ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

_____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP naày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyển sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 675/TTr-STNMT-VP ngày 28 tháng 12 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài và đóng dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ:

Căn cứ nội dung được ủy quyền tại điều 1 trên, tổ chức thực hiện cấc giấv chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền Sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và các văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền,

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc phạm vị được ủy quyền.

Định kỳ 6 tháng một lần báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền Sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nêu trên.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1830/QĐ-UBND ngày 27/4/2005 của UBND tỉnh Long An về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Điều 4.Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện và thành phố Tân An, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn vả các tổ chức, cá nhân liên quan thi hành quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Dương Quốc Xuân