ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3552/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 23 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁNTRUYỀN THÔNG NĂM DU LỊCH QUỐC GIA 2015 - THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 201/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng01 năm 2014 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2015;Quyết định số 2111/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 7 năm 2014 ban hành Chương trìnhNăm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày12 tháng 5 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Tổchức địa phương Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa; Quyết định số 2743/QĐ-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2014 của Trưởng ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia Thanh Hóavề việc thành lập thường trực Ban Tổ chức, các tiểu ban chuyên môn, tổ thư kývà phân công nhiệm vụ tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thôngtại Tờ trình số 865/TTr-STTTT ngày 08 tháng 10 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này“Đề án Truyền thông Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa”.

Điều 2. Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Năm Dulịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của TiểuBan Tuyên truyền trong việc tổ chức thực hiện các nội dung của Đề án Truyềnthông về Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin vàTruyền thông; Giám đốc các sở; Trưởng ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện,thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Văn Việt

ĐỀ ÁN

TRUYỀN THÔNG NĂM DU LỊCHQUỐC GIA 2015 - THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3552/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2014 củaChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Phần thứ nhất

TÍNH CẤP THIẾT VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA ĐỀ ÁN

1. Tính cấp thiết

Thanh Hóa là vùng đất có từ lâu đời, một trong nhữngcái nôi của dân tộc Việt Nam. Vùng đất “Địa linh nhân kiệt” Xứ Thanh đang gìngiữ và bảo tồn một kho tàng di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh nổitiếng, với 1.535 di tích, trong đó di tích Thành Nhà Hồ được UNESCO công nhậnDi sản Văn hóa của nhân loại; 147 di tích được xếp hạng quốc gia, trong đó códi tích Lam Kinh được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là Di tích Quốc gia đặc biệt;636 di tích đã xếp hạng cấp tỉnh trong đó có các di tích nổi tiếng như Núi Đọ,Đông Sơn, Hang Con Moong, Khu di tích Bà Triệu, Lê Hoàn, Hàm Rồng, Ba Đình...Các điểm đến kỳ thú như: Bãi tắm biển Sầm Sơn, Khu nghỉ mát Hải Tiến (HoằngHóa), Hải Hòa (Tĩnh Gia), Vườn quốc gia Bến En (Như Thanh), Động Từ Thức (NgaSơn), Suối cá “thần” Cẩm Lương (Cẩm Thuỷ), Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông,Sân chim Vườn cò Tiến Nông (Triệu Sơn)…Các khu công nghiệp lớn: Khu Công nghiệpLọc hóa dầu và Cảng Nước sâu Nghi Sơn, Khu công nghiệp công nghệ cao Lam Sơn -Sao Vàng… Lợi thế về địa lý, giao thông và với lòng hiếu khách của con người xứThanh, Thanh Hóa đang là một trong những trọng điểm du lịch quốc gia của đấtnước, là địa chỉ rất hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.

Xác định vai trò quan trọng của du lịch trong sự pháttriển của nền kinh tế quốc dân, hoạt động tuyên truyền, quảng bá - xúc tiến dulịch là một trong những khâu quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển ngành dulịch, đặc biệt là các điểm đến hấp dẫn. Để phát triển du lịch, thu hút đượclượng khách du lịch lớn trong và ngoài nước, công tác tuyên truyền quảng bá dulịch có vai trò đặc biệt quan trọng, và cần phải được tiến hành đồng bộ ở tấtcả các cấp, các ngành với nhiều phương thức khác nhau.

Thời gian qua, với sự quan tâm, nỗ lực của các ngành,các cấp, hoạt động xúc tiến du lịch đã có những bước tiến mới, với hàng loạtcác hoạt động như: Lễ hội Kỷ niệm 100 năm Du lịch Sầm Sơn (năm 2007) và khaitrương mùa du lịch thường niên, Lễ hội Lam Kinh thường niên và Lễ đón bằng côngnhận Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh (9/2013), Lễ hội kỷ niệm 45 năm HàmRồng chiến thắng (năm 2010), Lễ đón bằng công nhận Di sản Văn hóa Thế giớithành Nhà Hồ (6/2012), đã góp phần khẳng định vị thế và hình ảnh du lịch ThanhHóa đối với du khách trong và ngoài nước. Tiềm năng, thế mạnh của du lịch ThanhHóa được giới thiệu rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồngthời, tỉnh cũng đã trực tiếp tham gia nhiều hoạt động quảng bá - xúc tiến dulịch tại các liên hoan, lễ hội, hội chợ trong nước và quốc tế, từ đó đã đem lạinhững lợi ích thiết thực không chỉ đóng góp những kết quả to lớn cho ngành dulịch, mà đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xãhội của tỉnh.

Năm 2015, Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Dulịch đã quyết định tổ chức Năm Du lịch quốc gia tại Thanh Hóa với chủ đề “Kếtnối các Di sản Thế giới”. Chương trình Năm Du lịch Quốc gia với hàng chục sựkiện lớn tại Thanh Hóa và các tỉnh, thành phố bạn trong chuỗi hành trình Kếtnối các Di sản Thế giới với những hoạt động hết sức phong phú và hấp dẫn. Đâychính là cơ hội thuận lợi để Thanh Hóa đẩy mạnh việc tuyên truyền quảng bá choDu lịch Thanh Hóa với những bước đột phá có tính quyết định.

2. Căn cứ pháp lý của Đề án

Quyết định số 201/QĐ-BVHTTDL ngày 24/01/2014của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban chỉ đạo Năm Du lịchquốc gia 2015;

Quyết định số 2111/QĐ-BVHTTDL ngày 08tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành chương trìnhNăm Du lịch quốc gia 2015 Thanh Hóa;

Quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày 12/5/2014của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức địa phương Năm Du lịchQuốc gia 2015 - Thanh Hóa;

Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2014 củaỦy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2015 - ThanhHóa;

Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 18/9/2014 củaChủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2015 tại Thanh Hóa.

Quyết định số 2743/QĐ-BTC ngày 26 tháng8 năm 2014 của Trưởng ban tổ chức Năm Du lịch quốc gia Thanh Hóa về việc thànhlập thường trực BTC, các tiểu ban chuyên môn, tổ thư ký và phân công nhiệm vụtổ chức Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa;

3. Phạm vi thực hiện Đề án

- Truyền thông trên phạm vi cả nước và nước ngoài.

- Truyền thông đến tất cả các thành phần, đối tượng,lứa tuổi trong nước và bạn bè quốc tế.

Phần thứ hai

NỘI DUNG ĐỀ ÁN

I. NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU CỦA CÔNG TÁCTRUYỀN THÔNG

1. Nội dung truyền thông.

- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhậnthức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị, xã hội, nghềnghiệp và cộng đồng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và du lịch của địaphương.

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đạichúng, cơ quan thông tin đối ngoại, cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ởnước ngoài, Tổng cục Du lịch để xúc tiến quảng bá hình ảnh của du lịch ThanhHóa ra nước ngoài, nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư và thu hút khách dulịch. Đặc biệt tuyên truyền về mục đích, ý nghĩacủa các hoạt độngdiễn ra trước, trong Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa.

- Giới thiệu, quảng bá với du khách trongnước và quốc tế những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, danh lam thắng cảnhđặc sắc của Thanh Hóa; Mở rộng mối quan hệ hợp tác hữu nghị, hội nhập và pháttriển, nâng cao vị thế, hình ảnh đất nước con người Việt Nam nói chung và ThanhHóa nói riêng.

- Thúc đẩy mạnh mẽ sự liên kết phát triểndu lịch giữa Thanh Hóa với các nước và các địa phương trong cả nước, đặc biệtnhững tỉnh, thành phố có di sản thế giới, nhằm phát huy những thế mạnh, tiềmnăng thu hút các nguồn đầu tư để phát triển du lịch trong vùng và liên vùng.

- Xác định và xây dựng được các sản phẩmdu lịch có tính liên kết, độc đáo, hấp dẫn, kết hợp với đẩy mạnh công tác tuyêntruyền quảng bá nhằm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế. Cải thiện mộtbước chất lượng các sản phẩm du lịch, xây dựng Thanh Hóa là một trong nhữngtrung tâm du lịch của cụm du lịch Bắc Trung Bộ và cả nước.

2. Nhiệm vụ của công tác truyềnthông

- Định hướng các nguồn thông tin, tạonhững nguồn thông tin chính xác cho tất cả các đối tượng quan tâm đến Năm Du lịchquốc gia Thanh Hóa; thu hút sự quan tâm của người dân về Chương trình tổng thểcủa Năm Du lịch quốc gia tại Thanh Hóa với các sự kiện chính, các điểm nhấn,bảo đảm thông tin được quảng bá rộng rãi đến được du khách và nhân dân trên mọivùng miền, thu hút sự quan tâm, tạo sự đồng thuận ủng hộ và tham gia hưởng ứngcủa toàn dân.

- Các hình thức thông tin, tuyên truyền- quảng bá cần được tổ chức đa dạng dưới nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn,trên cơ sở nhất quán, trung thực, tiết kiệm và hiệu quả.

- Công tác thông tin tuyên truyền - quảngbá phải được tổ chức thường xuyên, liên tục, đồng thời phát động các đợt tuyêntruyền tập trung, tạo điểm nhấn, linh động phù hợp với từng đối tượng nhằm đưahiệu quả tuyên truyền đạt mức cao nhất.

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan,ban, ngành, đoàn thể các lĩnh vực khác có liên quan trong và ngoài nước; huyđộng các doanh nghiệp đóng góp thành lập quỹ xúc tiến du lịch để thực hiện chiếnlược xúc tiến du lịch; xã hội hóa các hoạt động tuyên truyền, quảng bá.

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn báochí lớn trong cả nước và quốc tế, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói ViệtNam, các hãng thông tấn báo chí quốc tế tuyên truyền về Năm Du lịch quốc gia.Tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền tập trung với những hình thức đa dạng phongphú trên các phương tiện báo chí truyền thông: Báo nói, báo viết, báo hình,mạng thông tin điện tử, cập nhật những thông tin mới nhất về Năm Du lịch quốcgia. Xây dựng những chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề phù hợp về du lịch,nhấn mạnh đặc trưng văn hóa Xứ Thanh để tạo nét mới riêng hấp dẫn.

II. PHƯƠNG THỨC TRUYỀN THÔNG

1. Ký kết hợp tác với các kênh truyềnhình VTV1, VTC10 và VTV4 xây dựng phim, phóng sự, chuyên đề truyền thông

- Xây dựng phóng sự, chuyên mục về hoạtđộng thông tin kinh tế đối ngoại của tỉnh nhằm kêu gọi xúc tiến, đầu tư hợp táckinh tế phát triển, phát trên VTV1.

Dự kiến mỗi phóng sự 5-7 phút, tần suấtmỗi tháng 01 phóng sự, phát liên tục từ tháng 01 đến tháng 12/2015.

- Chuyên đề “Du lịch Xứ Thanh”- Giới thiệu,quảng bá những tiềm năng, thế mạnh của Thanh Hóa phát trên VTV1, VTV4.

Dự kiến Tạp chí chuyên đề 20 phút, tầnsuất mỗi tháng 01 phóng sự, phát liên tục từ tháng 01 đến tháng 12/2015.

- Dựng phim ca nhạc, giới thiệu nhữngnét văn hóa đặc sắc Xứ Thanh phát trên VTV1, VTC10, VTV4.

- Xây dựng Clip “Khám phá Di sản xứ Thanh”quảng bá trên các kênh VTV1, VTV4 và VTC10 về vùng đất con người Thanh Hóatrong thời kỳ hội nhập và phát triển, Du lịch Thanh Hóa tiềm năng và phát triển.

Dự kiến thực hiện 60 clip, mỗi clip dài3 đến 5 phút, phát trên các kênh: VTV1, VTC10 và VTV4 với tần suất 4 clip/tháng/kênh,phát sóng liên tục bắt đầu từ tháng 12/2014 đến hết tháng 4/2015. Trong đó cómột số Clip ghi hình từ trên không, quay bằng flyncan.

- Chương trình Tạp chí Du lịch, Bản tinVăn hóa, nhịp cầu giao thương phát trên VTC10 hàng tháng.

- Xây dựng Trailer giới thiệu tổng quandu lịch Thanh Hóa (phim), phát trên VTV4, VTC10, Truyền hình Cáp Việt Nam, Truyềnhình Cáp Sài Gòn Tourist và một số loại hình thông tin công cộng.

- Ký kết hợp tác với VTV chạy chữ tuyêntruyền về các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia - Thanh Hóa 2015 trên các kênhtruyền hình.

- Tổ chức sản xuất phát sóng 10 chươngtrình S - Việt Nam, 5 phút/tập trên VTV1, năm 2015; 12 Clip trải nghiệm khámphá con người, phong tục tập quán, thú chơi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, lênsóng chương trình Cafe sáng hàng tháng trên VTV3.

Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyềnthông

Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh;Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Dulịch.

2. Ký kết,hợp tác truyền thông với các cơ quan thông tấn báo chí.

- Ký kết hợp đồng bảo trợ thông tin choNăm Du lịch quốc gia - Thanh Hóa 2015, bảo đảm nội dung thông tin về các hoạtđộng Năm Du lịch được đăng tải định kỳ, thường xuyên trên các báo; công táctuyên truyền phải được đẩy mạnh, tạo điểm nhấn đối với các hoạt động cao điểmcủa Năm Du lịch quốc gia; tổ chức các trang chuyên đề, chương trình tuyên truyềnchuyên sâu riêng.

- Lựa chọn một số cơ quan báo chí, truyềnthông có uy tín, chất lượng tin bài tốt, có số lượng phát hành lớn, phạm vi phủsóng và phát hành rộng để hợp tác bảo trợ thông tin cho Năm Du lịch quốc gia2015 - Thanh Hóa, như: Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Văn hóa, BáoTiền phong, Báo Thanh niên, Báo Du lịch, Báo Lao động, Báo điện tử Vietnamnet,Báo Đầu tư, Báo Công Thương, Báo điện tử Dân trí...

- Mời các cơ quan báo chí tham gia cácsự kiện trong Năm Du lịch quốc gia.

- Mời các Đài truyền hình trong nước bảotrợ thông tin cho Năm Du lịch quốc gia, như: VTV, VTC, VOV, An ninh TV…

Việc ký kết hợp đồng tuyên truyền vớicác báo, có ưu tiên đối với các cơ quan báo chí có cơ quan đại diện tại Thanh Hóatrong việc tuyên truyền trước, trong và xuyên suốt trong Năm Du lịch quốc gia2015. Trên cơ sở chính sách chung, có chính sách cụ thể cho từng cơ quan thôngtấn, báo chí, dự kiến mời số lượng phóng viên cụ thể và phân cấp để có chínhsách ưu đãi riêng trong Lễ khai mạc và một số sự kiện chính.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thôngtin và Truyền thông.

Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh.

3. Ký kết với Đài Truyền hình ViệtNam, Đài Tiếng nói Việt Nam truyền hình và phát sóng chương trình Lễ khai mạc vàBế mạc Năm Du lịch quốc gia, Lễ hội du lịch Biển tại Sầm Sơn năm 2015.

- Ký kết với Đài Truyền hình Việt Namxây dựng chương trình truyền hình trực tiếp Lễ khai mạc và Bế mạc Năm Du lịch quốcgia phát trên sóng VTV1.

- Ký kết với Đài Tiếng nói Việt Nam truyềnthanh trực tiếp trên hệ thời sự VOV.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Đài Phátthanh và Truyền hình Thanh Hóa

Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyềnthông; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

4. Tuyêntruyền trên các báo của tỉnh:

Các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng thôngtin điện tử UBND tỉnh, Website năm Du lịch, các trang thông tin điện tử xácđịnh công tác tuyên truyền Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa, là một trongnhững nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, được duy trì xuyên suốt từ quý IV năm2014 và trong cả năm 2015.

- Báo Thanh Hóa, Báo Văn hóa và Đời sống,Tạp chí Xứ Thanh: Có các bài viết định kỳ và thường xuyên về Năm Du lịch quốcgia; xuất bản các số báo đặc biệt nhân dịp Lễ Khai mạc, Bế mạc Năm Du lịch quốcgia 2015 - Thanh Hóa.

- Đài Phát thanh - Truyền hình ThanhHóa:

+ Làm phim tư liệu: Xứ Thanh miền di sản:20 tập, mỗi tập 25 phút.

+ Tuyên truyền trên các chương trình phátthanh, truyền hình hàng ngày;

* Mở chuyên mục mới: Phản ánh vẻ đẹp cácdanh lam, thắng cảnh, nét đẹp văn hóa truyền thống, di tích lịch sử, nét độcđáo của các sản vật, làng nghề... ở khắp các vùng miền trong tỉnh.

* Cập nhật đưa tin, bài theo dòng sự kiệnhướng tới Năm Du lịch quốc gia 2015.

* Tổ chức tọa đàm, trao đổi, phóng sự,ghi nhanh trên cả 2 sóng phát thanh - truyền hình về công tác chuẩn bị của cácngành, các địa phương; một số điểm hấp dẫn của Thanh Hóa, một vài nét đặc sắccủa Du lịch Thanh Hóa.... Phản ánh các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2015.

* Tuyên truyền trên trang thông tin điệntử của TTV; Cập nhật các nội dung tuyên truyền giới thiệu tiềm năng, vị thế,các loại hình du lịch, các điểm đến du lịch, các chính sách kích cầu, phát triểndu lịch... trên trang thông tin điện tử hàng ngày của Đài.

- Xây dựng giao diện, thu thập các tin,bài liên quan vào chuyên mục “Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa” trênCổng thông tin điện tử của tỉnh tại địa chỉ www.thanhhoa.gov.vn, kết nối cáctrang thông tin điện tử của các cơ quan đơn vị.

Đơn vị thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh,Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hìnhThanh Hóa, Báo Văn hóa và Đời sống, Tạp chí Xứ Thanh.

5. Phát hành Bản tin Năm Du lịch quốc gia

Xây dựng bản tin để cập nhật thông tincung cấp cho các thành viên của Ban Tổ chức, các phóng viên và những người quantâm đến các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia.

Thời gian: từ tháng 3 đến hết Năm Du lịchquốc gia, 1 tháng ra một số.

Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

6. Đăngquảng bá Năm Du lịch quốc gia trên các kênh thông tin công cộng.

- Đăng tải quảng bá bằng hình ảnh cùngvới một số nội dung giới thiệu các điểm đến hấp dẫn của Du lịch Xứ Thanh; chươngtrình hấp dẫn của Năm Du lịch quốc gia trên các báo và tạp chí.

- Đăng tải Trailer giới thiệu tổng quandu lịch Thanh Hóa trên các chuyến tàu hỏa Bắc - Nam.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa,

Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyềnthông.

7. Tổ chức các cuộc họp báo.

- Đấu mối, phối hợp Cục Công tác phíaNam - Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ ChíMinh tổ chức cuộc họp báo tại thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 10/2014.

- Đấu mối với Bộ Thông tin và Truyền thông,Ban Tuyên giáo Trung ương và các đơn vị liên quan tổ chức cuộc họp báo tại HàNội trong tháng 12 năm 2014.

- Tổ chức họp báo tại Thanh Hóa vàotháng 02 năm 2015.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thôngtin và Truyền thông

Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh,Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Dulịch.

8. Tổ chức các buổi gặp mặt, đón tiếpphóng viên, báo chí tại Thanh Hóa

Tổ chức tiếp đón phóng viên và các hãngthông tấn báo chí về tham dự Lễ khai mạc và Bế mạc Năm Du lịch quốc gia.

- Thời gian: tháng 3/2015 và tháng12/2015

- Số lượng người tham dự: khoảng 250 người.

- Tổ chức đón tiếp, làm việc, cung cấp thông tin,phát ngôn về Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa cho các phóng viên và cáchãng thông tấn báo chí Trung ương và địa phương.

Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyềnthông

Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh,Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ và các địa phương, đơn vị có liênquan.

9. Lập và vận hành Trang thông tinđiện tử Năm Du lịch quốc gia

Xây dựng Website Năm Du lịch quốc gia 2015 - ThanhHóa đưa vào hoạt động chính thức từ quý IV năm 2014. Đây là một trong nhữngphương tiện thông tin chính thức của Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia. Ngoàira, đây cũng là kênh quảng bá chính thức về Du lịch của tỉnh Thanh Hóa, nên cầnthông tin đầy đủ các tour, tuyến, địa điểm du lịch, di tích danh lam, thắngcảnh và các dịch vụ cần thiết phục vụ du khách.

Có thể dùng hình thức tương tác trên Website:

- Yêu cầu các trang thông tin điện tử của các Sở,ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố đặt banner liên kết đếnwebsite Năm Du lịch Quốc gia;

- Xin đường link và logo Năm Du lịch Quốc gia 2015trên website của Bộ VHTTDL, Tổng Cục Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchcác tỉnh, thành phố trong chuỗi kết nối di sản và trong BTC Năm Du lịch quốcgia 2015;

- Link đến Cổng thông tin điện tử của các tỉnh,thành phố;

- Link đến Trang thông tin điện tử của các đơn vịDu lịch, dịch vụ lữ hành lớn trong nước và quốc tế tuyên truyền các nội dung,chương trình, thông tin hoạt động… của Năm Du lịch quốc gia;

- Link đến Trang thông tin điện tử của Sở Thông tinvà Truyền thông các tỉnh thành phố;

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa,

Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh,Sở Thông tin và Truyền thông

10. Thành lập Trung tâm Báo chí NămDu lịch quốc gia.

- Thiết lập một Trung tâm báo chí tạinơi diễn ra sự kiện Lễ Khai mạc và Bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóavới đầy đủ các trang thiết bị, cơ sở vật chất, đường truyền, các phòng tác nghiệp,phục tốt cho các phóng viên báo chí trong nước và quốc tế tác nghiệp trong suốtthời gian diễn ra Lễ Khai mạc và Bế mạc.

- Phối hợp với các đơn vị viễn thông trongtỉnh đảm bảo đường truyền thông suốt phục vụ tốt cho hoạt động tác nghiệp củabáo chí, truyền thông.

- Khai trương Trung tâm Báo chí trướckhi diễn ra Lễ Khai mạc và Bế mạc 02 ngày.

- Địa điểm: Ở vị trí thuận lợi, phù hợpcông tác điều hành của Thường trực Ban Tổ chức.

Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyềnthông

Đơn vị phối hợp: Viễn thông Thanh Hóa,Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

11. Truyền thông xã hội.

- Tổ chức can thiệp vào các mạng xãhội:

Vận động sinh viên khoa Công nghệ thông tin hoặc amhiểu và đam mê công nghệ thông tin ở hai trường Đại học Hồng Đức và trường Đạihọc Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa và các trường đại học, cao đẳng củatỉnh tổ chức trang Facebook “Về miền Du lịch xứ Thanh” quảng bá các hình ảnh,hoạt động Năm Du lịch quốc gia Thanh Hóa, các clip youtube, ảnh trên Flickr vàthu hút sinh viên, học sinh tham gia.

- Xây dựng các chuyên đề, các nội dung trên cácdiễn đàn (Forum).

- Xây dựngcác từ khóaliên quan đến Thanh Hóa và Năm Du lịch Quốc gia Thanh Hóalên trang google để độc giả có thể tìm hiểu và tra cứu.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch.

Đơn vị phối hợp: Trường Đại học VHTTDLThanh Hóa; Trường Đại học Hồng Đức; các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh...

12. Cổ động trực quan

- In sticker dán trên xe bus, taxi trên địa bàntỉnh Thanh Hóa, …

-Thiết kế Makét quảng cáo, pano tấm lớn,poster... tại các địa điểm công cộng như: đường phố, chợ, nhà ga, sân bay, bếncảng, cửa khẩu quốc tế, các điểm du lịch liên quan Năm Du lịch Quốc gia.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Thanh Hóa.

13. Tổ chức các sự kiện liên quan kết hợp quảngbá Năm Du lịch quốc gia

-Tranh thủ các sự kiện thường niên:Festival trò diễn dân gian; Liên hoan văn hóa ẩm thực; Lễ hội du lịch biển; Lễkỷ niệm Hàm Rồng chiến thắng, lễ hội Lam Kinh; Tham gia hưởng ứng và quảng bátrong các chương trình kích cầu du lịch trong và ngoài nước, lễ hội của cáctỉnh, thành bạn trong chuỗi kết nối di sản, các sự kiện nhằm mở rộng thịtrường, quảng bá sản phẩm thương hiệu đặc trưng của các địa phương, đơn vị, doanhnghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp với Tổng cục Du lịch tham gia quảng básự kiện Năm Du lịch quốc gia tại nước ngoài;

- Tổ chức các gian hàng quảng bá sự kiện Năm Dulịch quốc gia do các địa phương trong nước tổ chức.

- Tổ chức đón các đoàn khảo sát địa điểm đầu tư dulịch Thanh Hóa.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Thanh Hóa.

14. Sản xuất quà tặng lưu niệm mang biểu trưngdu lịch Thanh Hóa

- Lựa chọn một số mẫu đặc trưng Du lịch Thanh Hóa,Logo Năm Du lịch quốc gia tổ chức sản xuất (chú ý tính thực dụng của sản phẩmnhư khăn quàng, cà vạt, ancinne, áo phông…) phục vụ công tác tuyên truyền quảngbá thương hiệu du lịch Thanh Hóa;

Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thaovà Du lịch; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Thanh Hóa.

15. Biên soạn, phát hành các ấn phẩm du lịch.

-Sưu tầm, biên soạn và xuất bản các ấn phẩmtuyên truyền, quảng bá về các điểm đến hấp dẫn của Du lịch Xứ Thanh, như: Sáchdu lịch, tập gấp, tờ rơi, bản đồ, đĩa DVD... nhằm cung cấp thông tin cho kháchdu lịch;

- Biên soạn sách giới thiệu, thuyết minh về cácđiểm du lịch.

Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thaovà Du lịch;

Đơn vị phối hợp: Trung tâm Xúc tiếnĐầu tư Thương mại và Du lịch Thanh Hóa, Nhà xuất bản Thanh Hóa.

16. Tổ chức cuộc thi Báo chí, Ảnh vềNăm Du lịch quốc gia 2015

- Phát động cuộc thi viết về Năm Du lịchquốc gia 2015 - Thanh Hóa.

- Phát động cuộc thi Ảnh đẹp du lịch.

- Tuyển chọn in sách ảnh “Thanh Hóa một miền thắngtích” gồm 3 phần:

+ Ấn tượng Năm Du lịch quốc gia.

+ Thanh Hóa một miền thắng tích.

+ Kết nối các di sản.

Đơn vị thực hiện: Báo Thanh Hóa,

Đơn vị phối hợp: Hội Văn học Nghệ thuật,Hội nhà báo, Tạp chí Văn nghệ Xứ Thanh.

17. Tuyên truyền quảng bá - xúc tiếndu lịch ngoài nước

- Xúc tiến tổ chức khảo sát, thiết kếtuyến du lịch đường bộ quốc tế: “Bốn quốc gia - một điểm đến” qua cửa khẩu Quốctế Na Mèo, nhằm khai thác thị trường khách quốc tế, mở rộng quan hệ ngoại giao,xúc tiến quảng bá điểm đến du lịch của các nước: Lào, Thái Lan, Campuchia bằng đườngbộ, thông qua cửa khẩu Quốc tế Na Mèo (Thanh Hóa).

- Tranh thủ và phối hợp với Tổng cục Dulịch quảng bá, xúc tiến đầu tư du lịch Thanh Hóa tại các thị trường quốc tế trọngđiểm và các phương tiện thông tin quốc tế qua các hội chợ, sự kiện ngoại giaoquốc tế và trên các kênh CNN, discovery...;

- Chương trình tour du lịch dành riêng cho du kháchquốc tế là Khu nghỉ dưỡng Quốc tế FLC Golf Links và du lịch sinh thái, cộngđồng tại Pù Luông, Xuân Liên.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâmXúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Thanh Hóa.

Đơn vị phối hợp: Sở Ngoại vụ.

18. Truyền thông ở cơ sở:

- Thông qua các cuộc giao ban báo chí định kỳ hàngtháng, định hướng và cung cấp thông tin một cách đầy đủ cho các cơ quan báo chíthực hiện tốt công tác tuyên truyền.

- Đề xuất Ban Tuyên giáo Trung ương cho phép Ban Tổchức địa phương Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa báo cáo 30 phút trongbuổi giao ban các báo chí vào tháng 11 năm 2014 về nội dung, chương trình NămDu lịch quốc gia 2015 -Thanh Hóa.

- Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố củng cố,nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, Đàitruyền thanh cấp xã, nhằm đảm bảo hoạt động tốt cho công tác tuyên truyền chuỗisự kiện của Năm Du lịch Quốc gia 2015.

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí địa phương, các cơquan đại diện, phóng viên thường trú phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiệncác hoạt động truyền thông về Năm Du lịch Quốc gia nắm bắt thông tin các hoạtđộng tuyên truyền một cách thường xuyên về Năm Du lịch Quốc gia 2015 - ThanhHóa đến đông đảo quần chúng nhân dân địa phương trong tỉnh trên các ấn phẩm báochí.

-Triển khai các hình thức tọa đàm, phát tờrơi, áp phích, các hoạt động tuyên truyền lưu động về chủ đề Năm Du lịch Quốcgia 2015 - Thanh Hóa.

Đơn vị chỉ đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnhủy;

Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyềnthông; Sở VHTTDL, các huyện, thị xã, thành phố.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN: Có Phụ lục chi tiết nhiệm vụ và thời gian kèm theo.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn kinh phí thực hiện Đề án bao gồm:

- Ngân sách Nhà nước cấp chi cho Năm Du lịch quốcgia.

- Nguồn xã hội hóa từ sự đóng góp, tài trợ của cácdoanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân cho Năm Du lịch quốc gia.

Các đơn vị căn cứ nội dung nhiệm vụ được phân công,các ngành xây dựng dự toán kinh phí thực hiện, trình cấp có thẩm quyền phêduyệt.

Phần thứ ba

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan căn cứ vàonhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch 103/KH-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2014 củaỦy ban nhân dân tỉnh về tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa; các nộidung trong Đề án Truyền thông, để xây dựng Kế hoạch chi tiết đối với từng nộidung công việc, báo cáo Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Năm Du lịch Quốc gia 2015phê duyệt để tổ chức thực hiện.

2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp Kếhoạch, dự toán kinh phí của các ngành thành viên thuộc Tiểu ban Tuyên truyền,báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóaxem xét, quyết định.

3. Các sở, ngành, địa phương đơn vị thuộc Tiểu banTuyên truyền thực hiện theo chức năng và nhiệm vụ được phân công đảm bảo chấtlượng, hiệu quả và thiết thực.

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện côngtác tuyên truyền theo phân công của Ban Tổ chức và hướng dẫn của Tiểu ban Tuyêntruyền Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa.

5. Giao Sở Thông tin và Truyền thông là Cơ quanThường trực thực hiện Đề án Truyền thông Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa;chủ trì, cùng với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đầu mối cung cấp thông tinvề các hoạt động diễn ra trong Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa; có tráchnhiệm đôn đốc các sở, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ đượcphân công tại Đề án; định kỳ hàng quý báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Thường trựcBan Tổ chức và Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Năm Du lịch quốc gia 2015 - ThanhHóa kết quả triển khai, thực hiện./.

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ VÀ THỜIGIAN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN(Ban hành kèm theo Đề án Truyền thông Năm Du lịch quốc gia 2015 - ThanhHóa)

STT

Nội dung

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

1.

Ký kết hợp tác với các kênh truyền hình VTV1, VTC10 và VTC4 xây dựng phim, phóng sự, chuyên đề truyền thông; Hợp đồng với các Báo tuyên truyền.

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch

Quý IV/2014 đến hết năm 2015

2.

Ký kết với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam truyền hình và phát sóng trực tiếp chương trình Lễ khai mạc và bế mạc năm Du lịch quốc gia.

Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa

Tháng 3 và tháng 12/2015

3.

Tuyên truyền trên các báo của tỉnh, Cổng TTĐT

Văn Phòng UBND tỉnh, Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Báo Văn hóa và Đời sống, Tạp chí Xứ Thanh

Từ quý IV/2014 đến hết năm 2015

4.

Phát hành Bản tin Năm Du lịch quốc gia

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Xuyên suốt trong năm 2015

5.

Đăng quảng bá Năm du lịch quốc gia trên các kênh thông tin công cộng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Năm 2015

6.

Tổ chức các cuộc họp báo.

Sở Thông tin và Truyền thông

Tháng 10, 12/2014 và tháng 02/2015

7.

Tổ chức các buổi gặp mặt, đón tiếp phóng viên, báo chí tại Thanh Hóa

Sở Thông tin và Truyền thông

Văn Phòng UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Tháng 3 và tháng 12/2015

8.

Lập và vận hành trang thông tin điện tử Năm Du lịch quốc gia

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông

Quý IV/2014

9.

Truyền thông xã hội

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Trường Đại học VHTTDL Thanh Hóa, Trường Đại học Hồng Đức

Từ quý IV/2014

10.

Thành lập Trung tâm Báo chí Năm Du lịch quốc gia

Sở Thông tin và Truyền thông

Viễn thông Thanh Hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tháng 3 và tháng 12/2015

11.

Công tác cổ động trực quan

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch

Từ quý IV/2014

12.

Tuyên truyền quảng bá - xúc tiến du lịch nước ngoài

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch

Từ quý IV/2014

13.

Tổ chức cuộc thi Báo chí, Ảnh về Năm Du lịch quốc gia 2015

Báo Thanh Hóa

Hội Văn học nghệ thuật, Hội Nhà báo

Tháng 11/2014 phát động Tổng kết tháng 5/2015

14.

Truyền thông ở cơ sở

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở VHTTDL.

Các huyện, thị xã, thành phố

Từ quý IV/2014

15.

Sản xuất quà tặng lưu niệm mang biểu trưng du lịch Thanh Hóa;

Sở Công thương

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch

Từ quý IV/2014

16.

Biên soạn, phát hành các ấn phẩm

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch,

Từ quý IV/2014

17.

Tổ chức các sự kiện liên quan kết hợp quảng bá Năm Du lịch quốc gia

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch

Từ quý IV/2014

18.

Hợp tác và đón tiếp báo chí nước ngoài

Sở Ngoại Vụ

Từ quý IV/2014