ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH TÂN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 350/QĐ-UBND

Bình Tân, ngày 19 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN NĂM 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân,Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 75/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2011 củaỦy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 02/2012/Q Đ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Bình Tân;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp quận tại Tờ trình số 11/TTr-TP ngày 11 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố 03 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành hết hiệu lực toàn bộ và 02 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành hết hiệu lực một phần (Danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
UBND Thành phố;
-
Sở Tư pháp thành phố;
- Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố;
- Bộ Tư lệnh Thành phố;
- Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố;
-
Trung tâm Công báo Thành phố;
-
TT/QU;
- UBND quận: CT, các PCT;
- UB MTTQ VN quận và các đoàn thể quận;
- VP/UBND quận; (để niêm yết và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của quận Bình Tân)
- Khối nội chính quận;
- Các phòng, ban chuyên môn thuộc quận;
- Đơn vị sự nghiệp thuộc quận;
-
UBND 10 phường;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Lê Văn Thinh

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN NĂM 2015 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 350/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2015

STT

Tên loại văn bản

S, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Quyết định

07/2012/QĐ-UBND ban hành ngày 05/11/2012

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Lực lượng kiểm tra liên ngành hoạt động văn hóa, thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội quận Bình Tân

Do không còn phù hợpvới quy định của pháp luật hiện hành theo Quyết định số 5167/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2015của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về bãi bỏ văn bản

04/8/2015

2

Chthị

01/2015/CT-UBND ban hành ngày 04/3/2015

Về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân; Tuyển sinh quân sự; công tác xây dựng, huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng động viên - sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2015

Được minh thị tại trích yếu văn bản

01/01/2016

3

Chỉ thị

02/2015/CT-UBND ban hành ngày 09/4/2015

Về tổ chức thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2015

Được minh thị tại trích yếu văn bản

01/01/2016

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2015

STT

Tên loại văn bản

S, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Quyết định

18/2009/QĐ-UBND ban hành ngày 11/11/2009

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận Bình Tân

Điều 2 của Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận Bình Tân đã bị sửa đổi bởi Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 04/02/2015 củaỦy ban nhân dân quận Bình Tân về sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận Bình Tân ban hành kèm theo Quyết định số18/2009/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2009 củaỦy bannhân dân quận Bình Tân đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2012 củaỦy ban nhân dân quận Bình Tân

Điều 2 của Quy chế tổ chức và hoạt động củaPhòng Tư pháp quận Bình Tân ban hành kèm theo Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/02/2015

2.

Quyết định

06/2010/QĐ-UBND ban hành ngày 22/11/2010

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Tân

Khoản 2 Điều 2 Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Tân đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 6747/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

Khoản 2 Điều 2 Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Tân hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/9/2015