CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 354-CT

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 1985

QUYẾT ĐỊNH

CỦACHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 354-CT NGÀY 6 THÁNG 11 NĂM 1985 VỀ VIỆC ĐỔI TÊN TRƯỜNGĐẠI HỌC GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT, ĐƯỜNG BỘ THÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộtrưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Nghị quyết số 73-HĐBT ngày 12-7-1983 về công tác giáo dục trong nhữngnăm trước mắt và Quyết định số 110-HĐBT ngày 8-4-1985 về việc tổ chức lại một bướccông tác đào tạo của ngành đại học;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1

Nay đổi tên Trường Đại học giao thôngđường sắt, đường bộ thành Trường Đại học giao thông vận tải.

Điều 2

Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộtrưởng, Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạchNhà nước, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Trưởng ban Ban Tổ chức của Chính phủchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Võ Nguyên Giáp

(Đã ký)