BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢITNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3550/QĐ-TCĐBVN

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quychuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của LuậtTiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc xâydựng và áp dụng tiêu chuẩn;

Căn cứ Quyết định số 60/2013/QĐ-TTg ngày 21/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam thuộc BộGiao thông vận tải;

Căn cứ công văn số 12596/BGTVT-KHCN ngày 21/11/2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố Tiêuchuẩn cơ sở “Hỗn hợp bê tông nhựa nguội - Yêu cầu thi công và nghiệm thu”;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoahọc công nghệ, Môi trường và Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Côngbố Tiêu chuẩn cơ sở:

TCCS 08 : 2014/TCĐBVN

Hỗn hợp bê tông nhựa nguội - Yêu cầu thi công và nghiệm thu

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:
- Bộ GTVT;
- Tổng cục trưởng;
- Các Phó Tổng cục trưởng;
- Các Vụ: QLBT ĐB; ATGT; KHĐT;
- Các Cục: QLĐB I, II, III, IV; QLXD ĐB;
- Các Ban QLDA 3, 4, 5, 8;
- Lưu VT, KHCN, MT và HTQT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Quang Vinh