UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2015/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BỔ SUNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP THUỘC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành mức giá tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 878/TTr-STC ngày 14 tháng 10 năm 2015; đồng thời, trên cơ sở ý kiến của kết luận Thường trực HĐND thành phố tại Công văn số 1923/HĐND-KTNS ngày 10/11/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bổ sung Khoản 5 Điều 1 Quyết định số 66/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập thuộc thành phố Đà Nẵng như sau:

“5. Giá dịch vụ xét nghiệm (bổ sung) thực hiện theo Phụ lục số 06 đính kèm”.

Điều 2.Bổ sung Điều 1a Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành giá dịch vụ phẫu thuật, thủ thuật trong các cơ sở y tế công lập thuộc thành phố Đà Nẵng như sau:

Điều 1a. Ban hành giá các dịch vụ phẫu thuật, thủ thuật (bổ sung) theo Phụ lục bổ sung đính kèm”.

Điều 3. Các cơ sở y tế công lập được phép thực hiện các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo các mức giá quy định tại Điều 1 và Điều 2 Quyết định này khi được Sở Y tế có quyết định cho phép thực hiện danh mục kỹ thuật y tế và được cấp giấy phép đủ tiêu chuẩn hành nghề khám chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Giám đốc các Sở Tài chính, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố Đà Nẵng; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ sở y tế công lập và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Võ Duy Khương