ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc thành lập hệ thống tổ chức làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội ở tỉnh Lào Cai

____________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và VBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ thông tư số 15/LĐTBXH .TT ngày 12 - 5 - 1994 của Bộ Lao động thương binh xã hội, hướng dẫn thành lập tổ chức , bộ máy và biên chế về phòng chống tệ nạn xã hội ở các địa phương;

Xét đề nghị của Ông Giám đốc Sở Lao động thương binh xã hội tại văn bản số 79/TCTH ngày 03 - 3 -1995, về việc thành lập hệ thống tổ chức làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội ở tỉnh Lào Cai;

Xét tờ trình của ông Trưởng Ban tổ chức chính quyền tỉnh ngày 28 tháng 7 năm 1995,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. - Nay thành lập hệ thống tổ chức làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội của tỉnh Lào cai như sau :

- Ở tỉnh: Thành lập Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hôi, trực thuộc Sở Lao động - TBXH - chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Sở lao đông -TBXH ; Đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Cục phòng chống tệ nạn xã hội Trung ương. Được phép sử dụng con dấu và mở tài khoản riêng tại Kho bạc tỉnh để thực hiện nhiêm vụ được giao .

- Ở các huyện và thị xã: Thành lập Tổ công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại Phòng tổ chức lao động TBXH, để giúp UBND huyện, thị quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn xã hội, do một Phó trưởng phòng tổ chức lao động TBXH trực tiếp phụ trách .

- Ở các xã, phường, thị trấn : Có cán bộ giúp Chủ tịch UBND tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn xã hội ở địa phương .

Điều 2.Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục, Tổ và cán bộ làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội, thực hiện theo điểm b, mục 2 Thông tư số 15/LĐTBXH .TT ngày 12 - 5 - 1994 của Bộ lao động thương binh xã hội hướng dẫn .

Điều 3. Biên chế và cơ cấu tổ chức bộ máy của hệ thống làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội:

1. Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội : - Lãnh đạo Chi cục có Chi cục trưởng và một Phó chi cục trưởng giúp việc cho Chi cục trưởng, được Chi cục trưởng phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác cụ thể. Việc bổ nhiệm, đề bạt, miễn nhiệm Chi cục trưởng và Phó Chi cục trưởng theo đúng tinh thần phân công phân cấp về công tác tổ chức cán bộ của tỉnh đã quy định .

- Chi cục không thành lập phòng, chỉ thành lập tổ, bộ phận công tác hoặc thực hiện chế độ làm việc trực tuyến.

- Biên chế của Chi cục trong năm 1995 sẽ được giao là : 10 biên chế.

2. Tổ phòng chống tệ nạn xã hội ở huyện, thị xã : do một Phó trưởng phòng tổ chức lao động TBXH phụ trách. Cán bộ giúp việc lấy ở các ngành chức năng VH - XH, Y tế... tham gia theo chế độ kiêm nhiệm .

3.Đối với xã, phường, thị trấn : Do đồng chí Ủy viên UBND phụ trách công tác văn hóa xã hội, hoặc phụ trách công tác lao động TBXH trực liếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn xã hội ở địa phương .

Uy ban nhân dân tỉnh giao trách nhiệm cho Ông Trưởng Ban tổ chức chính quyền tỉnh lập kế hoạch báo cáo Ban tổ chức cán bộ Chính phủ xin đủ số biên chế làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội của tỉnh.

Điều 4. Ông Giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội có trách nhiệm bàn thống nhất với các ngành hữu quan trong tỉnh ( Ban tổ chức chính quyền, Sở tài chính vật giá ... ) giải quyết tốt các vấn đề về tổ chức, cán bộ, biên chế, kinh phí, trang thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, để đảm bảo cho tổ chức phòng, chống tê nạn xã hội của tỉnh sớm đi vào hoạt đông .

Điều 5. Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Lao động TBXH, Thủ trưởng các ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, các xã, phường trong tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội căn cứ quyết định thi hành.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Quý Đăng