ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 352/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 18 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ ĐƯỢC CHUẨN HÓA TẠI CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn s 195/STP-KSTT ngày 02/02/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục 08 thủ tục hành chính đặc thù đã được công bố và chuẩn hóa tại các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành (Có Danh mục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch y ban nhân dân các xã, phường, thị trn và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kim soát TTHC, Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tnh y;
- Thường trực HĐND tnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tnh;
- Chánh VP, các Phó CVP/UBND tnh;
- Lưu: VT, NC (BTh, 60b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNCHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ ĐƯỢC CHUẨN HÓA TẠI CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
(Kèm theo Quyết định s
ố 3 52/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TẠI CẤP TỈNH

STT

TÊN TTHC

CĂN CỨ PHÁP LÝ

CƠ QUAN THC HIỆN

TRONG ĐÓ

Đã công b

Số hồ sơ TTHC

A

Lĩnh vực giao thông

1

Cấp mới giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc có trình độ văn hóa thấp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 14/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về ban hành Quy định đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào là người dân tộc có trình độ văn hóa thấp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Sở Giao thông vận tải

Đã công bố tại Quyết định s 83/QĐ- UBND ngày 20/01/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh Hòa Bình

T-HBI-277884-TT

B

Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ

1

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Cao Phong cho sản phẩm cam qu

Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 24/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Cao Phong cho sản phẩm cam quả

Sở Khoa học và Công nghệ

Đã công bố tại Quyết định số 2436/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

T-HBI-277076-TT

2

Sửa đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Cao Phong

Quyết định số 27/2015/QĐ- UBND ngày 24/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Cao Phong cho sản phẩm cam quả

Sở Khoa học và Công nghệ

Đã công btại Quyết định số 2436/QĐ- UBND ngày 10/11/2015 của Chtịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

T-HBI-277977-TT

3

Gia hạn hiệu lực giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Cao Phong

Quyết định s27/2015/QĐ-UBND ngày 24/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Cao Phong cho sản phẩm cam quả

Sở Khoa học và Công nghệ

Đã công btại Quyết định số 2436/QĐ- UBND ngày 10/11/2015 của Chtịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

T-HBI-277978-TT

C

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

1

Đề nghị cấp Giấy phép khai thác đất san, lấp khi thi công cải tạo mặt bằng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình của tổ chức, cá nhân có quy mô nhỏ hơn 05 ha hoặc khối lượng đất san, lấp nhỏ hơn 500.000 m3.

Quyết định số 36/2015/QĐ- UBND ngày 26/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định về việc quản lý, cấp phép khai thác đất san, lấp khi cải tạo mặt bằng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Sở Tài nguyên và Môi trường

Đã công btại Quyết định số 177/QĐ- UBND ngày 29/01/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

T-HBI-278210-TT

2

Đề nghị cấp Giấy phép khai thác đất san, lấp khi thi công cải tạo mặt bằng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình của tổ chức, cá nhân có quy mô từ 05 ha trở lên hoặc khối lượng đất san, lấp từ 500.000 m3 trở lên.

Quyết định số 36/2015/QĐ- UBND ngày 26/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định về việc quản lý, cấp phép khai thác đất san, lấp khi cải tạo mặt bằng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Sở Tài nguyên và Môi trường

Đã công btại Quyết định số 177/QĐ- UBND ngày 29/01/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

T-HBI-278211-TT

3

Đề nghị cấp Giấy phép khai thác đất san, lấp trong công trình cải tạo mặt bằng đất nông nghiệp của cá nhân, hộ gia đình.

Quyết định số 36/2015/QĐ- UBND ngày 26/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định về việc quản lý, cấp phép khai thác đất san, lấp khi cải tạo mặt bằng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Sở Tài nguyên và Môi trường

Đã công btại Quyết định số 177/QĐ- UBND ngày 29/01/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

T-HBI-278212-TT

4

Đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác đất san, lấp.

Quyết định số 36/2015/QĐ- UBND ngày 26/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định về việc quản lý, cấp phép khai thác đất san, lấp khi cải tạo mặt bằng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Sở Tài nguyên và Môi trường

Đã công btại Quyết định số 177/QĐ- UBND ngày 29/01/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

T-HBI-278213-TT