ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung lĩnh vực thực hiện theo cơ

chế một cửa tại Sở Giao thông Vận tải

_______________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ v/v ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2006-2010 của tỉnh Bình Thuận;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ sung lĩnh vực thực hiện theo cơ chế một cửa tại Sở Giao thông Vận tải, bao gồm các nội dung sau:

I. Lĩnh vực được bổ sung thực hiện theo cơ chế một cửa tại Sở Giao thông Vận tải

- Thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc dự án chỉ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật 

II. Thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết:

1. Thành phần hồ sơ:

a)Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;

b)Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

-Cơ sở pháp lý của việc thực hiện lựa chọn nhà thầu;

-Nội dung của gói thầu;

-Quá trình tổ chức lựa chọn và đánh giá hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất của nhà thầu ;

- Đề nghị và kết quả lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

 +Tên nhà thầu được đề nghị lựa chọn. Trường hợp là nhà thầu liên danh phải nêu tên tất cả các thành viên trong liên danh;

 + Giá đề nghị trúng thầu hoặc giá đề nghị thực hiện gói thầu;

 + Hình thức hợp đồng;

 + Thời gian thực hiện hợp đồng;

Trong trường hợp không chọn được nhà thầu thì phải nêu phương án xử lý tiếp theo.

c) Các văn bản liên quan khác, bao gồm:

-Bản sao quyết định đầu tư và các văn bản pháp lý để ra quyết định đầu tư; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập, điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế (nếu có); kế họach đấu thầu;

-Hồ sơ mời thầu (đối với những công trình đấu thầu) hoặc hồ sơ yêu cầu (đối với những công trình chỉ định thầu);

-Quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu, hợp đồng thuê tư vấn đấu thầu, tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp;

-Danh sách nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, biên bản mở thầu;

-Các hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và các tài liệu làm rõ, sửa đổi, bổ sung liên quan.

-Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của tổ chuyên gia đấu thầu, tư vấn đấu thầu, tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp;

-Văn bản phê duyệt các nội dung của quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu theo quy định;

-Biên bản thương thảo hợp đồng đối với gói thầu dịch vụ tư vấn;

-Ý kiến về kết quả lựa chọn nhà thầu của tổ chức tài trợ nước ngòai (nếu có);

2. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

3. Phí, lệ phí: thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

III. Quy trình tiếp nhận và giải quyết:

- Khi có yêu cầu giải quyết hồ sơ hành chính liên quan đến lĩnh vực thực hiện cơ chế một cửa nói trên, tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải;

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả ghi phiếu biên nhận, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho đương sự bổ sung;

- Sau khi tiếp nhận Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn giải quyết;

- Sau khi đã thẩm định, xử lý phòng chuyên môn chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Sở phê duyệt. Sau khi lãnh đạo Sở đã ký duyệt chuyển cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải để trả kết quả cho tổ chức, công dân.

Điều 2. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm phối hợp với các Sở, Ban, Ngành có liên quan của tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả lĩnh vực đã được phê duyệt bổ sung.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Huỳnh Tấn Thành