BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3544/-TCĐBVN

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn vàQuy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc xâydựng và áp dụng tiêu chuẩn;

Căn cứ Quyết định số 60/2013/QĐ-TTg ngày 21/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam thuộc BộGiao thông vận tải;

Căn cứ công văn số 15546/BGTVT-KHCN ngày 05/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việchoàn thiện dự thảo Tiêu chuẩn cơ sở “Lớp vậtliệu Carboncor Asphalt trong xây dựng và sửa chữa kết cấu áo đường ô tô - Thicông và nghiệm thu” để công bố, ban hành;

Căn cứ dự thảo Tiêu chuẩn cơsở “Lớp vật liệu Carboncor Asphalt trong xây dựng và sửa chữa kết cấu áo đườngô tô - Thi công và nghiệm thu” do Viện Khoa học và Công nghệ GTVT biên soạn gửikèm công văn số 2662/VKHCN-KHCN ngày 09/12/2014;

Xét đề nghị của Vụ trưởng VụKhoa học công nghệ, Môi trường và Hợp tácquốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Tiêuchuẩn cơ sở:

TCCS 09: 2 014/TCĐBVN

Lớp vật liệu Carboncor Asphalt trong xây dựng và sửa chữa kết cấu áo đường ô tô - Thi công và nghiệm thu

Điều 2. Quyết định nàycó hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Bộ GTVT;
- Tổng cục trưởng;
- Các Phó Tổng cục trưởng;
- Các Vụ: QLBT ĐB; ATGT; KHĐT;
- Các Cục: QLĐB I, II, III, IV; QLXD ĐB;
- Các Ban QLDA 3, 4, 5, 8;
- Lưu VT, KHCN, MT và HTQT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Quang Vinh