ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2014/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 12 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH HẠN MỨC TỐITHIỂU TÁCH THỬA ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấtđai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môitrường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định hạn mức tối thiểu được táchthửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang theo quy định tại Khoản 2 Điều 143và Khoản 4 Điều 144 Luật Đất đai.

Điều 2.Đối tượng áp dụng

- Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức trong nước đang sử dụngđất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

- Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền quản lýđất đai.

Điều 3. Cáctrường hợp không áp dụng hạn mức tối thiểu tách thửa của Quyết định này

1. Tách thửatheo quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2. Tách thửa khi thực hiện: kết quả hòa giải thànhvề tranh chấp đất đai được cơ quan có thẩm quyền công nhận; việc xử lý nợ theo thỏathuận trong hợp đồng thế chấp; Quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại vềđất đai của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành; Bản án hoặc Quyếtđịnh của Tòa án nhân dân có hiệu lực, Quyết định của cơ quan thi hành án theoquy định của pháp luật.

3. Tách thửa đối với trường hợp thừa kế theo quyđịnh của pháp luật.

4. Tách thửa để hiến, tặng cho Nhà nước nhằm thực hiệncác dự án, công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

5. Tách thửa để thực hiện chính sách của Nhà nướcvề đất đai cho hộ gia đình, cá nhân thuộc diện chính sách, hộ nghèo, đồng bàodân tộc thiểu số.

6. Tách thửa theo dự án quy hoạch chi tiết được cơ quanNhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 4. Cáctrường hợp không được tách thửa

1. Diện tích đất xin tách thửa khi đã có Thông báo thuhồi đất hoặc Quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2. Thửa đất có tài sản gắn liền với đất đang bị cáccơ quan Nhà nước có thẩm quyền niêm phong tài sản để thực hiện bản án có hiệu lựccủa Tòa án.

3. Thửa đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao hoặccho người sử dụng đất thuê để thực hiện dự án nhưng người sử dụng đất khôngthực hiện đầu tư dự án.

Điều 5.Hạn mức tối thiểu tách thửa

1. Thửa đất ở trong các khu đất ở được quy hoạchmới khi tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới (hoặc chỉ giới đường đỏ) lớnhơn hoặc bằng 20m, sau khi tách thửa thì thửa đất mới hình thành và thửa đấtcòn lại phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu sau:

a) Diện tích của thửa đất (sau khi trừ hành lang antoàn hoặc chỉ giới đường đỏ) tối thiểu là 45m2.

b) Bề rộng của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 5m.

c) Chiều sâu của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 5m.

2. Thửa đất ởkhông thuộc quy định tại Khoản 1 Điều này, sau khi tách thửa thì thửa đất mớihình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu sau:

a) Diện tích của thửa đất (sau khi trừ hành lang antoàn hoặc chỉ giới đường đỏ) tối thiểu là 36m2.

b) Bề rộng của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 4m.

c) Chiều sâu của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 4m.

Điều6. Điều khoản chuyển tiếp

Trường hợp người sử dụng đất táchthửa do lập thủ tục chuyển quyền sử dụng đất (việc tách thửa này đúng theo quyđịnh pháp luật tại thời điểm chia tách) được cơ quan có thẩm quyền công chứng,chứng thực hợp đồng chuyển quyền đối với thửa đất đã chia tách từ trước ngàyQuyết định này có hiệu lực thi hành thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụngđất.

Điều 7.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2013của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giangvề việc ban hành hạnmức tối thiểu tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Điều 8.Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban,ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- VP. Chính phủ (HN - TP.HCM);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- VP. TU và các Ban đảng;
- UBMTTQ
VN, các Đoàn thể tỉnh;
- Như Điều 8;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;

-
Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH. NgH
2
013\CVVP\xin y kien TT UBT\Du thao QD han muc tach thua

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Công Chánh