ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3535/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 28 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ QUY ĐỊNH CHỨCNĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA THANH TRA BAN DÂN TỘC TỈNH NINHTHUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINHTHUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 10/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2006của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra công tác dân tộc;

Căn cứ Thông báo số 278-TB/TU ngày 10 tháng 8 năm 2007 củaBan Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc Sở;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận tại Tờ trìnhsố 18/TTr-BDT ngày 02 tháng 4 năm 2007 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trìnhsố 309/TTr-SNV ngày 24 tháng 8 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập và quy định chức năng của Thanh tra Ban Dân tộc tỉnh NinhThuận.

1. Thành lập Thanh tra Ban Dân tộc (sau đây gọi tắt là Thanhtra Ban) trực thuộc Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận.

2. Thanh tra Ban có chức năng giúp Trưởng ban Ban Dân tộcthực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngànhtrong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Dân tộc.

Thanh tra Ban chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng ban BanDân tộc; đồng thời chịu sự hướng dẫn về công tác nghiệp vụ thanh tra hành chínhcủa Chánh Thanh tra tỉnh Ninh Thuận, về công tác và nghiệp vụ thanh tra chuyênngành của Thanh tra Ủy ban Dân tộc.

3. Thanh tra Ban có trụ sở làm việc trong khuôn viên cơ quanBan Dân tộc, có con dấu riêng, có biên chế và kinh phí hoạt động từ ngân sáchNhà nước được bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm của Ban Dân tộc.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra Ban.

1. Thanh tra hành chính đối với tổ chức, cá nhân thuộc quyềnquản lý trực tiếp của Trưởng ban Ban Dân tộc trong việc chấp hành chính sách,pháp luật, nhiệm vụ được giao.

2. Thanh tra chuyên ngành đối với cơ quan, tổ chức, cá nhânhoạt động trong lĩnh vực công tác dân tộc thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Dântộc tỉnh, trong việc thực hiện các quy định về chính sách dân tộc của Nhà nướcđối với đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội, văn hoá, y tế, giáo dục - đàotạo, khoa học - công nghệ.

3. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật vềxử lý vi phạm hành chính.

4. Giúp Trưởng ban Ban Dân tộc tổ chức tiếp công dân, giảiquyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống thamnhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

6. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Ban thực hiện cácquy định của pháp luật về công tác thanh tra; các kết luận, kiến nghị, quyết địnhxử lý về Thanh tra của Ban Dân tộc.

7. Tổng hợp, báo cáo Trưởng ban Ban Dân tộc và Thanh tratỉnh về kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống thamnhũng thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Ban Dân tộc.

8. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của phápluật hoặc của Trưởng ban Ban Dân tộc giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế của Thanh tra Ban.

1. Thanh tra Ban có Chánh Thanh tra, 1 Phó Chánh Thanh travà các Thanh tra viên.

a) Chánh Thanh tra Ban thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theoquy định tại Điều 12 Nghị định số 10/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2006 củaChính phủ; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Trưởng ban Ban Dân tộc vềtoàn bộ hoạt động của đơn vị.

Chánh Thanh tra Ban do Trưởng ban Ban Dân tộc quyết định bổnhiệm, miễn nhiệm sau khi có sự thống nhất của Chánh Thanh tra tỉnh Ninh Thuậnvà của cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ của tỉnh (theo phân cấp quản lý);

b) Phó Chánh Thanh tra Ban phụ trách một hoặc một số lĩnhvực công tác và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chánh Thanh tra Banvề nhiệm vụ được phân công;

Phó Chánh Thanh tra Ban do Trưởng ban Ban Dân tộc quyết địnhbổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Chánh Thanh tra Ban;

c) Các Thanh tra viên thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quyđịnh tại khoản 4, Điều 13 Nghị định số 10/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2006của Chính phủ.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với các Thanh tra viên thựchiện theo quy định của pháp luật.

2. Biên chế: biên chế của Thanh tra Ban do Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh giao hằng năm trong tổng số biên chế của Ban Dân tộc.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành.

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ,Trưởng ban Ban Dân tộc, Chánh Thanh tra tỉnh, thủ trưởng các cơ quan có liênquan và Chánh Thanh tra Ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan