ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Ban hành bản quy định về quản lý quảng cáo băng, biển, hiệu trên địa bàn tỉnh Lào Cai

_______________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và VBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Nghị định 194/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ về hoạt động quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam;

Xét đề nghị của Sở Văn hoá thông tin và thể thao,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này bản quy định về quản cáo băng, biển, hiệu trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Bản quy định về quản lý quảng cáo trên phạm vi toàn tỉnh có hiệu lực từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ. Sở văn hoá thông tin và thể thao có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện bản quy định này.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh – Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã căn cứ quyết định thi hành.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Quý Đăng