaithác khoáng sản làm VLXD thông thường, than bùn, khoáng sản tại các khu vực cókhoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định vàcông bố; Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản;

b) Giấy phép khai thác khoáng sản làm VLSL (bao gồmđất đồi, núi; cát bẩn không đạt tiêu chuẩn chất lượng xây dựng, cát nhiễm mặn);

2. Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy phép thăm dòkhoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản, Giấy phép khai thác tận thu khoángsản nào thì có quyền gia hạn, thu hồi, chấp thuận trả lại loại giấy phép đó; chấpthuận trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản; chấpthuận chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản, quyền khai thác khoáng sản.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trữ lượng khoángsản và đề án đóng cửa mỏ khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của mình.

Điều 6. Đấu giá quyền khai tháckhoáng sản (trừ cát, sỏi lòng sông làm VLXD thông thường)

Việc tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản thựchiện theo Mục 2, Chương IX Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010 và Nghị định số22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ Quy định về đấu giá quyền khai tháckhoáng sản.

Chương 3.

THỦ TỤC CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNGKHOÁNG SẢN, PHÊ DUYỆT TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN VÀ ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN

MỤC 1. HỒ SƠ CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNGKHOÁNG SẢN, PHÊ DUYỆT TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN VÀ ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN

Điều 7. Hồ sơ cấp, gia hạn, trảlại Giấy phép thăm dò khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực thăm dòkhoáng sản, chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản, phê duyệt trữ lượng khoángsản thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh

1) Hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản được lậpthành 01 bộ, bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản (bảnchính, theo mẫu số 03 – Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT );

b) Bản chính Đề án thăm dò khoáng sản (theo mẫu số01 – Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT );

c) Bản chính bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản(theo mẫu số 18 – Phụ lục 2 – Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ) lập trên nền bản đồđịa hình tỷ lệ không nhỏ hơn 1:5.000 theo hệ tọa độ VN2000, bốn (4) tờ, có xácnhận bằng văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường;

d) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy chứngnhận đăng ký kinh doanh; trường hợp là doanh nghiệp nước ngoài phải kèm theo bảnsao quyết định thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam;

đ) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực văn bản xácnhận vốn chủ sở hữu; vốn chủ sở hữu ít nhất bằng năm mươi phần trăm (50%) tổngvốn đầu tư thực hiện đề án thăm dò khoáng sản;

e) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực văn bản xácnhận trúng đấu giá trong trường hợp trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ởkhu vực chưa thăm dò khoáng sản.

2. Hồ sơ gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản đượclập thành 01 bộ, bao gồm:

a) Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản(bản chính, theo mẫu số 04 – Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT );

b) Bản chính báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đãthực hiện đến thời điểm đề nghị gia hạn và kế hoạch thăm dò khoáng sản tiếptheo;

c) Bản chính bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản(theo mẫu số 18 – Phụ lục 2 - Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ) đã loại trừ ít nhấtba mươi phần trăm (30%) diện tích khu vực thăm dò khoáng sản theo giấy phép đãcấp, có xác nhận bằng văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường;

d) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: Các văn bảnthực hiện nghĩa vụ liên quan đến hoạt động thăm dò tính đến thời điểm đề nghịgia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản.

3. Hồ sơ trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặctrả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản được lập thành 01 bộ, baogồm:

a) Đơn đề nghị trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sảnhoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản (bản chính, theo mẫusố 05 – Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT );

b) Bản chính báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đãthực hiện đến thời điểm đề nghị trả lại giấy phép hoặc trả lại một phần diệntích khu vực thăm dò ghi trong giấy phép;

c) Bản chính bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản(theo mẫu số 25 – Phụ lục 2 – Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ) kế hoạch thăm dòkhoáng sản tiếp theo trong trường hợp trả lại một phần diện tích khu vực thămdò khoáng sản, có xác nhận bằng văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường;

d) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: Các văn bảnthực hiện nghĩa vụ liên quan đến hoạt động thăm dò tính đến thời điểm đề nghịtrả lại.

4. Hồ sơ chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản đượclập thành 01 bộ, bao gồm:

a) Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản(bản chính, theo mẫu số 06 – Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT );

b) Bản chính hợp đồng chuyển nhượng quyền thăm dòkhoáng sản và bản kê giá trị tài sản chuyển nhượng;

c) Bản chính báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đếnthời điểm đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản;

d) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: các văn bảnchứng minh việc tổ chức, cá nhân chuyển nhượng đã hoàn thành nghĩa vụ quy địnhtại các điểm b, c, d và e Khoản 2 Điều 42; Khoản 3 Điều 43 Luật Khoáng sản; giấychứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyềnthăm dò khoáng sản; trường hợp là doanh nghiệp nước ngoài phải kèm theo bản saoquyết định thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam.

5. Hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản được lậpthành 01 bộ, bao gồm:

a) Đơn đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản (bảnchính, theo mẫu số 14 – Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT );

b) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực đề án thămdò khoáng sản đã được thẩm định và Giấy phép thăm dò khoáng sản;

c) Bản chính biên bản nghiệm thu khối lượng và chấtlượng công trình thăm dò khoáng sản đã thi công của tổ chức, cá nhân được cấpGiấy phép thăm dò khoáng sản;

d) Bản chính báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản (theomẫu số 33 – Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ) các phụ lục, bản vẽ và tài liệunguyên thủy có liên quan; phụ lục luận giải chỉ tiêu tạm thời tính trữ lượngkhoáng sản;

Dữ liệu của tài liệu quy định tại điểm a, c, d Điềunày ghi trên đĩa CD (01 bộ).

Điều 8. Hồ sơ cấp, gia hạn, trảlại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khaithác khoáng sản, chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của Ủyban nhân dân tỉnh

1. Hồ sơ cấp Giấy phép khai thác khoáng sản được lậpthành 01 bộ, bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản(bản chính, theo mẫu số 07 Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT );

b) Bản chính bản đồ khu vực khai thác khoáng sản(theo mẫu số 20 – Phụ lục 2 - Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ) lập trên nền bản đồđịa hình có tỷ lệ không nhỏ hơn 1:5.000 theo hệ toạ độ VN2000, bốn (04) tờ, cóxác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường;

c) Bản chính dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèmtheo quyết định phê duyệt;

d) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực quyết địnhphê duyệt trữ lượng khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

đ) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực văn bản xácnhận trúng đấu giá trong trường hợp trúng đấu giá quyền khai thác khoáng tạikhu vực đã có kết quả thăm dò;

e) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực báo cáođánh giá tác động môi trường kèm theo quyết định phê duyệt hoặc bản cam kết bảovệ môi trường kèm theo giấy xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;đề án cải tạo, phục hồi môi trường trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

g) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy chứngnhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận đầu tư;

h) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực văn bản xácnhận vốn chủ sở hữu; vốn chủ sở hữu ít nhất bằng ba mươi phần trăm (30%) tổng sốvốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác khoáng sản.

2. Hồ sơ gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản đượclập thành 01 bộ, bao gồm:

a) Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản(bản chính, theo mẫu số 08 – Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT );

b) Bản chính bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thờiđiểm đề nghị gia hạn (theo mẫu số 16 – Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ) có xác nhậnbằng văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường;

c) Bản chính báo cáo kết quả hoạt động khai thác đếnthời điểm đề nghị gia hạn;

d) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: Các văn bảnchứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm a, b, c, đ, e và g Khoản2 Điều 55 Luật Khoáng sản năm 2010 tính đến thời điểm đề nghị gia hạn.

3. Hồ sơ trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặctrả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản được lập thành 01 bộ,bao gồm:

a) Đơn đề nghị trả lại Giấy phép khai thác khoáng sảnhoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản (bản chính, theo mẫusố 09 – Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT );

b) Bản chính bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thờiđiểm đề nghị trả lại (theo mẫu số 26 – Phụ lục 2 – Thông tư số16/2012/TT-BTNMT ) có xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường;

c) Bản chính báo cáo kết quả khai thác khoáng sảntính đến thời điểm đề nghị trả lại;

d) Bản chính đề án đóng cửa mỏ (theo mẫu số 02 –Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ); đã được thẩm định, phê duyệt theo qui định củapháp luật trong trường hợp trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản;

đ) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: Các văn bảnchứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm a, b, c, đ, e và g Khoản2 Điều 55 Luật Khoáng sản năm 2010 tính đến thời điểm đề nghị trả lại.

4. Hồ sơ chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sảnđược lập thành 01 bộ, bao gồm:

a) Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền khai thác khoángsản (bản chính, theo mẫu số 10 – Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT );

b) Bản chính hợp đồng chuyển nhượng quyền khai tháckhoáng sản, kèm theo bản kê giá trị tài sản chuyển nhượng;

c) Bản chính bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thờiđiểm đề nghị chuyển nhượng (theo mẫu số 16 – Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ) cóxác nhận bằng văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường;

d) Bản chính báo cáo kết quả khai thác khoáng sản đếnthời điểm đề nghị chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản;

đ) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: các văn bảnchứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm a, b, c, đ và g Khoản 2Điều 55 Luật Khoáng sản tính đến thời điểm chuyển nhượng của tổ chức, cá nhânchuyển nhượng; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư của tổchức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản.

Điều 9. Hồ sơ cấp, gia hạn, trảlại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản

1. Hồ sơ cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sảnđược lập thành 01 bộ, bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác tận thukhoáng sản (bản chính, theo mẫu số 11 – Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT );

b) Bản chính bản đồ khu vực khai thác tận thukhoáng sản (theo mẫu số 21 – Phụ lục 2 – Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ) trên nềnbản đồ địa hình tỷ lệ không nhỏ hơn 1/5.000 (theo hệ tọa độ VN 2000), bốn (04)tờ, có xác nhận bằng văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường;

c) Bản chính dự án đầu tư khai thác tận thu khoángsản kèm theo quyết định phê duyệt;

d) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực báo cáođánh giá tác động môi trường kèm theo quyết định phê duyệt hoặc bản cam kết bảovệ môi trường kèm theo giấy xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;đề án cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt;

đ) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy chứngnhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận đầu tư.

2. Hồ sơ gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoángsản được lập thành 01 bộ, bao gồm:

a) Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác tận thukhoáng sản (bản chính, theo mẫu số 12 – Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT );

b) Bản chính báo cáo kết quả khai thác tận thukhoáng sản đến thời điểm đề nghị gia hạn;

c) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: các văn bảnchứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm b, c, đ, e và g Khoản 2Điều 55 Luật Khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị gia hạn.

3. Hồ sơ trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoángsản được lập thành 01 bộ, bao gồm:

a) Đơn đề nghị trả lại Giấy phép khai thác tận thukhoáng sản (bản chính, theo mẫu số 13 – Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT );

b) Bản chính báo cáo kết quả khai thác tận thukhoáng sản đến thời điểm trả lại giấy phép khai thác;

c) Bản chính Đề án đóng cửa mỏ đã được phê duyệttheo qui định của pháp luật về hoạt động khoáng sản;

d) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: các văn bảnchứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm b, c, đ, e và g Khoản 2Điều 55 Luật Khoáng sản năm 2010 tính đến thời điểm đề nghị trả lại.

4. Hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản được lập thành 01 bộ,bao gồm:

a) Đơn đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản (bản chính,theo mẫu số 15 – Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT );

b) Bản chính đề án đóng cửa mỏ khoáng sản (theo mẫusố 02 – Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT );

c) Bản chính bản đồ hiện trạng khu vực đóng cửa mỏkhoáng sản (theo mẫu số 24 – Phụ lục 2 – Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ) có xácnhận bằng văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường;

d) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: Các văn bảnchứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm a, b, c, đ, e và g Khoản2 Điều 55 Luật Khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị đóng cửa mỏ.

MỤC 2. CƠ QUAN TIẾP NHẬN, HÌNHTHỨC TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

Điều 10. Cơ quan tiếp nhận,trình hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản,hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản

1. Tiếp nhận hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường làcơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản; hồ sơ phê duyệt trữ lượngkhoáng sản trong báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản; hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sảnthuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Trình hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn giấy phép khaithác khoáng sản: Trước khi trình hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn Giấy phép khai tháckhoáng sản, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm tham khảo ý kiến của UBND cấphuyện nơi có khoáng sản khai thác;

Trong thời gian không quá 20 ngày kể từ ngày nhậnđược văn bản lấy ý kiến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, địa phương được lấy ý kiếncó trách nhiệm trả lời bằng văn bản về các vấn đề liên quan. Sau thời hạn nêutrên mà không có văn bản trả lời thì được coi như cơ quan được lấy ý kiến đã đồngý.

Điều 11. Hình thức tiếp nhận,trả kết quả hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượngkhoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản

Hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ đóng cửamỏ khoáng sản, hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản được nộp trực tiếptại cơ quan tiếp nhận quy định tại Điều 10 Quy định này.

2. Thời hạn giải quyết hồ sơ thuộc thẩm quyền cấpphép của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại Khoản 2 Điều 48; Khoản 2 Điều 50; Khoản2 Điều 60 và Khoản 2 Điều 71 Luật Khoáng sản năm 2010 được tính từ ngày cơ quantiếp nhận hồ sơ có văn bản tiếp nhận.

3. Việc trả kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơquan tiếp nhận hồ sơ.

MỤC 3. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN THỦ TỤC

Điều 12. Trình tự thực hiện thủtục cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản

1. Việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thămdò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thực hiện nhưsau:

a) Khi nhận được hồ sơ của tổ chức, cá nhân đầutiên có nhu cầu thăm dò khoáng sản, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo công khaitên tổ chức, cá nhân đó, tên loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị thăm dòkhoáng sản tại trụ sở cơ quan và trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩmquyền cấp phép;

Thời gian tiếp nhận và thông báo về hồ sơ đề nghịthăm dò khoáng sản của các tổ chức, cá nhân khác là 30 ngày, kể từ ngày nhận đượchồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản của tổ chức, cá nhân đầu tiên;

b) Hết thời gian nêu tại điểm a Khoản này cơ quantiếp nhận không tiếp nhận hồ sơ và tiến hành lựa chọn tổ chức, cá nhân để cấpGiấy phép thăm dò khoáng sản theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định số15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điềucủa Luật Khoáng sản năm 2010 (sau đây gọi tắt là Nghị định số 15/2012/NĐ-CP );

Thời gian lựa chọn tổ chức, cá nhân để cấp Giấyphép thăm dò khoáng sản là 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn thông báoquy định tại điểm a khoản này.

c) Hết thời hạn quy định tại điểm b Khoản này, trườnghợp lựa chọn được hồ sơ của tổ chức, cá nhân để cấp phép thăm dò, cơ quan tiếpnhận ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ và thông báo công khai tên tổ chức, cánhân được lựa chọn tại trụ sở cơ quan và trên trang thông tin điện tử của cơquan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Đối với các tổ chức, cá nhân không được lựa chọn đểcấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thôngbáo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị thăm dò khoáng sản về lý do khôngđược lựa chọn.

2. Việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sảncủa tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực chưathăm dò khoáng sản được thực hiện như sau:

a) Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai tháckhoáng sản nộp hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ;

b) Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, cơquan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ.Trường hợp văn bản, tài liệu đáp ứng đúng theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Quyđịnh này thì cơ quan tiếp nhận ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ.

3. Trường hợp hồ sơ đề nghị thăm dò chưa đầy đủ vănbản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng nội dung văn bản, tài liệu trong hồsơ chưa bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật thì cơ quan tiếp nhận hướng dẫnbằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị thăm dò khoáng sản bổ sung, hoàn chỉnhhồ sơ. Việc hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ của cơ quan tiếp nhậnchỉ thực hiện một lần.

4. Thẩm định hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản

Trong thời gian không quá 55 ngày, kể từ ngày có vănbản tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm hoàn thành các công việcsau:

Kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị thăm dòkhoáng sản kể cả kiểm tra thực địa;

b) Gửi văn bản đến các cơ quan có liên quan về khu vựcđề nghị thăm dò khoáng sản trong trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 48 LuậtKhoáng sản năm 2010.

Trong thời hạn không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đượcvăn bản lấy ý kiến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan được lấy ý kiến cótrách nhiệm trả lời bằng văn bản về các vấn đề có liên quan. Sau thời hạn nêutrên mà không có văn bản trả lời thì được coi như cơ quan được lấy ý kiến đã đồngý.

c) Tổ chức thẩm định đề án thăm dò khoáng sản trướckhi trình cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản theo trình tự quy định tại Điều 13Quy định này.

5. Việc trình hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sảnthực hiện như sau:

a) Trong thời hạn không quá 21 ngày kể từ ngày hoànthành các công việc quy định tại khoản 4 Điều này, cơ quan tiếp nhận hồ sơ cótrách nhiệm hoàn chỉnh và trình hồ sơ cấp phép thăm dò cho cơ quan nhà nước cóthẩm quyền cấp phép;

b) Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc, kể từngày nhận được hồ sơ của cơ quan tiếp nhận, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấpphép quyết định việc cấp hoặc không cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản. Trong trườnghợp không cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản thì phải trả lời bằng văn bản và nêurõ lý do.

6. Trả kết quả hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đượchồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấpphép, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấyphép thăm dò khoáng sản để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quantheo quy định.

Điều 13. Trình tự thẩm định đềán thăm dò khoáng sản

1. Trong thời gian không quá 20 ngày, kể từ ngày cóvăn bản tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi đề án thăm dò khoáng sản đểlấy ý kiến góp ý của một số chuyên gia thuộc lĩnh vực chuyên sâu. Thời gian trảlời ý kiến của chuyên gia không quá 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đềnghị của cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

2. Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từngày nhận được ý kiến của các chuyên gia, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệmtổng hợp ý kiến và gửi kèm theo hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản cho Ủy bannhân dân tỉnh.

3. Trong thời gian không quá 20 ngày, kể từ ngày nhậnđược hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản kèm theo ý kiến góp ý của các chuyên gia,Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc thông qua nội dung đề án thăm dò khoáng sảnđể cấp phép hoặc thành lập Hội đồng thẩm định trong trường hợp cần thiết.

Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa đề án thăm dòkhoáng sản theo ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc ý kiến của Hội đồng thẩm định,cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản thông báo nêu rõ lý do chưa thông qua đề ánhoặc những nội dung cần bổ sung, hoàn thiện đề án thăm dò khoáng sản.

Thời gian tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép thăm dòbổ sung, hoàn thiện hoặc lập lại đề án thăm dò khoáng sản không tính vào thờigian thẩm định đề án thăm dò khoáng sản.

Điều 14. Trình tự thực hiện thủtục cấp Giấy phép khai thác khoáng sản

1. Việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khaithác khoáng sản được thực hiện như sau

a) Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép khai tháckhoáng sản nộp hồ sơ đề nghị khai thác cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ;

b) Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, cơquan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ.Trường hợp văn bản, tài liệu trong hồ sơ bảo đảm đúng quy định tại Khoản 1 Điều8 Quy định này thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ.Trường hợp hồ sơ đề nghị khai thác khoáng sản chưa đầy đủ văn bản, tài liệutheo quy định hoặc đủ nhưng nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảmđúng theo quy định của pháp luật thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bằng vănbản cho tổ chức, cá nhân đề nghị khai thác khoáng sản bổ sung, hoàn chỉnh hồsơ. Việc ban hành văn bản hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ của cơquan tiếp nhận hồ sơ chỉ thực hiện một lần.

2. Thẩm định hồ sơ cấp Giấy phép khai thác khoáng sản

a) Trong thời gian không quá 25 ngày, kể từ ngày cóvăn bản tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hoàn thành việckiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị khai thác khoáng sản và kiểm tra thựcđịa;

b) Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từngày hoàn thành công việc quy định tại điểm a Khoản này, cơ quan tiếp nhận hồsơ gửi văn bản xin ý kiến đến các cơ quan có liên quan về việc cấp Giấy phépkhai thác khoáng sản theo quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 60 Luật Khoáng sảnnăm 2010 (đối với trường hợp chưa lấy ý kiến trong giai đoạn thăm dò).

Trong thời gian không quá 20 ngày kể từ ngày nhậnđược văn bản xin ý kiến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan được lấy ý kiến cótrách nhiệm trả lời bằng văn bản về các vấn đề liên quan. Sau thời hạn nêu trênmà không có văn bản trả lời thì được coi như cơ quan được lấy ý kiến đã đồng ý.

c) Trong thời gian không quá 35 ngày làm việc, kể từngày hoàn thành công việc quy định tại điểm b Khoản này, cơ quan tiếp nhận hồsơ phải hoàn thành việc thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác cóliên quan đến việc khai thác khoáng sản và xác định tiền cấp quyền khai tháckhoáng sản.

3. Việc trình hồ sơ cấp Giấy phép khai thác khoángsản thực hiện như sau

Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từngày hoàn thành các công việc quy định tại Khoản 2 Điều này, cơ quan tiếp nhậnhồ sơ có trách nhiệm hoàn chỉnh và trình hồ sơ cấp phép cho cơ quan nhà nước cóthẩm quyền cấp phép;

b) Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc, kể từngày nhận được hồ sơ của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyềncấp phép quyết định việc cấp hoặc không cấp Giấy phép khai thác khoáng sản.Trong trường hợp không cấp phép thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Thông báo và trả kết quả hồ sơ cấp Giấy phépkhai thác khoáng sản

Trong thời gian không quá 15 ngày, kể từ khi nhậnđược hồ sơ từ cơ quan có thẩm quyền cấp phép, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báocho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản để nhận kết quảvà thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định.

Điều 15. Trình tự thực hiện thủtục cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

1. Việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai tháctận thu khoáng sản được thực hiện như sau

a) Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép khai tháctận thu khoáng sản nộp hồ sơ đề nghị khai thác cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ;

b) Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, cơquan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ.Trường hợp văn bản, tài liệu theo đúng quy định tại Khoản 1 Điều 9 Quy định nàythì cơ quan tiếp nhận ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ đề nghị khai thác tận thu khoáng sảnchưa đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng nội dung văn bản, tài liệutrong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật thì cơ quan tiếp nhậnhồ sơ hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việcban hành văn bản hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ của cơ quan tiếpnhận hồ sơ chỉ thực hiện một lần.

2. Thẩm định hồ sơ cấp Giấy phép khai thác tận thukhoáng sản

a) Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hoànthành việc kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị khai thác tận thu khoángsản và kiểm tra thực địa;

b) Trong thời gian không quá 15 ngày, cơ quan tiếpnhận hồ sơ phải hoàn thành việc thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dungkhác có liên quan đến khu vực đề nghị khai thác tận thu khoáng sản.

3. Việc trình hồ sơ cấp Giấy phép khai thác tận thukhoáng sản thực hiện như sau

a) Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, kể từngày hoàn thành các công việc quy định tại Khoản 2 Điều này, cơ quan tiếp nhậnhồ sơ có trách nhiệm hoàn chỉnh và trình hồ sơ cấp phép cho cơ quan nhà nước cóthẩm quyền cấp phép;

b) Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từngày nhận được hồ sơ của cơ quan tiếp nhận, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấpphép quyết định việc cấp hoặc không cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.Trong trường hợp không cấp giấy phép thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lýdo.

4. Trả kết quả hồ sơ cấp Giấy phép khai thác tậnthu khoáng sản

Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhậnđược hồ sơ cấp phép khai thác tận thu khoáng sản từ cơ quan có thẩm quyền cấpphép, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấyphép khai thác tận thu khoáng sản để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ cóliên quan theo quy định.

Điều 16. Trình tự thực hiện thủtục gia hạn, chuyển nhượng, trả lại một phần diện tích, trả lại Giấy phép thămdò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản; gia hạn, trả lại Giấy phép khaithác tận thu khoáng sản

1. Việc tiếp nhận hồ sơ thực hiện như sau

a) Tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn, chuyển nhượng,trả lại một phần diện tích, trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phépkhai thác khoáng sản; gia hạn, trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản nộphồ sơ cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ;

b) Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, cơquan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ.Trường hợp văn bản, tài liệu theo đúng quy định thì cơ quan tiếp nhận ban hànhvăn bản tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theoquy định hoặc đủ nhưng nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm đúngtheo quy định của pháp luật thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bằng văn bảncho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc hướng dẫn, yêu cầu bổsung, hoàn chỉnh hồ sơ của cơ quan tiếp nhận hồ sơ chỉ thực hiện một lần.

2. Việc thẩm định hồ sơ thực hiện như sau

a) Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hoànthành việc kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị gia hạn, chuyển nhượng,trả lại một phần diện tích, trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phépkhai thác khoáng sản; không quá 03 ngày đối với trường hợp gia hạn, trả lại Giấyphép khai thác tận thu khoáng sản, kể cả kiểm tra thực địa;

b) Trong thời gian không quá 30 ngày, cơ quan tiếpnhận hồ sơ phải hoàn thành việc thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dungkhác có liên quan đến gia hạn, chuyển nhượng, trả lại một phần diện tích, trả lạiGiấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản; không quá 05 ngàylàm việc đối với trường hợp gia hạn, trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoángsản.

3. Trình hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền cấp phép

a) Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, kể từngày hoàn thành các công việc quy định tại khoản 2 Điều này, cơ quan tiếp nhậnhồ sơ có trách nhiệm hoàn chỉnh và trình hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyềncấp phép;

b) Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từngày nhận được hồ sơ của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyềncấp phép quyết định việc cho phép hoặc không cho phép gia hạn, chuyển nhượng,trả lại một phần diện tích, trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phépkhai thác khoáng sản; không quá 03 ngày trong trường hợp gia hạn, trả lại Giấyphép khai thác tận thu khoáng sản. Trong trường hợp không cho phép thì phải trảlời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ

Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, kể từngày nhận được hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép, cơ quan tiếpnhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn, chuyển nhượng, trả lạimột phần diện tích, trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai tháckhoáng sản; không quá 02 ngày làm việc, đối với trường hợp gia hạn, trả lại Giấyphép khai thác tận thu khoáng sản để nhận kết quả.

Điều 17. Trình tự thực hiện thủtục phê duyệt trữ lượng khoáng sản

1. Tiếp nhận hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản

a) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ phê duyệt trữ lượngkhoáng sản trực tiếp tại trụ sở cơ quan tiếp nhận quy định tại Khoản 1 Điều 10Quy định này;

b) Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, cơquan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp văn bản,tài liệu đúng quy định tại Khoản 5 Điều 7 Quy định này thì cơ quan tiếp nhận hồsơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt trữ lượng nộp phí thẩm địnhđánh giá trữ lượng khoáng sản theo quy định. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ban hànhvăn bản tiếp nhận hồ sơ ngay sau khi tổ chức, cá nhân hoàn thành nghĩa vụ nộpphí thẩm định phê duyệt trữ lượng khoáng sản.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theoquy định hoặc nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quyđịnh của pháp luật thì cơ quan tiếp nhận hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cánhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồsơ của cơ quan tiếp nhận chỉ thực hiện một lần.

2. Việc kiểm tra báo cáo trữ lượng khoáng sản thựchiện như sau

a) Trong thời gian không quá 30 ngày, kể từ ngày cóvăn bản tiếp nhận, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra toàn bộ hồsơ tài liệu báo cáo; kiểm tra thực địa khu vực thăm dò khoáng sản, mẫu lõikhoan, hào, giếng trong trường hợp xét thấy cần thiết;

b) Trong thời gian không quá 60 ngày, kể từ ngày kếtthúc công việc nêu tại điểm a Khoản này, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi báo cáo kếtquả thăm dò đến các chuyên gia thuộc các lĩnh vực chuyên sâu để lấy ý kiến gópý về các nội dung có liên quan trong báo cáo thăm dò khoáng sản. Thời gian trảlời của chuyên gia không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quantiếp nhận hồ sơ;

c) Trong thời gian không quá 30 ngày, kể từ ngày kếtthúc công việc quy định tại điểm b Khoản này cơ quan tiếp nhận hồ sơ có tráchnhiệm tổng hợp ý kiến của các chuyên gia và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để trình Ủyban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Trường hợp báo cáo không đạt yêu cầu để trình Ủyban nhân dân tỉnh, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý dođể tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản bổ sung, hoàn chỉnhbáo cáo, kèm theo ý kiến nhận xét bằng văn bản của các chuyên gia.

Thời gian tổ chức, cá nhân đang hoàn chỉnh báo cáotrữ lượng khoáng sản không tính vào thời gian thẩm định báo cáo.

3. Việc thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sảnvà phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò được thực hiện như sau

a) Trong thời gian không quá 30 ngày, kể từ ngàyhoàn thành nội dung công việc quy định tại điểm c Khoản 2 Điều này, Ủy ban nhândân tỉnh quyết định việc thành lập hoặc không thành lập Hội đồng tư vấn kỹ thuậtquy định tại Khoản 3, Điều 21, Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ;

b) Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từngày kết thúc phiên họp của Hội đồng tư vấn kỹ thuật, cơ quan tiếp nhận hồ sơphải hoàn thành biên bản họp Hội đồng. Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa đểhoàn thiện báo cáo thăm dò khoáng sản theo ý kiến Hội đồng tư vấn kỹ thuật hoặcỦy ban nhân dân tỉnh, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản thông báo nêu rõ nộidung cần bổ sung, hoàn thiện kèm theo biên bản họp Hội đồng.

Thời gian tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt trữ lượngbổ sung, hoàn thiện báo cáo thăm dò khoáng sản không tính vào thời gian thẩm địnhbáo cáo.

c) Trong thời gian không quá 15 ngày, kể từ ngày nhậnđược báo cáo kết quả thăm dò đã bổ sung, hoàn chỉnh của tổ chức, cá nhân đề nghịphê duyệt trữ lượng, cơ quan tiếp nhận hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền phêduyệt trữ lượng khoáng sản;

d) Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từngày nhận được hồ sơ trình phê duyệt trữ lượng khoáng sản của cơ quan tiếp nhậnhồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trữ lượng khoáng sản ban hành quyết địnhphê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản.

4. Trả kết quả phê duyệt trữ lượng khoáng sản

Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhậnđược hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trữ lượng khoáng sản, cơ quan tiếpnhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt trữ lượng đến nhậnkết quả và thực hiện các nghĩa vụ khác có liên quan.

Điều 18. Trình tự thực hiện thủtục đóng cửa mỏ khoáng sản

Trình tự thực hiện thủ tục thẩm định, phê duyệt,nghiệm thu kết quả thực hiện đề án đóng của mỏ khoáng sản và quyết định đóng cửamỏ khoáng sản được thực hiện theo qui định tại Điều 26, Nghị định số15/2012/NĐ-CP ; Điều 74 và Điều 75 của Luật Khoáng sản năm 2010.

Chương 4.

KHAI THÁC CÁT, SỎI LÒNGSÔNG, KHAI THÁC THỦ CÔNG KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG, KHAITHÁC KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU SAN LẤP

MỤC 1. KHAI THÁC CÁT, SỎI LÒNGSÔNG LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG

Điều 19. Khai thác cát, sỏilòng sông làm VLXD thông thường tại khu vực các huyện đồng bằng, các mỏ ở cáchuyện miền núi (trừ các trường hợp quy định tại Điều 20 của Quy định này) đượcthực hiện theo hình thức đấu giá quyền khai thác; việc tổ chức đấu giá thực hiệntheo Phương án chung đấu giá quyền khai thác cát, sỏi lòng sông làm VLXD thôngthường của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Đối với các mỏ cát được quy hoạch khai thác cung cấpcho các công trình, dự án cụ thể thì không tổ chức đấu giá quyền khai thác, chỉcấp cho Chủ đầu tư trực tiếp thi công xây dựng công trình, đơn vị trúng thầuthi công (nhà thầu chính) hoặc tổ chức, cá nhân được Chủ đầu tư, nhà thầu thicông ủy quyền đứng tên lập hồ sơ xin cấp phép khai thác phục vụ cho xây dựngcông trình, dự án đó.

Điều 20. Khai thác cát, sỏilòng sông làm VLXD thông thường tại các khu vực các huyện miền núi (bao gồm cáchuyện miền núi và các xã miền núi thuộc các huyện đồng bằng)

Khai thác cát, sỏi lòng sông làm VLXD thông thườngtại khu vực các huyện miền núi thực hiện theo Chỉ thị số 29/2008/CT-TTg ngày02/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lýnhà nước đối với hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác, vận chuyển, tiêu thụcát, sỏi lòng sông. Diện tích, khối lượng, thời hạn của giấy phép được quy định:

a) Diện tích khu vực khai thác của một giấy phépkhông quá một (1) hecta; khu vực xin khai thác không có khoáng sản khác có giátrị cao hơn và được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận bằng văn bản;

b) Khối lượng khai thác của giấy phép không quá5.000m3/giấy phép;

c) Thời gian cấp phép khai thác không quá sáu (6)tháng, khai thác vào mùa khô.

MỤC 2. KHAI THÁC KHOÁNG SẢNLÀM VẬT LIỆU SAN LẤP VÀ KHAI THÁC THỦ CÔNG KHOÁNG SẢN LÀM VLXD THÔNG THƯỜNG

Điều 21. Khai thác khoáng sảnlàm vật liệu san lấp

Khoáng sản làm vật liệu san lấp được cấp cho Chủ đầutư trực tiếp thi công xây dựng công trình; đơn vị trúng thầu (nhà thầu chính)thi công xây dựng công trình có nhu cầu sử dụng khoáng sản làm vật liệu san lấphoặc tổ chức, cá nhân được Chủ đầu tư, đơn vị trúng thầu ủy quyền đứng tên lậphồ sơ xin cấp phép khai thác phục vụ cho xây dựng công trình, dự án đó (theo khốilượng được xác định trong dự án, công trình).

Điều 22. Khai thác bằng phươngpháp thủ công khoáng sản làm VLXD thông thường (đá chẻ)

1. Quy định về đối tượng và điều kiện khai thác

a) Đối tượng khai thác là đá granit và đá bazan làmVLXD thông thường phân bố rời rạc, không tập trung (đá lăn);

b) Sử dụng lực lượng lao động với các dụng cụ thôsơ cầm tay, kết hợp sử dụng cơ giới nhỏ phù hợp với điều kiện lao động thủ côngđể khai thác (có thể sử dụng cơ giới để bóc đất phủ, tạo mặt bằng, phục hồi môitrường);

c) Không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

2. Khối lượng cấp phép khai thác cho tổ chức, cánhân khai thác thủ công khoáng sản làm VLXD thông thường không quá 1.000m3/năm.

MỤC 3. HỒ SƠ CẤP PHÉP KHAITHÁC KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU SAN LẤP, KHAI THÁC THỦ CÔNG KHOÁNG SẢN LÀM VLXDTHÔNG THƯỜNG, KHAI THÁC CÁT, SỎI TẠI KHU VỰC CÁC HUYỆN MIỀN NÚI

Điều 23 . Hồ sơ cấp giấy phépkhai thác khoáng sản làm VLSL, khai thác thủ công khoáng sản làm VLXD thông thường;khai thác cát, sỏi lòng sông tại khu vực các huyện miền núi

1. Hồ sơ cấp phép khai thác được lập thành 01 bộ,bao gồm

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản(bản chính, theo mẫu số 07 - Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT );

b) Báo cáo kết quả khảo sát địa chất; phương ánkhai thác, kèm theo các bản vẽ kỹ thuật: Bản đồ trình tự các năm khai thác, bảnđồ kết thúc khai thác mỏ và bản vẽ các mặt cắt khu vực khai thác;

c) Bản chính bản đồ khu vực khai thác khoáng sản(theo mẫu số 20 – Phụ lục 2 – Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ) lập trên nền bản đồđịa hình có tỷ lệ không nhỏ hơn 1:5.000 theo hệ tọa độ VN2000, bốn (04) tờ, cóxác nhận bằng văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường;

d) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực bản cam kếtbảo vệ môi trường kèm theo giấy xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩmquyền và Đề án cải tạo, phục hồi môi trường được cơ quan có thẩm quyền thẩm định,phê duyệt theo qui định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

đ) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy chứngnhận đăng ký kinh doanh;

e) Đối với cát bẩn không đạt tiêu chuẩn, chất lượngxây dựng được dùng làm VLSL phải có ý xác nhận bằng văn bản của Sở Xây dựng.

2. Hồ sơ gia hạn Giấy phép khai thác lập thành 01 bộ,bao gồm

a) Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản(bản chính, theo mẫu số 08 – Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT );

b) Bản chính bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thờiđiểm đề nghị gia hạn (theo mẫu số 16 – Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ) có xác nhậnbằng văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường;

c) Bản chính báo cáo kết quả hoạt động khai thác đếnthời điểm đề nghị gia hạn;

b) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: các văn bảnchứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm a, b, c, d, e và g Khoản2 Điều 55 Luật Khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị gia hạn.

3. Hồ sơ đề nghị trả lại giấy phép khai thác khoángsản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản được thực hiện như hồ sơ khai thác tận thukhoáng sản quy định tại Khoản 3, 4, Điều 9 của Quy định này.

Điều 24. Trình tự thực hiện thủtục cấp giấy phép, gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản làm VLSL, khai thácthủ công khoáng sản làm VLXD thông thường; khai thác cát, sỏi lòng sông tại khuvực các huyện miền núi

Trình tự thực hiện thủ tục cấp giấy phép, gia hạngiấy phép khai thác khoáng sản làm VLSL, khai thác thủ công khoáng sản làm VLXDthông thường; khai thác cát, sỏi lòng sông tại khu vực các huyện miền núi đượcthực hiện như thủ tục cấp giấy phép, gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoángsản qui định tại Điều 15, 16 của Quy định này.

Chương 5.

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC VỀ HOẠTĐỘNG KHOÁNG SẢN

Điều 25. Quy định về thăm dòkhoáng sản; thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản; khai thác khoáng sản,đóng cửa mỏ khoáng sản; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân thăm dò, khaithác khoáng sản.

1. Quy định về thăm dò khoáng sản; thẩm định, phêduyệt trữ lượng khoáng sản; khai thác khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và cácđiều kiện liên quan đến hoạt động khoáng sản được quy định tại Điều 13, 14, 15,16, 17, 18, 19 Mục 1; Điều 21, 22 Mục 2; Điều 23, 24, 25, 26 Mục 3 Nghị định số15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ.

2. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản làm VLXDthông thường không phải đề nghị cấp Giấy phép được qui định tại Khoản 2 Điều 64Luật Khoáng sản năm 2010;

3. Khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tưxây dựng công trình được qui định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 65 của Luật Khoángsản năm 2010.

4. Thu hồi, chấm dứt hiệu lực Giấy phép thăm dò, Giấyphép khai thác khoáng sản; thu hồi Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản qui địnhtại Điều 46, 58 và 72 của Luật Khoáng sản năm 2010.

5. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân thăm dòkhoáng sản; quyền ưu tiên đối với tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản; khaithác khoáng sản và khai thác tận thu khoáng sản được qui định tại Điều 42, 45,55 và Điều 69 Luật Khoáng sản năm 2010.

Điều 26. Thời hạn của giấyphép hoạt động khoáng sản

1. Thời hạn của Giấy phép thăm dò khoáng sản làmVLXD thông thường tối đa không quá hai mươi bốn (24) tháng và có thể được gia hạnnhiều lần, nhưng tổng thời gian gia hạn không quá mười hai (12) tháng; mỗi lầngia hạn, tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản phải trả lại ít nhất ba mươi phầntrăm (30%) diện tích khu vực thăm dò khoáng sản theo giấy phép đã cấp.

2. Thời hạn của Giấy phép khai thác khoáng sảnkhông quá ba mươi (30) năm và có thể được gia hạn nhiều lần, nhưng tổng thờigian gia hạn không quá hai mươi (20) năm.

Trường hợp chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sảncho tổ chức, cá nhân khác thì thời hạn khai thác là thời gian còn lại của Giấyphép khai thác khoáng sản đã cấp trước đó.

3. Thời hạn của Giấy phép khai thác tận thu khoángsản tối đa không quá năm (5) năm, kể cả thời gian gia hạn Giấy phép.

4. Thời hạn của Giấy phép khai thác khoáng sản làmVLXD thông thường bằng phương pháp thủ công (đá chẻ) và Giấy phép khai tháckhoáng sản làm VLSL không quá ba (3) năm, kể cả thời gian gia hạn Giấy phép.

5. Thời gian của Giấy phép khai thác cát, sỏi lòngsông làm VLXD thông thường tại khu vực các huyện miền núi là sáu (6) tháng;không gia hạn giấy phép khai thác.

Điều 27. Diện tích khu vựckhai thác và khu vực thăm dò khoáng sản

1. Diện tích khu vực thăm dò khoáng sản

a) Diện tích khu vực thăm dò của một giấy phép thămdò khoáng sản làm VLXD thông thường ở vùng đất liền không quá năm mươi hecta(0,5 km2), ở vùng có mặt nước không quá hai mươi lăm hecta (0,25 km2);

b) Diện tích khu vực thăm dò của một giấy phép thămdò khoáng sản tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ (được Bộ Tàinguyên và Môi trường khoanh định và công bố) tùy thuộc vào diện tích đượckhoanh định của từng điểm khoáng sản (đảm bảo khống chế hết thân quặng và các cấutrúc địa chất có triển vọng đối với loại khoáng sản dự kiến thăm dò, nhưngkhông vượt quá ranh giới diện tích công bố);

c) Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tạiĐiều 34 và Khoản 2 Điều 40 của Luật Khoáng sản năm 2010 được cấp tối đa khôngquá năm (5) giấy phép thăm dò, không kể các Giấy phép thăm dò đã cấp cho tổ chứchoặc cá nhân nhưng đã hết hiệu lực; tổng diện tích khu vực thăm dò của các giấyphép đối với một loại khoáng sản không quá 02 lần diện tích thăm dò của một giấyphép qui định tại điểm a Khoản 1 Điều 25 Quy định này.

2. Diện tích khu vực khai thác khoáng sản

a) Diện tích khu vực khai thác của một giấy phépkhai thác khoáng sản được xem xét trên cơ sở dự án đầu tư khai thác khoáng sảnphù hợp với trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác do cơquan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt;

b) Đối với khai thác khoáng sản làm VLXD thông thườngbằng phương pháp thủ công và giấy phép khai thác khoáng sản làm VLSL thì diệntích của một giấy phép cấp cho cá nhân là không quá một (1) hecta , cấp cho tổchức là không quá mười (10) hecta.

c) Diện tích của Giấy phép khai thác cát, sỏi lòngsông làm VLXD thông thường tại khu vực các huyện miền núi không quá một (1)hecta.

Điều 28. Tiền cấp quyền khaithác khoáng sản

Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được thực hiệntheo Điều 77 Luật Khoáng sản năm 2010 và Điều 42, Nghị định số 15/2012/NĐ-CP củaChính phủ.

Chương 6.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 29. Sở Tài nguyên vàMôi trường là cơ quan chủ trì, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chứcnăng quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Điều 30. Sở Công Thương, SởXây dựng và các sở, ngành liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình,phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác quản lý nhà nước vềkhoáng sản.

Điều 31. Ủy ban nhân dân cấphuyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình cótrách nhiệm phối hợp với các sở, ngành chức năng thực hiện các biện pháp quảnlý nhà nước về khoáng sản tại địa phương theo Quy định này và quy định của phápluật về khoáng sản.

Điều 32. Thanh tra chuyênngành về khoáng sản

1. Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện chức năngthanh tra chuyên ngành về khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

2. Tổ chức và hoạt động của thanh tra chuyên ngànhvề khoáng sản thực hiện theo quy định của Luật Khoáng sản và pháp luật về thanhtra.

Điều 33. Xử lý vi phạm trongquản lý hoạt động khoáng sản

1. Tất cả các hoạt động khoáng sản, vận chuyển, muabán, tàng trữ tài nguyên khoáng sản trái phép, không có nguồn gốc hợp pháp gâytổn thất khoáng sản, cản trở hoạt động khoáng sản hợp pháp, cản trở công tác quảnlý khoáng sản đều vi phạm pháp luật, tùy theo mức độ mà bị xử lý hành chính hoặctruy cứu trách nhiệm hình sự theo qui định của pháp luật.

2. Người làm công tác quản lý nhà nước về hoạt độngkhoáng sản mà có hành vi sách nhiễu, dung túng, bao che vi phạm trong hoạt độngkhoáng sản thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Chương 7.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 34. Điều khoản chuyển tiếp

1. Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép hoạt độngkhoáng sản trước ngày Quy định này có hiệu lực thì được tiếp tục hoạt động đếnhết thời hạn ghi trong giấy phép và thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ theo quy địnhcủa Luật Khoáng sản năm 2010 và Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 củaChính phủ.

2. Giấy phép khai thác do Ủy ban nhân dân cấp huyệncấp trước ngày Quy định này có hiệu lực (khai thác cát, sỏi lòng sông tại khu vựccác huyện miền núi; khai thác thủ công khoáng sản làm VLXD thông thường; khaithác đất đồi, núi dùng làm VLSL) được tiếp tục hoạt động khai thác đến hết thờihạn ghi trong giấy phép.

Điều 35. Hiệu lực thi hành

1. Mọi hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh đềuphải được thực hiện theo đúng Quy định này.

Quy định này thay thế Quy định kèm theo Quyết địnhsố 49/2009/QĐ-UBND ngày 02/10/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hànhQuy định về trình tự, thủ tục và phân cấp quản lý trong hoạt động khoáng sảntrên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND ngày 06/8/2010 của Ủyban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số49/2009/QĐ-UBND ngày 02/10/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hànhQuy định về trình tự, thủ tục và phân cấp quản lý trong hoạt động khoáng sảntrên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

2. Bãi bỏ nội dung “Đối với các mỏ nằm trong Phụ lục2 ban hành kèm theo Quyết định số 211/QĐ-UBND ngày 13/12/2010 của UBND tỉnh, cótrữ lượng nhỏ hơn 50.000m3, nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện,thành phố (UBND huyện, thành phố cấp phép)” quy định tại điểm b, mục 7, phần IIvà nội dung “Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp huyện cấp phépcho tổ chức trúng đấu giá quyền khai thác đối với các mỏ cát có trữ lượng nhỏhơn 50.000m3” quy định tại điểm c, mục 7, phần II, Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 16/6/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Phê duyệt Phương án chung đấu giá quyềnkhai thác cát, sỏi lòng sông làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnhQuảng Ngãi.

3. Trong quá trình thực hiện trường hợp có vướng mắc,các cơ quan, đơn vị và cá nhân phản ánh cho Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua SởTài nguyên và Môi trường) để nghiên cứu, sửa đổi bổ sung cho phù hợp./.