ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2014/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 2, ĐIỀU 3; KHOẢN 3, ĐIỀU 7VÀ KHOẢN 1, ĐIỀU 8 CHƯƠNG III QUY CHẾ THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ QUỐC PHÒNG -AN NINH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH 17/2013/QĐ-UBND NGÀY 27/05/2013 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chứcHội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Dânquân tự vệ ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Pháp lệnh thựchiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn ngày 20 tháng 4 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

Căn cứ Thông tư số 60/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã vàcác hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị quyếtsố 59/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố ĐàNẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ 10;

Xét Công văn số 2048/STC-QLNS ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Sở Tài chính về việc triển khai thựchiện Nghị quyết của HĐND thành phố khóa VIII, kỳ họp thứ 10.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 3; Khoản 3, Điều 7 và Khoản1, Điều 8 Chương III Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninhtrên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định 17/2013/QĐ-UBND ngày 27/05/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng như sau:

1. Bổ sungđiểm d vào Khoản 2, Điều 3như sau:

“d) Hộ gia đình cóngười thân (bố, mẹ, vợ, chồng, con) trong sổ đăng ký hộ khẩu thường trú hoặctạm trú đang tham gia Ban Bảo vệ dân phố, Dân quân thường trực, Dân phòng cơđộng, Cảnh sát biển, Kiểm ngư. Thời điểm miễn vận động cho các đối tượng này từngày 01 tháng 01 năm 2015.”

2. Sửa đổiKhoản 3, Điều 7và Khoản 1, Điều 8như sau:

2.1. Sửa đổiKhoản3, Điều 7:

“3. Định kỳ hàng quýUBND phường, xã có trách nhiệm thực hiện:

- Trích từ tài khoảntiền gửi 20% số thực thu quỹ để chi phục vụ cho công tác tổ chức thu và thựchiện ghi thu, ghi chi theo quy định.

- Số kinh phí còn lạinộp vào ngân sách theo chương 560- tiểu mục 4504 và được điều tiết 100% về ngânsách thành phố để cùng với nguồn ngân sách chi cho công tác quốc phòng, an ninhtrên địa bàn thành phố.”

2.2. Sửa đổiKhoản1, Điều 8:

“Chi phục vụ cho côngtác tổ chức thu với mức 20% trên tổng số thực thu, gồm: mua ấn chỉ, văn phòngphẩm và hỗ trợ các thôn, tổ dân phố, cán bộ xã, phường thực hiện công tác vậnđộng, tổ chức thu, nộp.”

2.3. Thời điểm ápdụng: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc Sở Tài chính, Chỉhuy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Giám đốc Công an thành phố; Giám đốcKho bạc Nhà nước Đà Nẵng; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Chủ tịch UBND cácphường, xã; các cá nhân, tổ chức và đơn vị có liên quan trên địa bàn thành phốĐà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Duy Khương