ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2014/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 2, ĐIỀU 3; KHOẢN 3, ĐIỀU 7 VÀ KHOẢN 1, ĐIỀU 8 CHƯƠNG III QUY CHẾ THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ QUỐC PHÒNG - AN NINH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH 17/2013/QĐ-UBND NGÀY 27/05/2013 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn ngày 20 tháng 4 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

Căn cứ Thông tư số 60/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị quyết số 59/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ 10;

Xét Công văn số 2048/STC-QLNS ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố khóa VIII, kỳ họp thứ 10.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 3; Khoản 3, Điều 7 và Khoản 1, Điều 8 Chương III Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định 17/2013/QĐ-UBND ngày 27/05/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng như sau:

1. Bổ sungđiểm d vào Khoản 2, Điều 3như sau:

“d) Hộ gia đình có người thân (bố, mẹ, vợ, chồng, con) trong sổ đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú đang tham gia Ban Bảo vệ dân phố, Dân quân thường trực, Dân phòng cơ động, Cảnh sát biển, Kiểm ngư. Thời điểm miễn vận động cho các đối tượng này từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.”

2. Sửa đổiKhoản 3, Điều 7và Khoản 1, Điều 8 như sau:

2.1. Sửa đổiKhoản 3, Điều 7:

“3. Định kỳ hàng quý UBND phường, xã có trách nhiệm thực hiện:

- Trích từ tài khoản tiền gửi 20% số thực thu quỹ để chi phục vụ cho công tác tổ chức thu và thực hiện ghi thu, ghi chi theo quy định.

- Số kinh phí còn lại nộp vào ngân sách theo chương 560- tiểu mục 4504 và được điều tiết 100% về ngân sách thành phố để cùng với nguồn ngân sách chi cho công tác quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố.”

2.2. Sửa đổiKhoản 1, Điều 8:

“Chi phục vụ cho công tác tổ chức thu với mức 20% trên tổng số thực thu, gồm: mua ấn chỉ, văn phòng phẩm và hỗ trợ các thôn, tổ dân phố, cán bộ xã, phường thực hiện công tác vận động, tổ chức thu, nộp.”

2.3. Thời điểm áp dụng: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc Sở Tài chính, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Giám đốc Công an thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Chủ tịch UBND các phường, xã; các cá nhân, tổ chức và đơn vị có liên quan trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Duy Khương