ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 350/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 20 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTĐỀ ÁN HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạngvề nhà ở;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ ngườicó công với cách mạng về nhà ở;

Căn cứ Thông tư số 98/2013/TT-BTC ngày 26tháng 7 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán,quyết toán nguồn vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyếtđịnh số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợngười có công với cách mạng về nhà ở;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Vănbản số 673/SXD-QLN ngày 13 tháng 9 năm 2013 về việc ban hành Đề án hỗ trợ ngườicó công cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án hỗ trợ ngườicó công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (có Đề án kèmtheo).

Điều 2. Giao Sở Xây dựng chủ trì,phối hợp với các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đôn đốc,kiểm tra tiến độ, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Đề án, báo cáo kết quảthực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theoquy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thihành kế từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốccác Sở: Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tàichính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; (Báo cáo)
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh Tuyên Quang;
- Điều 3; (thi hành)
- Báo Tuyên Quang; Đài PTTH tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Trưởng phòng VX; CV: TC, XD;
- Lưu VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Bích Việt

ĐỀ ÁN

HỖ TRỢ NGƯỜI CÓCÔNG VỚI CÁCH MẠNG VỀ NHÀ Ở THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2013/QĐ-TTG NGÀY 26/4/2013CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG
(Kèm theo Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 20/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnhTuyên Quang)

Phần mở đầu

I. SỰ CẦN THIẾT LẬP ĐỀ ÁN

Nhà ở là nhu cầu thiết yếu của mỗi gia đình vàcá nhân. Nhà ở đảm bảo, ổn định góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo cơhội cho mọi người trong sinh hoạt, học tập, tham gia hoạt động kinh tế, xã hội;là nhân tố quan trọng xây dựng con người phát triển toàn diện, có năng lực phụcsự nghiệp xây dựng đất nước. Xây dựng, nâng cao chất lượng nhà ở đảm bảo điềukiện sinh hoạt, học tập, công tác là vấn đề được quan tâm hàng đầu đối với mỗigia đình, mỗi quốc gia. Trong thực tế, còn nhiều hộ gia đình gặp khó khăn trongviệc cải thiện nhà ở; đặc biệt là một số hộ gia đình người có công với cáchmạng.

Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theoQuyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ là chủtrương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, là trách nhiệm của các cấp ủyĐảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể và của mọi người dân. Huy động mọi nguồnlực để cải thiện nhà ở của các đối tượng người có công với cách mạng, thể hiệnđạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam, khẳngđịnh niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

II. CĂN CỨ LẬP ĐỀ ÁN

- Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về ưu đãi Người có công với cáchmạng; Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 06/7/2012 của Uỷ ban Thường vụ Quốchội về sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cáchmạng;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 củaChính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưuđãi người có công.

- Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

- Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 củaBộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 củaThủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

- Thông tư số 98/2013/TT-BTC ngày 24/7/2013 củaBộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốnhỗ trợ người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhàở.

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lýhồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

- Văn bản số 1382/BXD-QLN ngày 10/7/2013 của BộXây dựng về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

Phần thứ hai

NỘI DUNG ĐỀ ÁN

I. Mục tiêu của Đề án

Trong 2 năm (2013 – 2014) hoàn thành việc hỗ trợxây dựng và sửa chữa nhà ở cho các gia đình người có công với cách mạng theodanh sách được phê duyệt; trong đó:

- Năm 2013, Hoàn thành việc hỗ trợ về nhà ở cho:1.504 hộ người có công đã được rà soát, lập danh sách.

- Năm 2014: Hoànthành việc hỗ trợ về nhà ở cho các hộ gia đình người có công với cách mạng còn lại theo quy định của Nhà nước.

II. Nguyên tắc hỗ trợ

-Nhànước hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình có một hoặc nhiều người có công với cáchmạng có nhà ở bị hư hỏng, dột nát (kể cả các hộ đã được hỗ trợ theo các chínhsách khác trước đây mà nay nhà ở đã bị hư hỏng, dột nát) để các hộ gia đình nàyxây dựng nhà ở mới hoặc sửa chữa nhà ở hiện có, bảo đảm nâng cao điều kiện nhàở của người có công với cách mạng.

-Việchỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng phải bảo đảm công khai, minh bạch,tránh thất thoát, bảo đảm phân bổ công bằng và hợp lý các nguồn lực hỗ trợ.

-Việchỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở được thực hiện theo phương châm Nhànước hỗ trợ và khuyến khích cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tham gia đóng góp đểxây dựng nhà ở bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng và phù hợp với điều kiện cụ thểcủa từng hộ gia đình; kết hợp, lồng ghép với các chương trình đầu tư, hỗ trợkhác của Trung ương và địa phương để phát huy hiệu quả chính sách.

III. Diện tích và chất lượng nhà ở

1. Nhà ở phải phá dỡ để xây dựng lại thì nhà ở mới phải bảo đảm tiêuchuẩn 3 cứng (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng), có diện tích sử dụng tốithiểu là 30m2 (nếu là những hộ độc thân thì có thể xây dựng nhà ở códiện tích sử dụng nhỏ hơn 30m2 nhưng không thấp hơn 24m2),có tuổi thọ từ 10 năm trở lên.

2. Nhà ở phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở thì sau khisửa chữa phải bảo đảm tiêu chuẩn 2 cứng (khung - tường cứng, mái cứng), có tuổithọ từ 10 năm trở lên, không yêu cầu phải đúng tiêu chuẩn về diện tích sử dụngtheo quy định tại khoản 1 nêu trên.

Nhà ở của các hộ gia đình cócông với cách mạng được hỗ trợ phải đảm bảo vệ sinh môi trường, bao che kín đáo.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hànhmẫu nhà ở cho các hộ gia đình nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng có rừng phòng hộ,rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 19/6/2013 đểcác hộ gia đình tham khảo, lựa chọn.

IV. Đối tượng và điều kiện được hỗ trợ

Hộ gia đình được hỗ trợ về nhà ởtheo quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướngChính phủ phải có đủ các điều kiện sau:

1.Là người có tên trong danh sách ngườicó công với cách mạng do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thànhphố thuộc tỉnh quản lý tại thời điểm Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg có hiệu lựcthi hành.

1.1. Người hoạt động cách mạng trước ngày01 tháng 01 năm 1945 (cán bộ Lão thành cách mạng).

1.2. Người hoạt động cách mạng từ ngày 01tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (cán bộ Tiền khởinghĩa).

1.3. Thân nhân liệt sỹ (gồm cha đẻ, mẹđẻ; vợ hoặc chồng; con liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng liệt sĩ dưới 18tuổi, thời gian nuôi từ 10 năm trở lên).

1.4. Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

1.5. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

1.6. Anh hùng lao động trong thời kỳkháng chiến.

1.7. Thương binh, người hưởng chính sáchnhư thương binh.

1.8. Bệnh binh.

1.9. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễmchất độc hóa học.

1.10. Người hoạt động cách mạng, hoạtđộng kháng chiến bị địch bắt tù, đày.

1.11. Người hoạt động kháng chiến giảiphóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

1.12. Người có công giúp đỡ cách mạng.

2.Đang sinh sống và có đăng ký hộ khẩuthường trú trước ngày 15 tháng 6 năm 2013 (ngày Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg cóhiệu lực thi hành) tại nhà ở mà nhà ở đó có một trong các điều kiện sau:

2.1. Nhà ở bị hư hỏng nặng phải phá đixây dựng lại nhà ở mới.

2.2. Nhà ở bị hư hỏng, dột nát cần phảisửa chữa phần khung - tường và thay mới mái nhà.

IV. Mức hỗ trợ:

Thực hiện theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; mức hỗ trợ các hộ gia đình người có công vềnhà ở như sau:

1. Đối với những hộ gia đình phải phá dỡđể xây mới nhà ở: Hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ.

2. Đối với những hộ gia đình phải sửachữa khung, tường và thay mái mới nhà ở: Hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ.

Ngoài định suất hỗ trợ theo quy định trên,khuyến khích hộ gia đình thụ hưởng chính sách tham gia đóng góp thêm để nângchất lượng nhà ở của gia đình mình.

VI. Phạm vi áp dụng

Chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng vềnhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủđược áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh Tuyên Quang.

VII. Số hộ gia đình người có công với cáchmạng thuộc đối tượng được hỗ trợ làm nhà ở:

Tổng số hộ làm mới và sửa chữa là: 1.504 hộ. Trongđó:

- Hộ gia đình phải phá dỡ để xây mới nhà ở: 596hộ.

- Hộ gia đình phải sửa chữa khung, tường và thaymái mới nhà ở (cần sửa chữa lại nhà ở): 908 hộ.

1. Chia theo các huyện thành phố:

STT

Huyện, thành phố

Đơn vị tính

Số hộ gia đình thuộc đối tượng hỗ trợ

Ghi chú

Tổng số

Làm mới

Sửa chữa

1

Thành phố Tuyên Quang

nhà

356

75

281

2

Sơn Dương

nhà

361

144

217

3

Yên Sơn

nhà

219

118

101

4

Hàm Yên

nhà

127

70

57

5

Chiêm Hoá

nhà

233

124

109

6

Na Hang

nhà

129

51

78

7

Lâm Bình

nhà

79

14

65

Tổng cộng

nhà

1504

596

908

2. Phân loại đối tượng ưu tiên: Tổng số 1.504hộ, trong đó:

1. Người hoạt động cách mạng trướcngày 01 tháng 01 năm 1945: 01hộ.

2. Người hoạt động cách mạng từngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945: 10hộ.

3. Thân nhân liệt sỹ: 429 hộ.

4. Thương binh, người hưởng chínhsách như thương binh: 530 hộ.

5. Bệnh binh : 189 hộ.

6. Người hoạt động kháng chiến bịnhiễm chất độc hóa học: 304 hộ.

7. Người hoạt động kháng chiến bịđịch bắt tù, đày: 07hộ.

8. Người hoạt động kháng chiếngiải phóng dân tộc bảo vệ Tổ quốc và người làm nhiệm vụ quốc tế: 31 hộ.

9. Người có công giúp đỡ cáchmạng: 03 hộ.

VIII. Kinh phí và nguồn kinh phí

Tổng kinh phí hỗ trợ: 42.210.000.000 đồng (Bốnmươi hai tỷ, hai trăm mười triệu đồng chẵn). Trong đó:

1.Vốn do Trung ương hỗ trợ 100% để làmnhà ở cho hộ gia đình người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ: 42.000.000.000 đồng (Bốn mươi haitỷ đồng chẵn), gồm:

- Số hộ làm mới: 596 x 40.000.000 =23.840.000.000 đ.

- Số hộ sửa chữa: 908 x 20.000.000 =18.160.000.000 đ.

2.Chi phí quản lý Đề án: Căn cứ khoản 1Điều 4 Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ vàkhoản 4, điều 4 Thông tư số 98/2013/TT-BTC ngày 24/7/2013 của Bộ Tài chính:Kinh phí quản lý triển khai thực hiện Đề án được bố trí từ ngân sách Tỉnh bằng0,5% tổng kinh phí hỗ trợ: 42.000.000.000 đồng x 0,5% = 210.000.000 đồng(Haitrăm mười triệu đồng chẵn).

IX. Thời gian thực hiện: Từ năm 2013 đếnhết năm 2014.

X. Giải pháp thực hiện

1. Trình tự lập và phê duyệt danh sách hỗ trợnhà ở (theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng):

- Thôn, xóm, tổ nhân dân (gọi chung là cấp thôn)tổ chức phổ biến nội dung chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhàở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg tới tất cả các đối tượng là người có côngvới cách mạng trên địa bàn.

- Trưởng thôn, xóm, tổ nhân dân hướng dẫn cácđối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ nhà ở làm đơn đề nghị được hỗ trợ (theo mẫuquy định tại Phụ lục số I của Thông tư số 09/2013/TT-BXD) Tổ trưởng, xómtrưởng tập hợp đơn và danh sách gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhà ở.Trong quá trình lập danh sách tiến hành xác định số hộthuộc diện ưu tiên hỗ trợ và hình thức hỗ trợ; đối với hộ gia đình thuộc diệncó nhiều loại ưu tiên theo quy định thì khi lập danh sách phải ghi đủ tất cảcác loại ưu tiên của hộ gia đình.

- Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thànhlập Ban Chỉ đạo thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng của xã(gồm đại diện chính quyền cấp xã, đại diện Mặt trận Tổ quốc cấp xã, đại diệnHội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên), tổ chức kiểm tra hiện trạng nhà ở củatừng đối tượng có đơn đề nghị hỗ trợ nhà. Sau khi kiểm tra Ủy ban nhân dân cấpxã lập danh sách đối tượng được hỗ trợ nhà trên địa bàn xã (về danh sách, sốlượng, mức vốn hỗ trợ dự kiến theo mẫu quy định tại Phụ lục số II của Thông tưsố 09/2013/TT-BXD ) báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Phòng Laođộng - Thương binh và Xã hội cấp huyện và các phòng, ban liên quan tiến hành ràsoát, kiểm tra, đối chiếu với danh sách người có công đang quản lý, tổng hợp,trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt danh sách đối tượng người có công vớicách mạng được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn huyện (theo mẫu quy định tại Phụ lụcsố III của Thông tư số 09/2013/TT-BXD ) báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đồnggửi Sở Xây dựng tổng hợp chung toàn tỉnh) theo quy định.

- Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng là cơquan thường trực, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hộikiểm tra, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công vớicách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh, gửi Đề án và báo về Bộ Xây dựng, Bộ Tàichính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (theo mẫu quy định tại Phụ lục số IV của Thông tưsố 09/2013/TT-BXD ).

2.Cấp vốn làm nhà ở: Việc phân bổ vốn;quản lý, cấp phát, thanh toán quyết toán nguồn vốn hỗ trợ được thực hiện theohướng dẫn tại Thông tư số 98/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

3. Thực hiện xây dựng nhà ở:

- Các hộ gia đình nhận được tạm ứng kinh phí hỗtrợ nhà ở theo quy định thì tự tổ chức xây dựng nhà ở. Trường hợp các hộ cóhoàn cảnh khó khăn (già cả, neo đơn, tàn tật….) không thể tự xây dựng nhà ở thìỦy ban nhân dân cấp xã tổ chức xây dựng nhà cho các hộ gia đình này.

- Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm theodõi, giám sát và giúp đỡ các hộ gia đình trong quá trình xây dựng, sửa chữa nhàở; vận động các tổ chức, đoàn thể như Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Hội Cựuchiến binh, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giúp đỡ các hộ gia đình xâydựng nhà ở, tận dụng cao nhất khả năng huy động nguồn lực từ cộng đồng và hộgia đình về nhân công, khai thác vật liệu tại chỗ như cát, đá, sỏi, gỗ… để giảmgiá thành xây dựng. Khi hoàn thành xây dựng nền móng và khung - tường nhà ở thìphải lập Biên bản xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành theo giai đoạn và khi hoànthiện toàn bộ nhà ở thì phải lập Biên bản xác nhận hoàn thành xây dựng nhà ởđưa vào sử dụng (theo mẫu quy định tại phụ lục số V và số VI của Thông tư09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013).

Phần ba

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Xây dựng

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết địnhthành lập Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc cho Ban Chỉ đạo Chương trìnhhỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng.

- Thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực giúpBan Chỉ đạo trong việc điều hành, tổ chức thực hiện Đề án hỗ trợ người có côngvới cách mạng về nhà nhà ở trên địa bàn tỉnh.

- Ngoài mẫu nhà ở cho các hộgia đình nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng có rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trênđịa bàn tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 19/6/2013.Nghiên cứu thêm một số mẫu thiết kế Nhà ở và hướng dẫnỦy ban nhân dân cấp huyện tổ chức phổ biến, giới thiệu cho các hộ gia đình thamkhảo, nghiên cứu áp dụng.

- Phối hợp cùng các ngành liên quan kiểm tra,đôn đốc tiến độ thực hiện và xử lý những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quátrình thực hiện.

- Tổng hợp báo cáo định kỳ 03 tháng một lần, độtxuất về tình hình và tiến độ thực hiện việc hỗ trợ về nhà ở cho người có côngvới cách mạng cho Ủy ban nhân dân tỉnh và các bộ, ngành Trung ương theo quyđịnh.

2. Sở Tài chính

- Tổ chức tiếp nhận nguồn kinh phí hỗ trợ hỗ trợtừ ngân sách Trung ương đảm bảo kịp thời theo tiến độ thực hiện.

- Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầutư lập kế hoạch phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho cấphuyện để hỗ trợ cho các hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ.

- Bố trí kinh phí quản lý để triển khai thựchiện chính sách hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng theo quy địnhtại khoản 1 Điều 4 của Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg và theo hướng dẫn của BộTài chính;

- Hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán,quyết toán nguồn vốn hỗ trợ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số98/2013/TT-BTC ngày 24/7/2013.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy bannhân dân các huyện, thành phố theo dõi việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗtrợ.

- Định kỳ hàng tháng tổng hợp kết quả thực hiệnviệc giải ngân và thông báo cho Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhândân tỉnh và Bộ Xây dựng theo quy định.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Tổng hợp các nguồn kinh phí của Trung ương vàcủa tỉnh, lập kế hoạch kinh phí theo tiến độ cho các huyện, thành phố.

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xâydựng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cân đối, bố trí vốn ngân sách trungương, của tỉnh và vốn vận động cho Ủy ban nhân dân cấp huyện để triển khai thựchiện.

- Phối hợp với các ngành liên quan xử lý phátsinh về vốn của Chương trình (nếu có).

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy bannhân dân các huyện, thành phố theo dõi việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗtrợ.

- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, các Bộ ngànhTrung ương về tình hình thực hiện nguồn kinh phí ngân sách trung ương trong quátrình thực hiện Đề án (nếu có).

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạoPhòng Lao động-Thương binh và Xã hội, các ban ngành liên quan và Ủy ban nhândân cấp xã tổ chức rà soát, lập danh sách các hộ người có công với cách mạngthuộc diện được hỗ trợ nhà ở để tổng hợp vào kế hoạch chung, trình Ủy ban nhândân tỉnh phê duyệt.

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo việc rà soát, điềuchỉnh đối tượng được hỗ trợ về nhà ở do cấp huyện đề nghị, gửi Sở Xây dựng tổnghợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện của cáchuyện, thành phố và thông báo kết quả thực hiện Đề án về Sở Xây dựng để tổnghợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

- Huy động nguồn vốn hỗ trợ của tổ chức, cánhân đóng góp để cải thiện, nâng cao chất lượng nhà ở của các đối tượng được hỗtrợ nhà ở.

- Phối hợp với các ngành, các cấp trong việckiểm tra, giám sát việc hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, đúng chính sách của Nhànước.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hộirà soát, kiểm tra, tổng hợp và phê duyệt danh sách người có công được hỗ trợnhà ở trên địa bàn huyện, thành phố báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xãhội, Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện hỗ trợ nhà ởcho người có công cách mạng cấp huyện để tổ chức thực hiện hỗ trợ nhà ở.

- Căn cứ chỉ tiêu kinh phí được Ủy ban nhân dântỉnh giao, Ủy ban nhân dân cấp huyện phân bổ kinh phí hỗ trợ cho các xã,phường, thị trấn.

- Đôn đốc Ủy ban nhân dân cấp xã được phân bổchỉ tiêu kinh phí hỗ trợ về nhà ở tổ chức triển khai thực hiện đúng theo cácquy định hiện hành của Nhà nước.

- Chỉ đạo các phòng, ban liên quan hướng dẫn,kiểm tra chất lượng xây dựng nhà ở cho hộ gia đình có công.

- Chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo định kỳ vềkết quả thực hiện việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở của các xãtrên địa bàn (gồm số hộ gia đình đã được hỗ trợ, số nhà ở đã được xây dựng mớihoặc sửa chữa, số tiền hỗ trợ đã cấp cho các hộ gia đình, số tiền huy động đượctừ các nguồn khác, các khó khăn vướng mắc và kiến nghị trong quá trình thựchiện) về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Xây dựng.

- Thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyềnhoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm trong việc thựchiện hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg và Thông tư 09/2013/TT-BXD.

7. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi, công khai, minhbạch trong nhân dân về chính sách, tiêu chuẩn, đối tượng được hỗ trợ nhà ở theoQuyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tổ chức rà soát, lập danh sách các hộ gia đìnhngười có công với cách mạng được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn, báo cáo Phòng Laođộng - Thương binh và Xã hội để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phêduyệt.

- Tổ chức công khai danh sách, mức hỗ trợ ngườicó công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg trên cácphương tiện truyền thông và niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện hỗ trợ nhà ởcho người có công với cách mạng cấp xã để tổ chức thực hiện hỗ trợ nhà ở.

- Phối hợp với các phòng, ban liên quan củahuyện hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các hộ gia đình có công xây dựng nhà ở đảmbảo yêu cầu về diện tích và chất lượng nhà ở theo quy định tại Quyết định số22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; vận động các hộ tự xây dựng nhà ở và tổchức xây dựng nhà ở cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn (già cả, neo đơn, tàntật,…) không thể tự xây dựng nhà ở.

- Tổ chức việc lập Biên bản xác nhận xây dựngnhà ở hoàn thành theo giai đoạn và Biên bản xác nhận hoàn thành xây dựng nhà ởđưa vào sử dụng theo quy định tại Thông tư 09/2013/TT-BXD ;

- Lập Hồ sơ hoàn công cho từng hộ gia đình đượchỗ trợ nhà ở theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/2013/BXD của Bộ Xây dựng.

- Tổ chức giám sát để các hộ gia đình sử dụngtiền hỗ trợ về nhà ở đúng mục đích, bảo đảm chất lượng nhà ở xây dựng mới hoặcsửa chữa theo quy định.

- Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện vềkết quả thực hiện việc hỗ trợ nhà ở trên địa bàn gồm: số hộ gia đình đã được hỗtrợ, số nhà ở đã được xây dựng mới hoặc sửa chữa, số tiền hỗ trợ đã cấp cho cáchộ gia đình, số tiền huy động được từ các nguồn khác, các khó khăn vướng mắc vàkiến nghị trong quá trình thực hiện./.