THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 350-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 7 năm 1994

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc thành lập trường Đại học dân lập Phương Đông

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2-3-1993 về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Theo Tờ trình của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (số 2460/TCCB ngày 20-4-1994) và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1

Nay thành lập Trường Đại học Dân lập Phương Đông.

Điều 2

Trường Đại học Dân lập Phương Đông là cơ sở đào tạo đại học chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Hệ thống văn bằng của Trường Đại học Dân lập Phương Đông nằm trong hệ thống văn bản quốc gia.

Điều 3

Trường Đại học Dân lập Phương Đông tổ chức và hoạt động theo luật pháp, theo quy chế đại học dân lập và theo điều lệ riêng của trường do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Điều 4

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ trưởng và Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Khánh